Buzo Dzi no Buzwiwa Kanjinji Ne Kwe Bafakazi ba Jehova

Ini Bafakazi ba Jehova ba si Nga Nginilile mu Mazhuba e Mazwago?

Bona zwithu zwi li 4 ne kwe mizano ye birthday zwi no lakidza kuti ini Ndzimu a si nga zwi shathile.

Ini Bafakazi ba Jehova ba si Nga Nginilile mu Mazhuba e Mazwago?

Bona zwithu zwi li 4 ne kwe mizano ye birthday zwi no lakidza kuti ini Ndzimu a si nga zwi shathile.

Ini Bafakazi ba Jehova ba si Nga Nginilile mu Dzingwe Dziholideyi?

Sekaseka buzo wulu dzili thatu ne kwe Bafakazi ba Jehova ne dziholideyi.

Ndi Nga bo Nngwe we Bafakazi ba Jehova Chini?

Matewu 28:19, 20 i no lakidza zwithu zwitatu.

Apa Bafakazi ba Jehova ba no Lambana ne ku Kentiwa?

Milayontewo ye Baibili mibili i no batsha ku zwitolela thambo mu ku kentiwa.

Ini Bafakazi ba Jehova ba Singa Shingise Chiphambaano mu ku Namata?

Nenguba tili Bakirisiti, atito shingisa chiphambaano mu ku namata kwedu. Ne kutini?

Bafakazi ba Jehova ba Ngana mu Shango Yose?

Bona kuti to bona chini palo dze Bafakazi ba Jehova.

Bafakazi ba Jehova ba no Tola Ngayi Mari?

A ti to shingisa zila dzi no shingisiwa ne kereke njinji.

Gubungano li no Laula Ini?

A be Gubungano li no Laula ndibo batungamili be gubungano ledu?

Ini Bafakazi ba Jehova be Yenda Ngumba ne Ngumbana?

Ihwa kuti Jesu wa ka dwa badiyiwana babe be kutanga kuti ba thameni.

Ini Bafakazi ba Jehova be Kumba Bathu ba no Ngina Kereke Kale?

Ini chi no ti sundidzila ku kumba bathu ba no ngina kereke kale?

Course ye ku Zwidiya Baibili i no Piwa ne Bafakazi ba Jehova Ndi Ipi?

U shingisa ndongoloso ye mahala ye ku zwidiya i no piwa ne Bafakazi ba Jehova, u nga shingisa Baibili ingwe ne ingwe. Sungunuka ku laletsa be nsha uwo kene bakhwinya babo.

Ini Bafakazi ba Jehova ba Singa Shingise Chiphambaano mu ku Namata?

Nenguba tili Bakirisiti, atito shingisa chiphambaano mu ku namata kwedu. Ne kutini?

Ini Bafakazi ba Jehova be Bata Chilayilo Cha Tetshi ne Zila i Singa Fanane ne i no Thamiwa ne Madumili Angwe?

Kakale zo dangwa kuyi Chilayilo Che Bupelo kene Chikumbuludzo Che Lufu Gwa Kirisiti, u nshingo wa ka yengemala kwazo mu Bafakazi ba Jehova. Bona kuti Baibili i katini nekwe nshingo iwoyo.

Apa Bafakazi ba Jehova ba na Baibili Yabo Kene?

Ku shingisa Baibili dza ka siyasiyana ku nga simisa ku zwidiya Baibili kuko. Mabaka matatu dumbudumbu a no thama kuti New World Translation of the Holy Scriptures i fanile ku be chingwe chikulu mu ku zwidiya Baibili kuko.

Apa Bafakazi ba Jehova ba no Lambana ne ku Kentiwa?

Milayontewo ye Baibili mibili i no batsha ku zwitolela thambo mu ku kentiwa.

Apa Bafakazi ba Jehova ba no Pkhwanya Misha Kene ba no i Baka?

Bafakazi ba Jehova mu zwibaka zwingwe ba no bigwa nlandu we ku pkhwanya misha. Ngono iko apa Bafakazi ndibo ba no thama mathatha?

A ku na Dzibuka, Dzifilimi, Kene Njimbo Dzi no Dzibigwa ne Bafakazi ba Jehova?

Milayontewo ipi ya ka fanila shingisiwa ne Nkirisiti ha e shalula maedziso?

Ini Bafakazi ba Jehova ba si Nga Nginilile mu Dzingwe Dziholideyi?

Sekaseka buzo wulu dzili thatu ne kwe Bafakazi ba Jehova ne dziholideyi.

Ini Bafakazi ba Jehova ba Singa Kitike Christmas?

Bathu banjinji ba no kitika Christmas nenguba be ziba se kwa ya ka tangisa. Bona kuti ini Bafakazi ba Jehova ba singa i kitike.

Ini Bafakazi ba Jehova ba Singa Kitike Easter?

Bunji go linga Easter se nzano we Bukirisiti. Ini Bafakazi ba Jehova ba singa i kitike?

Ini Bafakazi ba Jehova ba si Nga Nginilile mu Mazhuba e Mazwago?

Bona zwithu zwi li 4 ne kwe mizano ye birthday zwi no lakidza kuti ini Ndzimu a si nga zwi shathile.

Ini Bafakazi ba Jehova be Bata Chilayilo Cha Tetshi ne Zila i Singa Fanane ne i no Thamiwa ne Madumili Angwe?

Kakale zo dangwa kuyi Chilayilo Che Bupelo kene Chikumbuludzo Che Lufu Gwa Kirisiti, u nshingo wa ka yengemala kwazo mu Bafakazi ba Jehova. Bona kuti Baibili i katini nekwe nshingo iwoyo.

Bafakazi ba Jehova ba Ngana mu Shango Yose?

Bona kuti to bona chini palo dze Bafakazi ba Jehova.

Ndi Nga bo Nngwe we Bafakazi ba Jehova Chini?

Matewu 28:19, 20 i no lakidza zwithu zwitatu.

A Bafakazi ba Jehova ba no Shema Ibabo ba ka Tongo be Bali mu Budumili Gwabo?

Mu zwibaka zwingwe ku thubula ko sheteka, ngono ku nga batsha nthu ku gwilila mu gubungano.