Skip to content

Bafakazi ba Jehova ba no Tola Ngayi Mari?

Bafakazi ba Jehova ba no Tola Ngayi Mari?

 Nshingo wedu we shango yose u no ruwelegwa ne mari e zwipo zwi no dwa mu Bafakazi ba Jehova. a Mabokisi e zwipo a no wangwa mu ndawo dza ti no shanganila mu dzili, ne mu zila dzingwe dza ka longolosiwa dze ku dusa zwipo mu Donate page yedu. Zila njinji dzo lakidziwa kuti nthu a shalule kuti u no dusa chipo che nshingo wedu we shango yose, chinyikilo dze gubungano ledu, kene kose.

 Akuzo lingiligwa kuti Bafakazi ba Jehova ba duse 10 phesenti kene chipo che mari angwe a ka kwagwa kene phesentheji ye mari angwe a ba no amuchila. (2 Bakorinta 9:7) A ti tongo tola kuleke kene akuto nginwa ne mari mu dzithutho dzedu, akuna u no ruwelegwa ku dubika, dzimbiganyo, dzindobolo, kene mishingo ingwe ye budumili. A ti to bona mari ne ku tengesa zwa beikhiwa, dzi-bazaars, bingo games, carnivals, dinners, dzirafuli, kene mishingo i nonga iyeyo, kakale a ti to kumbila zwipo. Zibiso ye ku kumbila zwipo a i to tongo tumiligwa kene zibisiwa ichaba. (Matewu 6:2-4) Website yedu ne tshambiso dzedu a dzina zibiso ye ku bona mari.

 Gubungano ligwe ne lingwe le Bafakazi ba Jehova lo pa zibiso ye ngwedzi ne ngwedzi ye mbiko ye mari ku zwidiyo zwe gubungano, i nga bongwa ne nngwe ne nngwe. Dzi-acccount dze gubungano lingwe ne lingwe dzo thathubiwa misi yose ku bona kuti mari e zwipo a no shingisiwa zwibuyanana.—2 Bakorinta 8:20, 21.

Zila Dze ku Dusa Zwipo

 •   Mabokisi e zwipo: U nga nna u ka longa zwipo zwe mari kene dzicheki mu mabokisi e zwipo ku Holo dze Bushe, Holo dze Mishangano, kene ndawo dzingwe dza ti no batila zwidiyo zwedu zwe gubungano.

 •   Online donations: Mu shango njinji, u nga nna u ka shingisa page ye “Donate to Jehovah’s Witnesses” kene “Dusila Zwipo Bafakazi ba Jehova” ku dusa zwipo u shingisa dzi-credit card, dzi-debit card, dzi-bank transfer, ne zila dzingwe dze ku shingisa electronic. b Bafakazi bangwe ba no shalula ku ‘bigila tjimwe ntome’ ngwedzi ne ngwedzi kuti ba dwilile be dusa zwipo be shingisa ingwe ye zila idzedzi.—1 Bakorinta 16:2.

 •   Pa kwa ka kumbuligwa kale: Zwipo zwingwe zo shaka gala zwa ka kumbuligwa kale kene ku kumbuludziwa ne nlawo. Ku kumbulila kale kwa ka jali ku nga nna ku ka thama kuti u khone bona mbayilo we tax mu shango yenyu. Bathu banjinji ba ka batshiwa ne ku be ne luzibo gwa ka paphidzika ne kwe ku dusa zwipo zwe ku batsha zwi nga nna zwi ka thamigwa nthu a cha chila kene shule kwe lufu. To kumbila kuti u bone ofisi ye litabi ye Bafakazi ba Jehova ye ndawo yenyu ha u shaka ku dusa zwipo zwi no shanganyila:

  •   dzi-bank account

  •   insurance and retirement plans

  •   real estate

  •   stocks and bonds

  •   wills and trusts

 Ku bona zibiso ya ka paphidzika nekwe zila dziyapo mu ndawo yenyu dze ku dusa zwipo, bona zebe ye “Donate to Jehovah’s Witnesses.”

a Kakale bathu bangwe ba si Bafakazi ba no shathila ku dusa zwipo ku batsha nshingo wedu.

b Ku bona zibiso ya ka paphidzika bona vidiyo ye Ku Diya ku Dusa Zwipo ne Internet.