Mapan iti linaonna

JW Damdamag

Basaem online dagiti damdamag maipanggep kadagiti Saksi ni Jehova. Adda met dagiti reperensia a mausar ti media ken dagiti opisial ti linteg.

Newsroom Para Kadagiti Journalist

Damdamag, tampok nga estoria, ken video maipapan kadagiti Saksi ni Jehova iti intero a lubong.

Dagiti Kaso iti Korte

Dagiti isyu maipapan kadagiti kaso iti korte ken iti kalintegan ti tao a mangapektar kadagiti Saksi ni Jehova iti intero a lubong.

SANGALUBONGAN A DAMDAMAG

2022 Update Manipud iti Bagi a Manarawidwid #3

Inlawlawag ti maysa a miembro ti Bagi a Manarawidwid dagiti mabalintayo nga aramiden tapno saantayo unay a madanagan iti gubat idiay Eastern Europe.

SANGALUBONGAN A DAMDAMAG

2022 Update Manipud iti Bagi a Manarawidwid #2

Mangipaay ti maysa a miembro ti Bagi a Manarawidwid iti damag no kasano a nakapagtalinaed a matalek dagiti kakabsat uray naipasangoda iti pakasuotan.

SANGALUBONGAN A DAMDAMAG

2022 Update Manipud iti Bagi a Manarawidwid #1

Paregtaennatayo ti maysa a miembro ti Bagi a Manarawidwid nga agtalinaed a siririing iti naespirituan.