Al gade sa k anndan l

Travay ak lajan

Travay

Travay di — Èske sa pase mòd?

Gen moun ki panse li pa bon pou yo travay di. Men, gen anpil lòt moun ki renmen travay di. Ki sa k ede yo jwenn satisfaksyon nan travay yo?

Èske w gen twòp bagay pou w fè?

Anpil moun twouve l difisil pou yo satisfè travay yo ak fanmi yo anmenmtan. Ki sa k lakòz sa? Ki sa n ka fè pou n ranje sitiyasyon an?

Pwennvi sou lajan

Wout k ap ede w jwenn kè kontan an: Kontante w ak renmen bay

Anpil moun panse yo reyisi lè yo gen anpil byen materyèl ak anpil kòb. Men èske lajan ak bagay nou posede ka fè nou jwenn kè kontan k ap dire toutan an? Ki sa reyalite a montre?

Enkyetid nou genyen akoz pwoblèm lajan

Yon mesye k ap chèche manje pou fanmi l menm lè pri pwodui de baz yo monte nan milya.

Fason n ka byen jere lajan nou

Jèn yo ap pale konsènan lajan

Men kèk konsèy sou fason pou w jere, depanse epi kenbe lajan nan plas li.

Pwoblèm lajan ak dèt — Èske Bib la ka ede nou?

Lajan pa ka bay lajwa, men gen kat prensip nan Bib la ki kapab ede w avèk depans w ap fè yo.

Yon moun ka viv ak sa l genyen — Ki jan sa ka fèt?

Chèche wè ki jan prensip ki nan Bib la ka ede w jere kòb ou genyen epi evite fè dèt ki pa nesesè.

Èske m dwe mande prete lajan?

Sajès ki gen nan prensip ki nan Bib la ka ede w pran bon desizyon.

Fason pou n fè fas ak povrete

Èske l posib pou gen yon monn ki pa gen povrete?

Kiyès ki ka mete fen nan povrete?