Neidio i'r cynnwys

Ffydd ac Addoliad

Crefydd

Beth Mae’n ei Olygu i Fod yn Sanctaidd?

A all pobl amherffaith, fel ni, fod yn sanctaidd?

Gweddi

Os Gweddïaf ar Dduw a Fydd Ef yn Fy Helpu?

A oes gan Dduw wir ddiddordeb yn ein problemau?

Beth Alla’ i Weddïo Amdano?

Pam nad yw ein pryderon yn ddibwys i Dduw?

Pam Dylen Ni Weddïo yn Enw Iesu?

Ystyriwch sut mae gweddïo yn enw Iesu yn anrhydeddu Duw, a sut mae’n dangos parch tuag at Iesu.

Iachawdwriaeth

A Yw Credu yn Iesu yn Ddigon Inni Gael Ein Hachub?

Mae’r Beibl yn sôn am rai sy’n credu yn Iesu ond na fydd yn cael eu hachub. Sut mae hynny’n bosib?

Mae Iesu’n Achub​—Ond Sut?

Pam rydyn ni angen i Iesu bledio ar ein rhan? Ydy credu yn Iesu yn ddigon er mwyn cael ein hachub?

Pam y Bu Farw Iesu?

Sut yn union mae marwolaeth Iesu o fudd inni?

Sut Mae Aberth Iesu “yn Bridwerth Dros Lawer”?

Sut mae’r pridwerth yn ein rhyddhau o afael pechod?

Pechod a Maddeuant

Beth Yw Maddeuant?

Mae’r Beibl yn awgrymu pum cam sy’n gallu eich helpu chi i faddau i rywun.

Beth Ydy Ystyr “Llygad am Lygad” yn y Beibl?

Ydy’r rheol “llygad am lygad” yn annog pobl i dalu’r pwyth yn ôl?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Alcohol? Ydy Yfed Alcohol yn Bechod?

Mae’r Beibl yn cyfeirio at yr agweddau cadarnhaol sy’n perthyn i win a diodydd meddwol eraill.

Ydy Ysmygu yn Bechod?

Os nad yw’r Beibl yn sôn am ysmygu, sut allai fod yn bosib ateb y cwetiwn hwn?

Arferion Crefyddol

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Dalu Degwm?

Efallai byddwch yn synnu o weld y gwahaniaeth rhwng beth mae rhai yn ei feddwl a beth mae’r Beibl yn ei ddweud.

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddysgu am Lefaru â Thafodau?

A yw’r ddawn i lefaru â thafodau’n dangos pwy sydd yn wir Gristnogion?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Ymprydio?

O dan ba amgylchiadau gwnaeth rhai yn y Beibl ymprydio? Ydy ymprydio yn angenrheidiol i Gristnogion?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Roi?

Sut fath o roi sydd yn plesio Duw?

Beth Yw’r Deg Gorchymyn?

I bwy oedd y Deg Gorchymyn? A oes angen i Gristnogion eu cadw?