Roma 9:1-33

9  Nagasugid ako sang kamatuoran may kaangtanan kay Cristo; wala ako nagabutig, bangod ang akon konsiensia nagapamatuod upod sa akon may kaangtanan sa balaan nga espiritu,  nga ako may daku nga kasubo kag wala untat nga kasakit sa akon tagipusuon.  Kay handum ko kuntani nga ako mismo nahamulag subong isa nga ginpakamalaut gikan kay Cristo tungod sa akon mga kauturan, nga akon mga paryente suno sa unod,  nga amo ang mga Israelinhon, nga sa ila natungod ang pag-adoptar subong mga anak kag ang himaya kag ang mga katipan kag ang paghatag sing Kasuguan kag ang sagrado nga pag-alagad kag ang mga saad;  sila naggikan sa mga katigulangan kag sa ila naggikan ang Cristo suno sa unod: Dayawon sing dayon ang Dios nga labaw sa tanan. Kabay pa.*  Apang, indi man subong nga napaslawan ang pulong sang Dios. Kay indi tanan nga naggikan kay Israel matuod nga “Israel.”  Kag indi bangod binhi sila ni Abraham mga anak sila tanan, kundi: “Ang tawgon nga ‘imo binhi’ mangin paagi kay Isaac.”  Kon sayuron, ang mga anak suno sa unod indi matuod nga mga anak sang Dios, apang ang mga anak paagi sa saad amo ang ginakabig nga binhi.  Kay amo ini ang pulong sang saad: “Sa sini nga tion magakari ako kag si Sara magabun-ag sang anak nga lalaki.” 10  Apang indi lamang ina, kundi sang nagpanamkon man si Rebeca sang kapid paagi sa isa ka tawo, si Isaac nga aton katigulangan: 11  kay sang wala pa sila mabun-ag ukon makahimo sang maayo ukon malaut, agod ang katuyuan sang Dios tuhoy sa pagpili padayon nga nasandig, indi sa mga buhat, kundi sa Isa nga nagatawag, 12  ginsiling sa iya: “Ang magulang mangin ulipon sang manghod.” 13  Subong sang nasulat na: “Ginhigugma ko si Jacob, apang gindumtan ko si Esau.” 14  Kon amo, ano ang aton isiling? May inhustisya bala sa Dios? Indi gid mangin amo sina! 15  Kay nagsiling sia kay Moises: “Magakaluoy ako bisan kay sin-o nga ginakaluy-an ko, kag magapakita ako sang kaawa bisan kay sin-o nga ginapakitaan ko sing kaawa.” 16  Gani, nasandig ini, indi sa isa nga nagahandum ukon sa isa nga nagadalagan, kundi sa Dios, nga may kaluoy. 17  Tuhoy kay Paraon ang Kasulatan nagasiling: “Bangod gid sini gintugutan ko ikaw nga magpabilin nga buhi, agod paagi sa imo mapakita ko ang akon gahom, kag agod mapahayag ang akon ngalan sa bug-os nga duta.” 18  Gani, nagakaluoy sia bisan kay sin-o nga luyag niya, apang ginatugutan niya nga magpakatig-a ang bisan sin-o nga luyag niya. 19  Gani magasiling ka sa akon: “Ngaa nagapangita pa sia sang sayop? Kay sin-o ang nakapamatok sang iya ginpahayag nga kabubut-on?” 20  O tawo, sin-o gid ikaw agod magsabat sa Dios? Ang butang bala nga gindihon magasiling sa iya nga nagdihon sini, “Ngaa ginhimo mo ako sing subong sini?” 21  Ano? Wala bala sing awtoridad ang maninihon sa daga agod maghimo gikan sa isa lang ka linamas sing isa ka suludlan para sa dungganon nga paggamit, kag sing isa pa para sa di-dungganon nga paggamit? 22  Ano karon kon ginbatas sang Dios nga may daku nga pagkamapinasensiahon ang mga suludlan sang kasingkal nga ginhimo nga takus sa kalaglagan, bisan pa katuyuan niya nga ipahayag ang iya kasingkal kag ipakilala ang iya gahom? 23  Kag ano kon ginhimo niya ini agod mapakilala ang kamanggaran sang iya himaya sa mga suludlan sang kaluoy, nga ginhanda niya nga daan para sa himaya, 24  nga amo kita, nga gintawag niya indi lamang gikan sa mga Judiyo kundi gikan man sa mga pungsod? 25  Subong ini sa ginsiling man niya sa Oseas: “Ang indi ko katawhan tawgon ko nga ‘akon katawhan,’ kag sia nga indi hinigugma nga ‘hinigugma’; 26  kag sa duog diin ginsilingan sila, ‘Indi ko kamo katawhan,’ didto tawgon sila nga ‘mga anak sang buhi nga Dios.’” 27  Dugang pa, si Isaias nagsinggit nahanungod sa Israel: “Bisan pa ang kadamuon sang mga anak ni Israel mangin subong sang balas sang dagat, ang nagkalabilin amo ang maluwas. 28  Kay si Jehova magapakighusay sa duta, magatapos sini kag magapalip-ot sini.” 29  Kag subong sang ginsiling sadto ni Isaias: “Kon si Jehova sang mga kasuldadusan wala nagbilin sang binhi sa aton, nangin subong kita kuntani sang Sodoma, kag ginhimo kita kuntani nga subong sang Gomorra.” 30  Kon amo, ano ang aton isiling? Nga ang mga tawo sang mga pungsod, bisan pa wala nagatinguha sang pagkamatarong, nakadangat sa pagkamatarong, ang pagkamatarong nga resulta sang pagtuo; 31  apang ang Israel, bisan pa nagatinguha sang kasuguan sang pagkamatarong, wala nakalab-ot sa kasuguan. 32  Sa ano nga kabangdanan? Bangod gintinguhaan niya ini, indi paagi sa pagtuo, kundi paagi sa mga buhat. Nasandad sila sa “bato nga kasandaran”; 33  subong sang nasulat: “Yari karon! Nagapahamtang ako sa Sion sang bato nga kasandaran kag sang igang nga makapatumba, apang sia nga nagapasad sang iya pagtuo sa sini indi malugaw-an.”

Footnote

Ro 9:5 * Ukon, “Amen.”