Skip to content

A Ndzimu u na Zina?

A Ndzimu u na Zina?

Dabilo ye Baibili

 Bathu bose ba na mazina. A ha ku nga hwike kuti Ndzimu u na zina? Ku ziba ne ku shingisa mazina e bangwe ko batsha mu kuti bathu ba be bakhwinya. A ha ku zo fanila ku be sa ikoko ha ku zha mu bukhwinya gwedu ne Ndzimu?

 Mu Baibili, Ndzimu kati: “Ndimi Yahwe, ndilo zina langu ileli.” (Izaya 42:8) Nenguba kakale a na mitupo minjinji, se “Ndzimu Masimbawose,” “She una masimba,” ne “Mbumbi,” u no hlonipha banamati babe ne ku ba koka ku ndana ne zina lile.—Genesisi 17:1; Mishingo 4:24; 1 Pita 4:19.

 Shandulilo dzi njinji dze Baibili dzi na zina le Ndzimu mu na Ekezodo 6:3. Ipapo ku kwayi: “Ndakazwilakidza kuna Abhurahama ne kuna Isaki ne kuna Jakubo nditi ndimi Ndzimu Masimbawose, koga andizothama kuti bandizibe nge zina langu Yahwe.”

 Jehova i zina le Ndzimu, mu Ikhuwa la ka shingisiwa makole manjinjii. Nenguba banjinji be shalula zina “Yahwe,” Jehova ndilo zina li no zigwa kwazo. Gwamu le kutanga le Baibili la ka be li sa ka kwagwa ne Ikhuwa, ngono la ka kwagwa ne Chihebera, lulimi gu no bagwa ku dwa mu right ku noti left. Mu lulimi igogo, zina le Ndzimu lo kwagwa ne dzi-consonant dzi li 4, יהוה. Shanga idzedzo dzi li 4 dze Chihebera—dza ka shanduligwa kuyi YHWH—dzo zigwa i li Tetragrammaton.