Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Sante fizik ak sante mantal

Viv an sante

Jèn yo ap pale sou fason pou yo viv an sante

Èske w twouve l difisil pou w byen manje e pou w fè egzèsis? Nan videyo sa a, kèk jèn ap di sa yo te fè pou yo ret an sante.

Ki jan m ka kontwole pwa kò m?

Li sa kèk jèn te fè pou yo pèdi pwa e pou yo kontwole pwa yo.

Ki jan m ka motive pou m fè egzèsis?

Konsidere 3 avantaj w ap jwenn lè w gen yon bon pwogram pou w fè egzèsis ak lè w motive pou sa.

Ki sa m ka fè pou m dòmi plis?

Chèche wè kèk bagay kèk jèn te fè pou yo rive dòmi plis.

Fason n ka andire anba maladi

Ki sa pou m fè si m gen yon gwo pwoblèm sante? (1ye pati)

Kat jèn k ap esplike sa k te ede yo fè fas ak pwoblèm yo jwenn akoz maladi e sa k te ede yo kenbe yon atitid pozitif.

Ki sa pou m fè si m gen yon gwo pwoblèm sante? (2yèm pati)

Li eksperyans kèk jèn ki te aprann andire gwo pwoblèm sante toutpandan yo te kenbe yon atitid pozitif.

Fason nou ka viv ak yon andikap

Jewova ‘pote chay la pou mwen chak jou’

Ki sa k te ede yon sè sèvi Jewova ak kè kontan antanke pyonye nan peyi Namibi pandan plis pase 20 an malgre li te gen gwo pwoblèm sante? Ann wè jan Jewova te ede l.

Mwen jwenn fòs nan feblès mwen

Yon dam ki oblije pase lavi l nan yon chèz woulant jwenn ‘pisans ki depase pisans nòmal la’ grasa lafwa li genyen.

Je Jairo ede l sèvi Bondye

Malgre Jairo gen fòm ki pi grav pami enfimite motris serebral yo, li gen kè kontan epi l ap mennen yon vi ki gen sans.

Sèvi Bondye se medikaman l!

Onesmus te fèt ak yon maladi ki rele osteyojenèz imperfecta. Ki fason pwomès Bondye yo ki nan Bib la te ankouraje l?

Videyo klip: “San li, m t ap santi m pèdi”

Tande eksperyans yon mesye ki avèg te fè lè l te vin gen yon Bib an bray.

Jewova ban m plis pase sa m merite

Félix Alarcón gen yon vrè objektif nan lavi l apre yon aksidan moto ki te lakòz li paralize soti nan kou rive jis nan pye.

Pran swen moun nou renmen

Lè pitit ou andikape

Ann egzamine twa difikilte ou ka rankontre antanke paran ak fason Bib la kapab ede w.

Ki sa m ka fè si paran m malad?

Se pa ou sèlman kòm jèn k ap fè fas ak sitiyasyon sa a. Aprann ki sa k te ede de jèn fè fas ak eprèv sa a.

Lè yon moun nou renmen malad nan pwen pou l mouri

Ki jan fanmi moun ki malad la ka ba l fòs epi pran swen l? Ki jan moun k ap pran swen malad la ka fè fas ak santiman ki kapab ap travèse yo pandan moman moun nan fè malad la?

Lè youn nan konjwen yo bezwen yon èd espesyal

Nou envite w li twa konsèy ki ka ede w nan maryaj ou si mari w oswa madanm ou gen yon maladi ki pa ka geri.

Depresyon

Anpil jèn fè depresyon. Sa k fè sa? Ki sa k ka ede yo?

Aprann konnen siy ak bagay ki ka montre yon jèn fè depresyon ak sa ki ka lakòz sa. Gade ki sa paran yo ak lòt moun ka fè pou ede yo.

Ki sa m ka fè pou m sispann santi m tris?

Aprann sa w ka fè lè tristès la kenbe w anba grif li.

Poukisa m ap filange kò m?

Gen anpil jèn k ap fè tèt yo mal. Si w tonbe nan konduit sa a, ki jan w ka jwenn èd?

Ki jan m ka fè fas ak depresyon?

Taktik sa yo ap ede w fè kèk bagay pou w ka geri.

Èske Bib la ka ede m si m fè depresyon?

Gen twa bagay Bondye bay agogo ki ka ede moun ki fè depresyon.

Enkyetid ak strès

Èske Labib ka ede w fè fas ak tètchaje w genyen yo?

Tètchaje yo sanble fè pati lavi lèzòm. Èske nou ka jwenn soulajman anba yo?

Èske m vle fòk tout sa m fè bon nèt?

Ki diferans ki genyen ant yon moun k ap eseye fè tout sa l kapab ak yon moun k ap fòse fè yon bagay ki enposib?

Fason w ka fè fas ak santiman ensekirite ou genyen

Twa fason ki ka ede n santi n pi an sekirite.