Roma 8:1-39

8  Busa ang mga nahiusa kay Cristo Jesus wala sing pagpakamalaut.  Kay ang kasuguan sang espiritu nga nagahatag sang kabuhi nga nahiusa kay Cristo Jesus naghilway na sa imo gikan sa kasuguan sang sala kag sang kamatayon.  Bangod wala sing mahimo ang Kasuguan, kay maluya ini tungod sa unod, ginpakamalaut sang Dios ang sala sa unod paagi sa pagpadala sang iya Anak sa dagway nga kaangay sa makasasala nga unod kag may kaangtanan sa sala,  agod ang matarong nga ginapatuman sang Kasuguan matuman sa aton nga nagalakat, indi suno sa unod, kundi suno sa espiritu.  Kay ang mga suno sa unod nagapahamtang sang ila hunahuna sa mga butang sang unod, apang ang mga suno sa espiritu sa mga butang sang espiritu.  Kay ang paghunahuna sa unod nagakahulugan sang kamatayon, apang ang paghunahuna sa espiritu nagakahulugan sang kabuhi kag paghidait;  bangod ang paghunahuna sa unod nagakahulugan sang kaawayon sa Dios, kay wala ini napasakop sa kasuguan sang Dios, sa katunayan, indi gid ini mapasakop.  Gani ang mga nahisuno sa unod indi makapahamuot sa Dios.  Apang kamo nahisuno, indi sa unod, kundi sa espiritu, kon ang espiritu sang Dios matuod gid nga nagapuyo sa inyo. Apang kon ang bisan sin-o wala sing espiritu ni Cristo, ini sia indi iya. 10  Apang kon si Cristo nahiusa sa inyo, ang lawas matuod gid nga patay tungod sa sala, apang ang espiritu kabuhi tungod sa pagkamatarong. 11  Karon, kon ang espiritu sang nagbanhaw kay Jesus gikan sa mga patay nagapuyo sa inyo, sia nga nagbanhaw kay Cristo Jesus gikan sa mga patay magahatag man sang kabuhi sa inyo mamalatyon nga lawas paagi sa iya espiritu nga nagapuyo sa inyo. 12  Gani, mga kauturan, may salabton kita, apang indi sa unod nga magkabuhi suno sa unod; 13  kay kon nagakabuhi kamo suno sa unod pat-od nga mapatay kamo; apang kon ginapatay ninyo ang mga buhat sang lawas paagi sa espiritu, magakabuhi kamo. 14  Kay ang tanan nga ginatuytuyan sang espiritu sang Dios, sila ang mga anak sang Dios. 15  Kay wala kamo makabaton sang espiritu sang pagkaulipon nga ginabangdan liwat sang kahadlok, kundi nakabaton kamo sang espiritu sang pag-adoptar sa inyo subong mga anak, nga paagi sini nga espiritu nagatuaw kita sing mabaskog: “Abba,* Amay!” 16  Ang espiritu mismo nagasaksi upod sa aton espiritu nga kita mga anak sang Dios. 17  Nian, kon kita mga anak, mga manunubli man kita: mga manunubli gid sang Dios, apang kaupod nga mga manunubli ni Cristo, kon mag-antos kita kaupod niya agod himayaon man kita kaupod niya. 18  Busa ginakabig ko nga ang mga pag-antos sa karon nga panag-on wala gid sing kabilinggan kon ipaanggid sa himaya nga ipahayag sa aton. 19  Kay paagi sa malangkagon nga pagpaabot ang tinuga nagahulat sa pagpahayag sa mga anak sang Dios. 20  Kay ang tinuga ginpasakop sa pagkawala-pulos, indi sa kaugalingon nga kabubut-on sini kundi paagi sa iya nga nagpasakop sini, pasad sa paglaum 21  nga ang tinuga mismo pagahilwayon man gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag maagom ang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. 22  Kay nahibaluan naton nga ang tanan nga tinuga padayon nga nagaugayong sing tingob kag ginasakitan sing tingob tubtob karon. 23  Indi lamang ina, kundi kita man mismo nga nakabaton sing una nga mga bunga, nga amo ang espiritu, huo, kita mismo nagaugayong sa sulod naton, samtang hanuot nga ginahulat naton ang pag-adoptar sa aton subong mga anak, ang kahilwayan gikan sa aton lawas paagi sa gawad. 24  Kay ginluwas kita sa sini nga paglaum; apang ang paglaum nga makita indi paglaum, kay kon makita sang isa ka tawo ang isa ka butang, ginalauman pa bala niya ini? 25  Apang kon ginalauman naton ang indi naton makita, padayon nga ginahulat naton ini nga may pagbatas. 26  Sa kaanggid nga paagi ang espiritu nagaupod man nga may bulig sa aton kaluyahon; kay ang palaligban amo nga wala kita makahibalo kon ano ang aton ipangamuyo subong dapat naton himuon, apang ang espiritu mismo nagapangabay para sa aton kon nagaugayong kita apang indi makabungat. 27  Apang sia nga nagausisa sa mga tagipusuon nakahibalo kon ano ang katuyuan sang espiritu, bangod nagapangabay ini suno sa kabubut-on sang Dios para sa mga balaan. 28  Karon nahibaluan naton nga ginapahanabo sang Dios nga magbuligay ang tanan niya nga binuhatan para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa Dios, ang mga gintawag suno sa iya katuyuan; 29  bangod ang mga una niya ginkilala gintangdo man niya nga daan nga mangin suno sa larawan sang iya Anak, agod mangin panganay sia sa madamo nga kauturan. 30  Dugang pa, ang mga gintangdo na niya nga daan amo man ang mga gintawag niya; kag ang mga gintawag niya amo man ang mga ginpahayag niya nga matarong. Kag ang mga ginpahayag niya nga matarong amo man ang mga ginhimaya niya. 31  Kon amo, ano ang aton isiling sa sini nga mga butang? Kon ang Dios dampig sa aton, sin-o ang mangin batok sa aton? 32  Sia nga wala gani magdingot bisan sang iya kaugalingon nga Anak kundi ginhatag niya sia para sa aton tanan, ngaa abi indi man niya mainayuhon nga ihatag sa aton ang tanan iban pa nga butang upod sa iya? 33  Sin-o ang magasumbong batok sa mga pinili sang Dios? Ang Dios amo ang Isa nga nagapahayag sa ila nga matarong. 34  Sin-o sia nga magapamatbat batok sa ila? Si Cristo Jesus amo ang isa nga napatay, huo, ang isa nga ginbanhaw gikan sa mga patay, nga yara sa tuo sang Dios, nga nagapangabay man para sa aton. 35  Sin-o ang magapahamulag sa aton gikan sa gugma ni Cristo? Ang kapipit-an bala ukon kasisit-an ukon paghingabot ukon gutom ukon pagkahubo ukon katalagman ukon espada? 36  Subong sang nasulat na: “Tungod sa imo ginapatay kami sa bug-os nga adlaw, ginkabig kami subong mga karnero nga ilihawon.” 37  Apang, sa tanan sini nga butang bug-os kita nga nagdaug paagi sa iya nga naghigugma sa aton. 38  Kay kumbinsido ako nga bisan ang kamatayon ukon ang kabuhi ukon ang mga anghel ukon ang mga panguluhan ukon ang mga butang karon ukon ang mga butang nga maabot ukon ang mga kagamhanan 39  ukon ang kataason ukon ang kadalumon ukon ang iban pa nga tinuga indi makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga yara kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.

Footnote

Ro 8:15 * Tan-awa ang nota sa Mar 14:36.