Skip to content

Buchilo ne Lufu

Buchilo

To Chililani?

A wa ka tongo zwibuzwa kuti, ‘Mazwimisilo e buchilo ini?’ Bona se kwa Baibili i dabila buzo iyeyo.

Meya (soul) ini?

A i chingwe chi mu kuko? A i nowo dwilila i chila ha u fa?

Ku Dzimu ne ku dzi Hele

Ndi Boyani ba no Yenda Kudzimu?

I nkumbulo wa ka jwaeleka kuti bathu ba ka lulwama ba no yenda kudzimu. I ni dumbu chino diyiwa ne Baibili?

Nlume we Nfumi na Lazaro ndi Boyani?

A chifaniso cha Jesu cho diya kuti bathu bakalulwama ba nowo yenda kudzimu ngono ba ka bipa ba nowo dziyidziwa mu moto we dzihele?

Ku Lingilila ku Bona ba ka Fa kakale

Ku Musiwa Kwe Bafi Ini?

U ngana u ka chenamisiwa ne kuti ndi boyani ba nowo musiwa mu bafi mu chibaka chi no zha.