Roma 2:1-29

2  Busa wala ka sing ibalibad, O tawo, bisan sin-o ka man, kon ikaw nagahukom; kay sa butang nga ginahukman mo ang iban, ginapakamalaut mo ang imo kaugalingon, bangod ikaw nga nagahukom nagahimo sang amo man nga mga butang.  Karon nahibaluan naton nga ang paghukom sang Dios, nga suno sa kamatuoran, batok sa mga nagahimo sini nga mga butang.  Apang ginahunahuna mo bala, O tawo, nga samtang ginahukman mo ang mga nagahimo sini nga mga butang apang ginahimo mo man ini, makapalagyo ka sa paghukom sang Dios?  Ukon ginatamay mo bala ang kamanggaran sang iya kaayo kag pagpaumod kag pagkamapinasensiahon, bangod wala ka makahibalo nga ang kaayo sang Dios nagatinguha sa pagtuytoy sa imo sa paghinulsol?  Apang suno sa imo katig-a kag di-mahinulsulon nga tagipusuon nagatipon ka sang kasingkal sa imo kaugalingon sa adlaw sang kasingkal kag pagpahayag sang matarong nga paghukom sang Dios.  Kag ihatag niya sa tagsatagsa ang suno sa iya mga buhat:  kabuhi nga walay katapusan sa mga nagapangita sang himaya kag dungog kag pagkadimadinulunton paagi sa pagbatas sa buhat nga maayo;  apang, para sa mga palabais kag wala nagatuman sa kamatuoran kundi nagatuman sa pagkadimatarong magaabot ang kasingkal kag kaakig,  kapipit-an kag kasisit-an, sa tagsa ka tawo* nga nagabuhat sang makahalalit, una sa Judiyo kag subong man sa Griego; 10  apang himaya kag dungog kag paghidait para sa tagsatagsa nga nagahimo sang maayo, una para sa Judiyo kag para man sa Griego. 11  Kay wala sing ginapasulabi ang Dios. 12  Halimbawa, ang tanan nga nakasala nga wala sing kasuguan magakawala man nga wala sing kasuguan; apang ang tanan nga nakasala sa idalom sang kasuguan pagahukman paagi sa kasuguan. 13  Kay ang mga nagapamati sa kasuguan indi amo ang mga matarong sa atubangan sang Dios, kundi ang mga nagatuman sa kasuguan ipahayag nga matarong. 14  Kay kon ang mga tawo sang mga pungsod nga wala sing kasuguan kinaugali nga nagahimo sang mga butang sang kasuguan, ini nga mga tawo, bisan pa wala sing kasuguan, kasuguan sa ila kaugalingon. 15  Sila mismo ang nagapasundayag nga ang kaundan sang kasuguan nasulat sa ila tagipusuon, samtang ang ila konsiensia nagapanaksi upod sa ila, kag sa ila mismo mga panghunahuna, ginasumbong ukon ginapakamatarong sila. 16  Mahanabo ini sa adlaw nga hukman sang Dios paagi kay Cristo Jesus ang likom nga mga butang sang katawhan, suno sa maayong balita nga akon ginapahayag. 17  Karon, kon ikaw isa ka Judiyo sa ngalan kag nagasandig sa kasuguan kag ginapabugal ang Dios, 18  kag nahibaluan mo ang iya kabubut-on kag ginbaton ang mga butang nga labing maayo bangod gintudluan* ka gikan sa Kasuguan; 19  kag nagapati ka nga ikaw manugtuytoy sang mga bulag, isa ka kapawa sang mga yara sa kadudulman, 20  manugtadlong sang mga di-makatarunganon, manunudlo sang mga bata, kag may balayan sang ihibalo kag sang kamatuoran sa Kasuguan— 21  apang, ikaw nga nagatudlo sa iban, wala ka bala nagatudlo sa imo kaugalingon? Ikaw nga nagabantala nga “Indi magpangawat,” nagapangawat ka bala? 22  Ikaw nga nagasiling “Indi magpanghilahi,” nagapanghilahi ka bala? Ikaw nga nagakangil-ad sa mga idolo, nagapangawat ka bala sa mga templo? 23  Ikaw nga nagapabugal sang kasuguan, ginapakahuy-an mo bala ang Dios paagi sa imo paglapas sa Kasuguan? 24  Kay “ang ngalan sang Dios ginapasipalahan tungod sa inyo sa tunga sang mga pungsod”; subong sang nasulat na. 25  Sa katunayan, ang pagtuli may kapuslanan lamang kon ginatuman mo ang kasuguan; apang kon ginalapas mo ang kasuguan, ang pagtuli sa imo nangin di-pagtuli. 26  Gani, kon ginatuman sang wala matuli nga tawo ang matarong nga mga ginapatuman sang Kasuguan, ang di-pagtuli sa iya kabigon nga pagtuli, indi bala? 27  Kag ang wala matuli nga tawo nga subong sini sa kinaugali, paagi sa pagtuman sa Kasuguan, magahukom sa imo nga may nasulat nga kasuguan kag pagtuli apang nagalapas sa kasuguan. 28  Kay ang matuod nga Judiyo wala nagadalahig sa nagua nga dagway, kag ang pagtuli sa iya indi sa iya lawas. 29  Kundi sia isa ka Judiyo kon sa sulod niya amo sia, kag ang pagtuli sa iya amo ang sa tagipusuon paagi sa espiritu, kag indi paagi sa nasulat nga kasuguan. Ang pagdayaw sa iya indi gikan sa mga tawo kundi gikan sa Dios.

Footnote

Ro 2:9 * Sa orihinal, “kalag sang tagsa ka tawo.”
Ro 2:18 * Ukon, “gintudluan paagi sa hambal.”