Roma 7:1-25

7  Mahimo ayhan nga wala kamo makahibalo, mga kauturan, (kay nagahambal ako sa mga nakahibalo sang kasuguan,) nga ang Kasuguan nagapakaagalon sa isa ka tawo samtang sia nagakabuhi?  Halimbawa, ang minyo nga babayi nahigtan sang kasuguan sa iya bana samtang buhi ang iya bana; apang kon mapatay ang iya bana, nahilway na sia sa kasuguan sang iya bana.  Gani, samtang buhi pa ang iya bana, tawgon sia nga makihilahion kon sia nangin iya sang iban nga lalaki. Apang kon mapatay ang iya bana, nahilway na sia sa kasuguan sang iya bana, amo nga indi sia makihilahion kon sia mangin iya sang iban nga lalaki.  Gani, mga kauturan ko, kamo man napatay sa Kasuguan paagi sa lawas ni Cristo, agod mangin iya kamo sang iban, sang isa nga nabanhaw gikan sa mga patay, agod makapamunga kita para sa Dios.  Kay sang nagapahisuno pa kita sa unod, ang makasasala nga mga kailigbon nga ginpukaw sang Kasuguan nagpanghikot sa mga bahin sang aton lawas agod makapamunga kita para sa kamatayon.  Apang karon nahilway na kita sa Kasuguan, bangod napatay kita sa sini nga nagpugong sa aton, agod mangin mga ulipon kita sa bag-o nga kahulugan paagi sa espiritu, kag indi sa daan nga kahulugan paagi sa nasulat nga kasuguan.  Kon amo, ano ang aton isiling? Sala bala ang Kasuguan? Indi gid mangin amo sina! Sa pagkamatuod wala ko kuntani mahibaluan ang sala kon indi tungod sa Kasuguan; kag, halimbawa, wala ko kuntani mahibaluan ang pagkamahamkunon kon ang Kasuguan wala magsiling: “Indi ka maghamkon.”  Apang bangod sang sugo, nakakita sang kahigayunan ang sala nga magpatubas sa akon sang tanan nga sahi sang pagkamahamkunon, kay kon wala sang kasuguan ang sala patay.  Sa katunayan, buhi anay ako sang wala ang kasuguan; apang sang nag-abot ang sugo, nabuhi liwat ang sala, apang napatay ako. 10  Kag ang sugo nga para sa kabuhi, nasapwan ko ini nga para sa kamatayon. 11  Kay bangod sang sugo, nakakita sang kahigayunan ang sala nga dayaon ako kag patyon. 12  Gani, ang Kasuguan balaan, kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. 13  Nian, ang maayo bala nangin kamatayon para sa akon? Indi gid ina matabo! Apang nangin amo sina ang sala, agod mapakita ini subong ang sala nga nagapatubas sang kamatayon sa akon paagi sa kon ano ang maayo; agod paagi sa sugo ang sala mangin labi pa nga malaut. 14  Kay nahibaluan naton nga ang Kasuguan espirituwal; apang ako undanon, nga ginbaligya sa idalom sang sala. 15  Kay indi ko mahangpan ang akon ginahimo. Kay ang luyag ko, wala ko ini ginahimo; apang ang ginadumtan ko amo ang akon ginahimo. 16  Apang, kon ang indi ko luyag amo ang ginahimo ko, nagaugyon ako nga ang Kasuguan maayo. 17  Apang karon ang nagahimo sini indi na ako, kundi ang sala nga nagapuyo sa akon. 18  Kay nakahibalo ako nga sa akon, kon sayuron, sa akon unod, wala sang nagapuyo nga maayo; kay ang ikasarang sa paghandum yari sa akon, apang ang ikasarang sa paghimo sang maayo wala. 19  Kay ang maayo nga luyag ko wala ko ginahimo, apang ang malain nga indi ko luyag amo ang akon ginahimo. 20  Karon, kon ang indi ko luyag amo ang ginahimo ko, ang nagahimo sini indi na ako, kundi ang sala nga nagapuyo sa akon. 21  Gani, nasapwan ko ini nga kasuguan sa akon kahimtangan: nga kon luyag ko himuon ang husto, ang malain yari sa akon. 22  Nagakalipay gid ako sa kasuguan sang Dios suno sa akon pagkatawo sa sulod, 23  apang nakita ko sa mga bahin sang akon lawas ang isa pa ka kasuguan nga nagapakig-away batok sa kasuguan sang akon hunahuna kag nagadala sa akon nga bihag sa kasuguan sang sala nga yari sa mga bahin sang akon lawas. 24  Kailo ako nga tawo! Sin-o ang magaluwas sa akon gikan sa lawas nga nagadul-ong sa sini nga kamatayon? 25  Salamat sa Dios paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo! Gani, sa akon hunahuna ako mismo isa ka ulipon sa kasuguan sang Dios, apang sa akon unod sa kasuguan sang sala.

Footnote