Roma 16:1-27

16  Ginarekomendar ko sa inyo si Febe nga aton utod nga babayi, nga isa ka ministro sa kongregasyon sa Cencrea,  agod batunon ninyo sia sa Ginuo sa paagi nga takus sa mga balaan, kag agod mabuligan ninyo sia sa bisan ano nga butang nga kinahanglan niya kamo, kay sia mismo napamatud-an man nga manugpangapin sang madamo, huo, sa akon mismo.  Ipalab-ot ninyo ang akon panamyaw kanday Prisca kag Aquila nga akon mga masigkamanugpangabudlay kay Cristo Jesus,  nga nagtaya sang ila kabuhi tungod sa akon,* nga sa ila indi lamang ako ang nagapasalamat kundi ang tanan man nga kongregasyon sang mga pungsod;  kag tamyawa ninyo ang kongregasyon nga yara sa ila balay. Tamyawa ninyo ang akon hinigugma nga si Epeneto, nga isa sa nahauna nga mga sumulunod ni Cristo sa Asia.*  Tamyawa ninyo si Maria, nga nagpangabudlay sing daku para sa inyo.  Tamyawa ninyo si Andronico kag si Junias nga akon mga paryente kag kaupod nga mga bilanggo, mga lalaki nga ginakilala nga maayo sang mga apostoles kag mas madugay na nga nangin mga sumulunod ni Cristo sangsa akon.  Ipalab-ot ninyo ang akon panamyaw kay Ampliato nga akon hinigugma sa Ginuo.  Tamyawa ninyo si Urbano nga aton masigkamanugpangabudlay kay Cristo, kag ang akon hinigugma nga si Staquis. 10  Tamyawa ninyo si Apeles, nga kalahamut-an kay Cristo. Tamyawa ninyo ang panimalay ni Aristobulo. 11  Tamyawa ninyo si Herodion nga akon paryente. Tamyawa ninyo ang panimalay ni Narciso nga yara sa Ginuo. 12  Tamyawa ninyo si Trifena kag si Trifosa, mga babayi nga nagapangabudlay sing lakas sa Ginuo. Tamyawa ninyo ang aton hinigugma nga si Persis, kay nagpangabudlay sia sing daku sa Ginuo. 13  Tamyawa ninyo si Rufo nga isa nga pinili sa Ginuo, kag ang iya iloy nga nangin iloy man sa akon. 14  Tamyawa ninyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas, kag ang mga kauturan nga kaupod nila. 15  Tamyawa ninyo si Filologo kag si Julia, si Nereo kag ang iya utod nga babayi, kag si Olimpas, kag ang tanan nga balaan nga kaupod nila. 16  Tamyawa ninyo ang isa kag isa paagi sa balaan nga halok. Ginatamyaw kamo sang tanan nga kongregasyon ni Cristo. 17  Karon ginalaygayan ko kamo, mga kauturan, nga magbantay kamo sa mga nagatuga sang pagbinahinbahin kag mga kabangdanan sang pagkasandad nga supak sa panudlo nga natun-an ninyo, kag likawi ninyo sila. 18  Kay ang subong sina nga sahi sang mga tawo mga ulipon, indi ni Cristo nga aton Ginuo, kundi sang ila tiyan; kag paagi sa matanlas nga panghambal kag pulong sang pagdayaw ginadayaan nila ang tagipusuon sang mga inosente. 19  Kay ang inyo pagkamatinumanon natalupangdan sang tanan. Gani nagakalipay ako sa inyo. Apang luyag ko nga mangin maalam kamo tuhoy sa maayo, apang inosente tuhoy sa malain. 20  Sa iya bahin, ang Dios nga nagahatag sang paghidait magadugmok kay Satanas sa idalom sang inyo mga tiil sa indi madugay. Kabay nga mangin yara sa inyo ang wala tupong nga kaayo sang aton Ginuong Jesus. 21  Ginatamyaw kamo ni Timoteo nga akon masigkamanugpangabudlay, kag amo man si Lucio kag si Jason kag si Sosipater nga akon mga paryente. 22  Ako, si Tercio, nga nagsulat sini nga sulat, nagatamyaw sa inyo sa Ginuo. 23  Ginatamyaw kamo ni Gayo, nga nag-abiabi sa akon kag sa bug-os nga kongregasyon sa iya balay. Ginatamyaw kamo ni Erasto nga tulugyanan sang siudad, kag ni Cuarto nga iya utod. 24*  —— 25  Karon sa iya nga makapalig-on sa inyo suno sa maayong balita nga ginapahayag ko kag suno sa pagbantala tuhoy kay Jesucristo, nga nahisuno sa pagpahayag sing sagrado nga likom nga ginhipsan sa sulod sang malawig gid nga mga tion 26  apang karon ginapadayag kag ginapahibalo sa tanan nga pungsod paagi sa matagnaon nga mga kasulatan suno sa sugo sang wala katapusan nga Dios agod magtuo sila kag mangin matinumanon sa iya; 27  sa Dios, nga amo lamang ang maalam, mangin sa iya ang himaya paagi kay Jesucristo sing dayon. Kabay pa.*

Footnote

Ro 16:4 * Sa literal, “tungod sa akon kalag.”
Ro 16:5 * Tan-awa ang nota sa Bin 2:9.
Ro 16:24 * Indi makita sa pinakadaan nga mga manuskrito sa Griego ang pinamulong “Kabay nga mangin yara sa inyo ang wala tupong nga kaayo sang aton Ginuong Jesus,” nga pareho sa katapusan nga bahin sang bersikulo 20.
Ro 16:27 * Ukon, “Amen.”