Roma 1:1-32

1  Halin kay Pablo, nga ulipon ni Jesucristo kag gintawag agod mangin apostol, nga ginpain para sa maayong balita sang Dios,  nga ginsaad niya sadto paagi sa iya mga manalagna sa balaan nga Kasulatan,  nahanungod sa iya Anak, nga naggikan sa binhi ni David suno sa unod,  apang paagi sa gahom ginpahayag nga Anak sang Dios suno sa espiritu sang pagkabalaan paagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay—huo, si Jesucristo nga aton Ginuo,  nga paagi sa iya nabaton namon ang wala tupong nga kaayo* kag ang pagkaapostol agod magtuo kag mangin matinumanon sa iya ang tanan nga pungsod tungod sa iya ngalan,  nga sa tunga sini nga mga pungsod kamo man gintawag agod mangin iya ni Jesucristo—  para sa tanan nga yara sa Roma subong mga hinigugma sang Dios, nga gintawag agod mangin mga balaan: Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo kag paghidait gikan sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Una sa tanan, nagapasalamat ako sa akon Dios paagi kay Jesucristo nahanungod sa inyo tanan, bangod ang inyo pagtuo ginahambalan sa bug-os nga kalibutan.  Kay ang Dios, nga sa iya nagahimo ako sang sagrado nga pag-alagad sing bug-os may kaangtanan sa maayong balita tuhoy sa iya Anak, amo ang akon saksi nga wala untat nga ginasambit ko kamo pirme sa akon mga pangamuyo, 10  nga nagapakiluoy nga kon mahimo makakadto na gid man ako karon sa inyo kon amo ini ang kabubut-on sang Dios. 11  Kay nagahandum ako nga makita kamo, agod mapaambit ko sa inyo ang espirituwal nga dulot agod mapalig-on kamo; 12  ukon, indi gani, agod may pagbayluhanay sing pagpalig-on sa tunga ninyo, sa kada isa paagi sa pagtuo sang isa, ang inyo pagtuo kag ang akon man. 13  Apang luyag ko nga mahibaluan ninyo, mga kauturan, nga madamo nga beses ko gintuyo nga magkadto sa inyo, apang naupangan ako tubtob karon, agod makatigayon man ako sang pila ka bunga sa inyo subong sang sa iban pa nga mga pungsod. 14  May utang ako sa mga Griego kag sa mga Barbaro, sa mga maalam kag sa mga buangbuang: 15  gani nalangkag gid ako nga ibantala man ang maayong balita sa inyo dira sa Roma. 16  Kay wala ko ginakahuya ang maayong balita; sa katunayan, amo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tagsatagsa nga may pagtuo, una sa Judiyo kag subong man sa Griego; 17  kay sa sini ang pagkamatarong sang Dios ginapahayag bangod sa pagtuo kag nagapabakod sang pagtuo, subong sang nasulat na: “Apang ang isa nga matarong—paagi sa pagtuo magakabuhi sia.” 18  Kay ang kasingkal sang Dios ginapahayag gikan sa langit batok sa tanan nga pagkadidiosnon kag pagkadimatarong sang mga tawo nga nagapugong sa kamatuoran sa di-matarong nga paagi, 19  bangod ano man ang mahimo mahibaluan tuhoy sa Dios dayag sa tunga nila, kay ginpadayag ini sang Dios sa ila. 20  Kay ang iya di-makita nga mga kinaiya, bisan ang iya dayon nga gahom kag pagka-Dios, maathag nga makita kutob sang pagtuga sa kalibutan, bangod mahantop ini sa mga butang nga gintuga, gani wala sila sing ibalibad; 21  bangod, bisan kilala nila ang Dios, wala nila sia ginhimaya subong Dios ukon ginpasalamatan sia, kundi ang ila mga pangatarungan nangin wala pulos kag ang ila di-maalamon nga tagipusuon nangin madulom. 22  Bisan pa nagasiling nga maalam sila, nangin buangbuang sila 23  kag ang himaya sang di-madinulunton nga Dios ginhimo nila nga kaangay sa larawan sang madinulunton nga tawo kag sang mga pispis kag sang mga sapat nga apat sing tiil kag sang mga sapat nga nagakamang. 24  Gani ginpabay-an sila sang Dios sa kahigkuan, suno sa mga handum sang ila tagipusuon, agod mapakahuy-an nila ang ila kaugalingon nga lawas, 25  sila nga nagbaylo sang kamatuoran sang Dios sa kabutigan kag nagsimba kag naghimo sang sagrado nga pag-alagad sa tinuga sa baylo sa Isa nga nagtuga, nga ginadayaw sing dayon. Kabay pa.* 26  Amo kon ngaa ginpabay-an sila sang Dios sa makahuluya nga mga kailigbon sa sekso, kay ang mga babayi sa ila nagbaylo sang paggamit sa ila kaugalingon suno sa kinaugali sa isa nga supak sa kinaugali; 27  kag subong man bisan ang mga lalaki sa ila wala na maggamit suno sa kinaugali sa mga babayi kag masingkal nga nagdabdab sa ila kailigbon sa isa kag isa, lalaki sa lalaki, nga nagahimo sang malaw-ay nga buhat kag nagabaton sang ila bug-os nga balos, nga nagakadapat sa ila kasaypanan. 28  Kag bangod indi nila luyag nga makilala sing sibu ang Dios, ginpabay-an sila sang Dios sa di-kalahamut-an nga kahimtangan sang panghunahuna, agod himuon ang mga butang nga indi nagakaigo, 29  kay napuno sila sing tanan nga pagkadimatarong, kalautan, pagkamahamkunon, kalainan, puno sang kahisa, pagpatay, pinuyas, pangdaya, makahalalit nga panimuot, mga nagahinuringhuring, 30  mga nagapanglibak, mga nagadumot sa Dios, mga tampalasan, mga matinaastaason, mga hambog, mga nagapadihot sang makahalalit nga mga butang, mga di-matinumanon sa mga ginikanan, 31  mga wala sing paghangop, mga wala nagatuman sa mga kasugtanan, mga wala sing kinaugali nga pagpalangga, mga wala sing kaluoy. 32  Bisan pa nahibaluan gid nila sing maayo ang matarong nga kasuguan sang Dios, nga ang mga nagahimo sang amo nga mga butang takus sa kamatayon, wala lamang nila ginapadayon ang paghimo sini kundi nagaugyon man sa mga nagahimo sini.

Footnote

Ro 1:5 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
Ro 1:25 * Ukon, “Amen.”