Roma 15:1-33

15  Apang, kita nga mabakod dapat magdala sang mga kaluyahon sang mga indi mabakod, kag indi magpahamuot sa aton kaugalingon.  Pahamut-an sang kada isa sa aton ang iya isigkatawo sa kon ano ang maayo sa pagpabakod sa iya.  Kay bisan ang Cristo wala magpahamuot sa iya kaugalingon; kundi subong sang nasulat na: “Ang mga pagpakahuya sang mga nagpakahuya sa imo nagtupa sa akon.”  Kay ang tanan nga butang nga ginsulat sadto ginsulat sa pagtudlo sa aton, agod paagi sa aton pagbatas kag paagi sa lugpay gikan sa Kasulatan makatigayon kita sang paglaum.  Karon kabay nga ang Dios nga nagahatag sang pagbatas kag lugpay magtugot nga matigayon ninyo ang panimuot sang hunahuna pareho sang iya ni Cristo Jesus,  agod nahiusa nga mahimaya ninyo sa isa ka tingog ang Dios kag Amay sang aton Ginuong Jesucristo.  Busa batuna ninyo ang isa kag isa, subong nga ginbaton man kita ni Cristo, agod mahimaya ang Dios.  Kay nagasiling ako nga si Cristo matuod gid nga nangin alagad sang mga natuli agod pamatud-an nga maminatud-on ang Dios, kag agod palig-unon ang mga ginsaad Niya sa ila mga katigulangan,  kag agod himayaon sang mga pungsod ang Dios tungod sa iya kaluoy. Subong sang nasulat na: “Amo kon ngaa magadayaw ako sa imo sing dayag sa mga pungsod kag magaamba ako sang pagdayaw sa imo ngalan.” 10  Kag sa liwat nagasiling sia: “Magkasadya, kamo nga mga pungsod, upod sa iya katawhan.” 11  Kag sa liwat: “Dayawa si Jehova, tanan kamo nga mga pungsod, kag magdayaw sa iya ang tanan nga katawhan.” 12  Kag sa liwat si Isaias nagasiling: “Magaabot ang gamot ni Jesse, kag may isa nga magatindog agod maggahom sa mga pungsod; sa iya ipahamtang sang mga pungsod ang ila paglaum.” 13  Kabay nga ang Dios nga nagahatag sang paglaum magpuno sa inyo sang bug-os nga kalipay kag paghidait bangod sa inyo pagpati, agod magbugana kamo sa paglaum paagi sa gahom sang balaan nga espiritu. 14  Karon ako man mismo nagapati tuhoy sa inyo, mga kauturan ko, nga kamo mismo puno man sang pagkamaayo, subong nga napuno kamo sing bug-os nga ihibalo, kag makalaygay man kamo sa isa kag isa. 15  Apang, nagasulat ako sa inyo sing labi pa ka prangka sa pila ka punto, nga subong bala ginapahanumdom ko kamo liwat, bangod sa wala tupong nga kaayo nga ginhatag sa akon sang Dios 16  agod mangin isa ako ka alagad ni Cristo Jesus para sa publiko sa mga pungsod, nga nagahimo sang balaan nga hilikuton nga pagbantala sing maayong balita sang Dios, agod ang mga pungsod mahalad subong kalahamut-an nga dulot nga ginpakabalaan paagi sa balaan nga espiritu. 17  Busa may kabangdanan ako nga maghugyaw kay Cristo Jesus kon tuhoy sa mga butang may kaangtanan sa Dios. 18  Kay indi ako mangahas sa pagsiling sang isa ka butang kon indi ini tuhoy sa mga butang nga ginhimo ni Cristo paagi sa akon agod mangin matinumanon ang mga pungsod, paagi sa akon pulong kag buhat, 19  paagi sa gahom sang mga tanda kag mga kalatingalahan, kag paagi sa gahom sang balaan nga espiritu; amo nga nabantala ko sing bug-os ang maayong balita tuhoy sa Cristo halin sa Jerusalem kag sa palibot tubtob sa Ilirico. 20  Sa pagkamatuod, sa sini nga paagi, ginhimo ko nga tulumuron nga indi magpahayag sang maayong balita sa mga duog diin ginhingadlan na ang Cristo, agod indi ako magtukod sa sadsaran sang iban nga tawo; 21  apang, subong sang nasulat na: “Ang mga wala mapahibalo tuhoy sa iya makakita, kag ang mga wala pa makabati makahangop.” 22  Busa, madamo nga beses man nga naupangan ako sa pagkadto sa inyo. 23  Apang karon nga wala na ako sing teritoryo nga wala mabantalaan sa sini nga mga rehiyon, kag sa sulod sang pila ka tuig nagahandum sa pagkadto sa inyo 24  kon nagapakadto ako sa Espanya, labaw sa tanan, nagalaum ako nga kon nagalakbay ako pakadto didto, makigkita ako sa inyo kag madul-ong ninyo ako pakadto didto sa tapos ako malipay sa pagpakig-upod sa inyo sa pila ka tion. 25  Apang karon buot ako maglakbay pakadto sa Jerusalem agod mag-alagad sa mga balaan. 26  Kay ang mga yara sa Macedonia kag Acaya nahamuot sa pagpaambit sang ila mga pagkabutang paagi sa pag-amot para sa mga imol nga mga balaan sa Jerusalem. 27  Matuod, nahamuot sila sa paghimo sini, apang may utang sila sa ila; kay kon ang mga pungsod nakig-ambit sa ila espirituwal nga mga butang, may utang man sila nga mag-amot para sa ila materyal nga mga kinahanglanon. 28  Gani kon matapos ko na ini kag madala sa ila nga natipigan ini nga amot, mahapit ako sa inyo sa pagkadto ko sa Espanya. 29  Dugang pa, nakahibalo ako nga kon mag-abot ako sa inyo maabot ako nga may bug-os nga pagpakamaayo gikan kay Cristo. 30  Karon ginalaygayan ko kamo, mga kauturan, paagi sa aton Ginuong Jesucristo kag paagi sa gugma gikan sa espiritu, nga magpanikasog kamo upod sa akon sa pagpangamuyo sa Dios para sa akon, 31  agod maluwas ako gikan sa mga di-tumuluo sa Judea kag agod mangin kalahamut-an sa mga balaan ang akon pag-alagad para sa Jerusalem, 32  agod kon mag-abot ako sa inyo nga may kalipay suno sa kabubut-on sang Dios maumpawan ako upod sa inyo. 33  Kabay nga ang Dios nga nagahatag sang paghidait mangin kaupod ninyo tanan. Kabay pa.*

Footnote

Ro 15:33 * Ukon, “Amen.”