Roma 3:1-31

3  Nian, ano ang kinalabaw sang Judiyo, ukon ano ang kapuslanan sang pagtuli?  Daku gid sa tanan nga paagi. Una sa tanan, bangod gintugyan sa ila ang sagrado nga mga kapahayagan sang Dios.  Kon amo, ano ang kahimtangan? Kon ang iban wala nagtuo, ang ila bala pagkawala sing pagtuo magapakawala-pulos sa katutom sang Dios?  Indi gid ina matabo! Kundi masapwan nga maminatud-on ang Dios, bisan pa masapwan nga butigon ang tagsa ka tawo, subong sang nasulat na: “Agod mapamatud-an ka nga matarong sa imo mga pulong kag magdaug kon ginahukman ka.”  Apang, kon ginapadayag sang aton pagkadimatarong ang pagkamatarong sang Dios, ano ang aton isiling? Ang Dios bala indi matarong kon ginapahayag niya ang iya kasingkal? (Nagahambal ako subong sang paghambal sang isa ka tawo.)  Indi gid ina matabo! Kay kon amo sina, paano hukman sang Dios ang kalibutan?  Apang kon bangod sa akon kabutigan ang pagkamaminatud-on sang Dios kapin nga makilala para sa iya kahimayaan, ngaa ginahukman pa ako subong makasasala?  Kag ngaa indi magsiling, subong sang binutig nga ginapabangod sa aton kag subong sang ginahambal sang iban nga mga tawo nga aton kuno ginasiling: “Himuon naton ang malain nga mga butang agod mag-abot ang maayo nga mga butang”? Ang paghukom batok sa sini nga mga tawo nahisanto sa katarungan.  Nian ano karon? Mas maayo bala ang aton kahimtangan? Indi gid! Kay ginsumbong na naton nga ang mga Judiyo kag ang mga Griego yara tanan sa idalom sang sala; 10  subong sang nasulat na: “Wala sing tawo nga matarong, wala bisan isa; 11  wala sing bisan isa nga may paghantop, wala sing bisan isa nga nagapangita sa Dios. 12  Ang tanan nga tawo nagsipak, sila tanan nangin wala sing pulos; wala gid bisan isa nga nagapakita sang kaayo, wala gid bisan isa.” 13  “Ang ila tutunlan bukas nga lulubngan, nagalimbong sila paagi sa ila dila.” “Ang hilo sang dalitan nga mga man-ug yara sa likod sang ila mga bibig.” 14  “Kag ang ila baba puno sang pagpakamalaut kag mapait nga pinamulong.” 15  “Ang ila mga tiil nagadalidali agod magpaagay sang dugo.” 16  “Ang kagulub-an kag kalisdanan yara sa ila mga dalanon, 17  kag wala nila makilala ang dalanon sang paghidait.” 18  “Wala sing kahadlok sa Dios sa atubangan sang ila mga mata.” 19  Karon nahibaluan naton nga ang tanan nga ginasiling sang Kasuguan ginapatuhoy sa mga yara sa idalom sang Kasuguan, agod maghipos ang tagsa ka baba kag ang bug-os nga kalibutan makaagom sang silot sang Dios. 20  Gani paagi sa mga buhat sang kasuguan wala sing unod nga mapahayag nga matarong sa atubangan niya, kay paagi sa kasuguan may yara sibu nga ihibalo tuhoy sa sala. 21  Apang karon bisan wala ginatuman ang kasuguan napadayag ang pagkamatarong sang Dios, subong nagasaksi sa sini ang Kasuguan kag ang mga Manalagna; 22  huo, ang pagkamatarong sang Dios paagi sa pagtuo kay Jesucristo, para sa tanan nga may pagtuo. Kay wala sing kinatuhayan sa ila. 23  Kay ang tanan nakasala kag wala makalab-ot sa himaya sang Dios, 24  kag ini wala bayad nga dulot nga ginpahayag sila nga matarong sang iya wala tupong nga kaayo paagi sa paghilway paagi sa gawad nga ginbayad ni Cristo Jesus. 25  Ginhatag sia sang Dios subong isa ka dulot sa pagpasag-uli paagi sa pagtuo sa iya dugo. Ini agod ipakita ang iya kaugalingon nga pagkamatarong, bangod ginapatawad niya ang mga sala nga nahimo sang nagligad, sa tion nga ang Dios nagapaumod; 26  agod ipakita ang iya kaugalingon nga pagkamatarong sa sini nga panag-on, agod mangin matarong sia bisan sa pagpahayag nga matarong sa tawo nga may pagtuo kay Jesus. 27  Kon amo, diin ang rason sa pagpabugal? Wala na. Paagi sa ano nga kasuguan? Sa mga buhat bala? Indi gid, kundi paagi sa kasuguan sang pagtuo. 28  Kay makabig naton nga ang tawo ginapahayag nga matarong paagi sa pagtuo kag indi sa mga buhat sang kasuguan. 29  Ukon sia bala Dios sang mga Judiyo lamang? Indi bala Dios man sia sang mga tawo sang mga pungsod? Huo, sang mga tawo man sang mga pungsod, 30  bangod ang Dios isa, nga magapahayag nga matarong sa natuli nga mga tawo pasad sa pagtuo kag sa wala matuli nga mga tawo paagi sa ila pagtuo. 31  Nian, ginadula bala naton ang kasuguan paagi sa aton pagtuo? Indi gid ina matabo! Sa baylo, ginapalig-on naton ang kasuguan.

Footnote