Roma 13:1-14

13  Ang tagsa ka kalag magpasakop sa superyor nga mga awtoridad, kay wala sing awtoridad nga indi paagi sa Dios; ang nagaluntad nga mga awtoridad ginbutang sang Dios sa ila relatibo nga mga posisyon.  Busa sia nga nagapamatok sa awtoridad nagatindog batok sa kahimusan sang Dios; ang mga nagatindog batok sa sini magabaton sang ila paghukom.  Kay ang mga nagadumala ginakahadlukan, indi sang mga nagahimo sang maayo, kundi sang mga nagahimo sang malain. Gani, luyag mo bala nga indi magkahadlok sa awtoridad? Magpadayon ka sa paghimo sang maayo, kag dayawon ka sini;  kay ini alagad sang Dios sa imo para sa imo kaayuhan. Apang kon nagahimo ka sang malain, magkahadlok ka: kay wala ini nagadala sang espada nga wala sing katuyuan; kay ini alagad sang Dios, isa ka manugtimalos agod magpabutyag sang kasingkal sa isa nga nagahimo sang malain.  Busa may malig-on nga rason nga magpasakop kamo, indi lamang bangod sina nga kasingkal kundi bangod man sa inyo konsiensia.  Kay amo ina kon ngaa nagabayad man kamo sang buhis; kay sila mga alagad sang Dios para sa publiko nga nagaalagad pirme sa sini gid nga katuyuan.  Ihatag sa tanan ang mga natungod sa ila, sa iya nga nagapatuman sang buhis, ang buhis; sa iya nga nagapatuman sang bayad, ang bayad; sa iya nga nagapatuman sang kahadlok, ini nga kahadlok; sa iya nga nagapatuman sang pagpadungog, ini nga pagpadungog.  Indi kamo mag-utang sang bisan isa ka butang kay bisan sin-o, luwas sa paghigugmaanay sa isa kag isa, kay sia nga nagahigugma sa iya isigkatawo nakatuman sa kasuguan.  Kay ang kasuguan, “Indi ka magpanghilahi, Indi ka magpatay, Indi ka magpangawat, Indi ka maghamkon,” kag ang bisan ano pa nga sugo, natingob sa sini nga pulong, nga amo, “Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” 10  Ang gugma wala nagahimo sang malaut sa isigkatawo sang isa; busa ang gugma amo ang katumanan sang kasuguan. 11  Himua man ninyo ini bangod nahibaluan ninyo ang panag-on, nga oras na nga magbugtaw kamo gikan sa katulugon, kay ang aton kaluwasan mas malapit na karon sangsa tion nga kita nangin mga tumuluo. 12  Nagob na ang kagab-ihon; malapit na ang adlaw. Busa ubahon naton ang mga buhat nga iya sang kadudulman kag isuklob naton ang mga hinganiban sang kapawa. 13  Subong nga sa adlaw maglakat kita sing disente, indi sa magansal nga kinalipay kag pagpahubog, indi sa ginadumili nga paghuliray kag lugak nga paggawi, indi sa pinuyas kag kaimon. 14  Kundi isuklob ninyo si Ginuong Jesucristo, kag indi kamo magplano sing una para sa mga kailigbon sang unod.

Footnote