Al gade sa k anndan l

Sa Bib la anseye

Bib la bay pi bon repons pou kesyon ki pi difisil nan lavi  a. Li pwouve sa pandan syèk ki pase yo. Nan seksyon sa a, w ap wè ki jan konsèy Bib la bay yo itil. — 2 Timote 3:16, 17.

 

Fè yon koudèy

REPONS BIB LA BAY

Èske Bondye egziste?

Labib reponn lè l bay senk prèv.

REPONS BIB LA BAY

Èske Bondye egziste?

Labib reponn lè l bay senk prèv.

Ki jan Bib la kapab ede w?

Lapè ak kè kontan

Labib ede anpil anpil moun fè fas ak presyon yo jwenn chak jou, li ede yo diminye pwoblèm ak tètchaje yo genyen e li ede yo bay lavi yo yon sans.

Maryaj ak fanmi

Moun marye yo ak fanmi yo jwenn yon pakèt difikilte. Bon konsèy nou jwenn nan Bib la ka ede moun nan fanmi yo gen pi bon relasyon youn ak lòt e sa ka ede yo vin pi pwòch youn ak lòt.

Èd pou jèn yo

Gade ki jan Labib kapab ede jèn yo fè fas ak pwoblèm y ap rankontre.

Egzèsis pou timoun

Sèvi ak egzèsis enteresan sa yo, ki baze sou Bib la, pou n anseye pitit nou prensip nan Bib la.

Ki sa Bib la di?

Repons Bib la Bay

W ap jwenn repons Bib la bay pou kesyon moun poze sou Bondye, sou Jezi, sou fanmi, sou soufrans, e w ap jwenn repons anpil lòt kesyon ankò.

Zouti pou etidye Labib

Chwazi tout sa k ap ede n etidye Bib la e k ap fè nou aprann yon fason ki ban nou kè kontan e ki ankouraje nou.

Listwa ak Labib

Vin aprann bèl istwa sou fason nou vin gen Bib la. Egzamine prèv ki montre jan Bib la egzak, nou ka fè l konfyans e sa ki ladan l yo pa depaman ak listwa.

Lasyans ak Labib

Èske Labib ann akò ak lasyans? Lè nou konpare sa Labib di ak sa syantifik yo dekouvri, sa ka ede nou wè si yo ann akò.

Ki sa Labib kapab anseye nou?

Liv sa a ki fèt pou etidye Labib ap ede w konnen sa Labib di sou divès sijè, tankou poukisa nou soufri, sa k rive lè yon moun mouri, fason pou n gen kè kontan nan fanmi nou, ak lòt sijè ankò.

Etidye Labib ak Temwen Jewova yo

Poukisa nou dwe etidye Labib?

Labib ap ede plizyè milyon moun toupatou sou tè a jwenn repons gwo kesyon yo. Èske w ta renmen youn nan moun sa yo?

Ki jan yo fè yon etid biblik?

Toupatou sou tè a, moun konnen Temwen Jewova yo pou pwogram etid biblik gratis yo fè ak moun yo. Gade jan sa fèt.

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.