Galacia 5:1-26

5  Maipaay iti kasta a wayawaya winayawayaannatayo ni Kristo+. Gapuna agtakderkayo a di maisin,+ ket dikay baybay-an ti bagbagiyo a mabalud manen iti sangol ti pannakaadipen.+  Kitaenyo! Siak, ni Pablo, ibagbagak kadakayo a no agbalinkayo a nakugit,+ saanto a makagunggona kadakayo ni Kristo.  Mainayon pay, mangsaksiak manen iti tunggal tao nga agpakugit a pagrebbenganna a tungpalen ti intero a Linteg.+  Naisinakayo ken Kristo, uray siasinokayo a mangpadas a maideklara a nalinteg babaen ti linteg;+ nayadayokayo iti di kaikarian a kinamanangngaasina.+  No iti biangmi babaen ti espiritu sigagagar nga ur-urayenmi ti in-inanamaen a kinalinteg kas bunga ti pammati.+  Ta no maipapan ken Kristo Jesus awan ti aniaman a pateg ti pannakakugit uray met ti di pannakakugit,+ no di ket ti pammati+ nga agtigtignay babaen ti ayat+ isu ti addaan pateg.  Nagtartaraykayo a naimbag.+ Siasino ti nanglapped kadakayo iti agtultuloy a panagtulnogyo iti kinapudno?+  Daytoy a kita ti panangguyugoy saan nga aggapu iti Daydiay mangay-ayab kadakayo.+  Ti bassit a lebadura paalsaenna ti intero a masa.+ 10  Agtalekak+ maipapan kadakayo a naikaykaysa+ iti Apo a saanyonto a panunoten ti sabali pay; ngem daydiay mangrirriribuk kadakayo+ ibaklaynanto ti pannakaukomna,+ uray pay no siasino. 11  No maipapan kaniak, kakabsat, no ikaskasabak pay laeng ti pannakakugit, apay a maidaddadanesak pay laeng? Iti kasta, pudno unay, ti pakaitibkolan+ iti kayo a pagtutuokan+ nawaswasen.+ 12  Kayatko a dagiti lallaki a mangpadpadas a mangbalintuag kadakayo+ agpakaponda pay ketdi.+ 13  Siempre, naayabankayo maipaay iti wayawaya,+ kakabsat; isuna laeng ta dikay usaren daytoy a wayawaya kas pakagutugotan a maipaay iti lasag,+ no di ket babaen ti ayat agpaadipenkayo iti maysa ken maysa.+ 14  Ta ti intero a Linteg matungtungpal+ iti maysa a sao, nga isu ti: “Ayatem ti padam a tao a kas iti bagim.”+ 15  No, ngarud, itultuloyyo ti agkikinnagat ken agiinnalun-on,+ kitaenyo ta dikay agtitinnalipupos.+ 16  Ngem kunaek, Itultuloyyo ti magna babaen ti espiritu+ ket saankayto a pulos makaaramid iti nainlasagan a tarigagay.+ 17  Ta ti lasag ket bumusor iti espiritu+ ti tarigagayna, ket ti espiritu bumusor iti lasag; ta dagitoy agbinnusorda, iti kasta ti mismo a bambanag a kayatyo koma nga aramiden saanyo nga ar-aramiden.+ 18  Kanayonanna pay, no idaldalannakayo ti espiritu,+ awankayo iti sidong ti linteg.+ 19  Ita maiparangarang dagiti aramid ti lasag,+ ket dagita ti pannakiabig,+ kinarugit, nalulok a kababalin,+ 20  idolatria, panangannurot iti espiritismo,+ guranggura, ringgor, imon, dagiti irarasuk ti unget, rinnupir, pannakabingbingay, dagiti sekta, 21  ap-apal, panagbarbartek,+ naariwawa a panagragragsak, ken bambanag nga umasping kadagitoy. No maipapan kadagitoy a banag pakpakdaarankayo a nasaksakbay, kas met laeng iti daydi nasaksakbay a panangpakdaarko kadakayo, a dagidiay mangannurot+ iti kakasta a banag saandanto a tawiden ti pagarian ti Dios.+ 22  Iti sabali a bangir, ti bunga+ ti espiritu ket ayat, rag-o, talna, mabayag a panagitured, kinamanangngaasi, kinaimbag,+ pammati, 23  kinaalumamay, panagteppel.+ Awan linteg a maibusor kadagita a bambanag.+ 24  Mainayon pay, dagidiay kukua ni Kristo Jesus inlansada ti lasag agraman dagiti gartem ken derrepna.+ 25  No agbibiagtayo babaen ti espiritu, itultuloytayo met ti magna a siuurnos babaen ti espiritu.+ 26  Ditay koma agbalin a manangipasindayaw iti bagi, a mangsulsulbog iti panagsisinnalisal,+ nga agiinnapal iti maysa ken maysa.+

Footnotes