Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Relasyon nou ak lòt moun

Fè zanmi

Ki sa yon bon zanmi ye?

Ki jan w ka gen bon zanmi?

Èske m ta dwe gen plis zanmi?

Ou ka santi w alèz nan yon ti gwoup zanmi, men sa pa toujou bon. Sa k fè sa?

Solitid

Ki sa m ka fè si m santi m poukont mwen?

Egzamine twa konsèy kle ki ka ede n venk santiman nou genyen nou poukont nou an e pou n fè zanmi k ap dire.

Ki sa m ka fè pou m alèz ak lòt moun?

Fè zanmi se yon gwo defi. Èske w oblije popilè? Kòman w ka mete w alèz epi fè bon zanmi?

Kominikasyon pa mwayen aparèy elektwonik

Ki sa m dwe konnen konsènan pataje foto sou Entènèt?

Pataje foto nou pi renmen yo sou Entènèt, se yon bon fason pou n rete an kontak ak zanmi e ak fanmi nou. Men li gen danje ladan l tou.

Byen sèvi ak rezo sosyal

Pran plezi lè w konekte ak zanmi w sou Entènèt e fè sa an sekirite.

Ki sa m ta dwe konnen sou voye mesaj tèks?

Voye mesaj tèks ka gen efè sou amitye w ak lòt moun ak sou repitasyon w. Gade ki jan.

Frekantasyon

Nou zanmi oswa nou renmen? — 1ye pati: Ki sa mwen konprann?

Men kèk konsèy pou ede w konnen si sa yon moun fè montre se renmen l renmen w oswa si l vle jis zanmi w.

Nou zanmi oswa nou renmen? — 2yèm pati: Ki sa m lese l konprann?

Èske zanmi w lan ka panse ou vle plis pase yon senp amitye? Gade konsèy ki annapre yo.

Èske se lanmou oswa yon senp santiman?

Aprann ki sa yon senp santiman ye ak ki sa lanmou toutbon an ye.

Èske pa gen anyen mal nan flète?

Ki sa flète ye egzakteman? Poukisa kèk moun fè l? Èske pa gen okenn danje nan sa?

Ki sa vrè lanmou an ye?

Prensip biblik yo kapab ede kretyen yo chwazi yon bon moun pou yo marye, e anmenmtan pou yo montre vrè lanmou an youn anvè lòt yonfwa yo fin marye.

Èske m pare pou m frekante?

Konsidere kat kesyon ki ka ede w wè si w pare pou w frekante.

Èske m pare pou m marye?

Pou w reponn kesyon sa a, ou bezwen byen konn tèt ou. Lè w egzamine tèt ou yon fason ki onèt sa ap ede w.

Èske se moun pa m nan sa?

Ki jan w ka gade pi lwen pase sa je w ba ou pou w rive wè kiyès zanmi w lan ye toutbon?

Èske n dwe kraze renmen an? (1ye pati)

Maryaj se yon angajman k ap dire pou toutan. Donk, si w vin dekouvri yon lòt bagay sou moun w ap frekante, pa fèmen je w sou santiman w yo!

Èske n dwe kraze renmen an? (2yèm pati)

Desizyon pou kraze yon relasyon pa janm fasil. Ki pi bon fason pou w fè sa?

Rezoud dezakò

Sa sa vle di padone?

Bib la ban nou senk etap ki ka ede nou padone yon moun.