Cwestiynau Cyffredin am Dystion Jehofa

Pam Nad yw Tystion Jehofa yn Derbyn Trallwysiadau Gwaed?

Mae yna lawer o syniadau anghywir am Dystion Jehofa a thrallwysiadau gwaed. Dysgwch y ffeithiau am ein daliadau.

Pam Nad yw Tystion Jehofa yn Derbyn Trallwysiadau Gwaed?

Mae yna lawer o syniadau anghywir am Dystion Jehofa a thrallwysiadau gwaed. Dysgwch y ffeithiau am ein daliadau.

Faint o Dystion Jehofa Sydd Drwy’r Byd?

Gweld sut rydyn ni’n cyfrif ein haelodau.

Pam Mae Tystion Jehofa Wedi Newid Rhai o’u Daliadau?

Ni ddylai’r newidiadau yn ein dealltwriaeth ein synnu. Roedd rhaid i addolwyr Duw yn y gorffennol newid eu ffordd o feddwl.

Beth Mae Tystion Jehofa yn ei Gredu?

Dyma grynodeb o 15 o’n prif ddaliadau.

Ydy Tystion Jehofa yn Credu yn Iesu?

Ystyriwch pam mae ffydd yn Iesu yn hanfodol i wir Gristnogion.

Ydy Tystion Jehofa yn Credu Mai Nhw Yw’r Unig Wir Grefydd?

A wnaeth Iesu ddweud bod pob crefydd yn ffordd sy’n arwain i iachawdwriaeth?

Ydy Tystion Jehofa yn Credu Mai Nhw yn Unig Fydd yn Cael Eu Hachub?

Mae’r Beibl yn egluro pwy gaiff y cyfle i gael iachawdwriaeth.

Ydy Tystion Jehofa yn Parchu Crefyddau Eraill?

Dysgwch sut mae gwir Gristnogion yn parchu eraill.

Pam Nad yw Tystion Jehofa yn Derbyn Trallwysiadau Gwaed?

Mae yna lawer o syniadau anghywir am Dystion Jehofa a thrallwysiadau gwaed. Dysgwch y ffeithiau am ein daliadau.

Ydy Tystion Jehofa yn Greadyddion?

A oeddech chi’n gwybod bod rhai syniadau creadyddion yn mynd yn groes i’r hyn mae’r Beibl yn ei ddysgu?

Ydy Tystion Jehofa yn Credu yn yr Hen Destament?

Ydy rhannau o’r Beibl yn hen ffasiwn? Gwelwch sut y gall Cristnogion fanteisio ar yr hanes perthnasol a’r cyngor ymarferol sydd yn yr Ysgrythurau Hebraeg.

Pam Mae Tystion Jehofa Wedi Newid Rhai o’u Daliadau?

Ni ddylai’r newidiadau yn ein dealltwriaeth ein synnu. Roedd rhaid i addolwyr Duw yn y gorffennol newid eu ffordd o feddwl.

Pam Nad Yw Tystion Jehofa yn Defnyddio’r Groes yn eu Haddoliad?

Er ein bod ni’n Gristnogion, nid ydyn ni’n defnyddio’r groes yn ein haddoliad. Pam ddim?

Sut Mae Tystion Jehofa yn Defnyddio Cyfraniadau?

Ydy’r Tystion yn defnyddio cyfraniadau i ddod yn gyfoethog?

Faint o Dystion Jehofa Sydd Drwy’r Byd?

Gweld sut rydyn ni’n cyfrif ein haelodau.

Pwy Oedd Sylfaenydd Tystion Jehofa?

Darllenwch pam nad oedd Charles Taze Russell yn sylfaenydd crefydd newydd.

Sut Mae Gwaith Tystion Jehofa yn Cael ei Ariannu?

Rydyn ni’n osgoi’r dulliau a ddefnyddir gan lawer o eglwysi.

Ydy Tystion Jehofa yn Degymu?

Oes gofyniad ar Dystion Jehofa i roi swm penodol o arian?

Ydy Tystion Jehofa yn Talu Eu Gweinidogion?

Oes gwahaniaeth rhwng y gweinidogion a gweddill y gynulleidfa? Pwy sy’n gwasanaethu fel gweinidogion?

Oes Gan Dystion Jehofa Ferched a Gwragedd Sy’n Pregethu?

Pa ran sydd gan ferched a gwragedd yng ngwaith pregethu byd-eang Tystion Jehofa?

Sut Mae Cynulleidfaoedd Tystion Jehofa yn Cael eu Trefnu?

Cewch ddarganfod y ffurf rydyn ni’n derbyn arweiniad a chyfarwyddyd drwy’r drefn hon.

Beth Yw Corff Llywodraethol Tystion Jehofa?

Ai arweinwyr y gyfundrefn yw’r aelodau?

Beth Yw’r Watch Tower Bible and Tract Society?

Beth yw’r cysylltiad rhyngddo a gwaith Tystion Jehofa?

Pam Mae Tystion Jehofa yn Mynd o Ddrws i Ddrws?

Dysgwch am beth dywedodd Iesu i’w ddisgyblion cynnar ei wneud.

Ydy Tystion Jehofa yn Ceisio Ennill Iachawdwriaeth Drwy Bregethu o Ddrws i Ddrws?

Dysgwch am yr hyn rydyn ni’n ei gredu am iachawdwriaeth a sut i’w chael.

Pam Mae Tystion Jehofa yn Galw ar Bobl Sydd â Chrefydd yn Barod?

Pam rydyn ni’n galw ar bobl sydd â chrefydd yn barod?

Ydy Tystion Jehofa yn Rhoi Pwysau ar Bobl i Newid eu Crefydd?

Ydy Tystion Jehofa yn ceisio gorfodi pobl i newid eu crefydd?

Beth Yw Astudiaeth Feiblaidd?

Cewch wybod am ein cwrs astudio’r Beibl sy’n rhad ac am ddim.

Ydy Tystion Jehofa yn Cenhadu?

Pwy sy’n gwneud y gwaith cenhadu, a pham? Ydyn nhw’n derbyn hyfforddiant arbenigol?

Oes Gan Dystion Jehofa Ferched a Gwragedd Sy’n Pregethu?

Pa ran sydd gan ferched a gwragedd yng ngwaith pregethu byd-eang Tystion Jehofa?

Pam Nad Yw Tystion Jehofa yn Galw eu Man Cyfarfod yn Eglwys?

Darganfod tarddiad y term “Neuadd y Deyrnas Tystion Jehofa” a pham ein bod ni’n ei ddefnyddio.

Pam Nad Yw Tystion Jehofa yn Defnyddio’r Groes yn eu Haddoliad?

Er ein bod ni’n Gristnogion, nid ydyn ni’n defnyddio’r groes yn ein haddoliad. Pam ddim?

Pam Mae Tystion Jehofa yn Wahanol i Grefyddau Eraill yn y Ffordd Maen Nhw’n Dathlu Swper yr Arglwydd?

Y Goffadwriaeth neu Swper yr Arglwydd yw’r digwyddiad mwyaf sanctaidd i Dystion Jehofa. Ystyriwch beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y digwyddiad hwn.

Oes Gan Dystion Jehofa Gyfieithiad eu Hunain o’r Beibl?

Gall defnyddio amrywiaeth o gyfieithiadau o’r Beibl eich helpu wrth astudio. Dyma dri phwynt i ystyried wrth ddewis y New World Translation of the Holy Scriptures.

Pa Mor Gywir Yw’r New World Translation?

Pam mae’r New World Translation yn wahanol i lawer o gyfieithiadau eraill?

Ydy Tystion Jehofa yn Credu yn yr Hen Destament?

Ydy rhannau o’r Beibl yn hen ffasiwn? Gwelwch sut y gall Cristnogion fanteisio ar yr hanes perthnasol a’r cyngor ymarferol sydd yn yr Ysgrythurau Hebraeg.

Pam Mae Tystion Jehofa yn Niwtral o Ran Gwleidyddiaeth?

A ydyn nhw’n fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol?

Pam Mae Tystion Jehofa yn Gwrthod Mynd i Ryfel?

Mae gan Dystion Jehofa enw drwy’r byd am wrthod mynd i ryfel. Dysgwch pam rydyn ni’n gwrthod mynd.

Ydy Tystion Jehofa yn Rhoi Cymorth yn Ystod Trychinebau?

Dysgwch am ein hymdrechion i ddarparu cymorth ymarferol i Dystion Jehofa ac i eraill ar ôl trychinebau.

Ydy Tystion Jehofa yn Derbyn Triniaeth Feddygol?

Mae rhai pobl yn credu bod Tystion Jehofa yn gwrthod pob triniaeth feddygol. A yw hynny’n wir?

Pam Nad yw Tystion Jehofa yn Derbyn Trallwysiadau Gwaed?

Mae yna lawer o syniadau anghywir am Dystion Jehofa a thrallwysiadau gwaed. Dysgwch y ffeithiau am ein daliadau.

Beth Yw Barn Tystion Jehofa ar Addysg?

Pa egwyddorion y mae Tystion Jehofa yn eu hystyried wrth wneud penderfyniadau ynglŷn ag addysg seciwlar?

Ai Chwalu Teuluoedd y Mae Tystion Jehofa, Neu eu Cynorthwyo a’u Cryfhau?

Weithiau mae Tystion Jehofa yn cael eu cyhuddo o chwalu teuluoedd. Ond ai’r Tystion sydd yn achosi’r anghydfod?

A Oes Gan Dystion Jehofa Reolau Ynglŷn â Chanlyn?

Ai rhywbeth dibwys yw canlyn neu rywbeth llawer mwy pwysig?

Ydy Tystion Jehofa yn Gwahardd Ffilmiau, Llyfrau, neu Ganeuon Penodol?

Pa egwyddorion y dylai Cristnogion eu cofio wrth ddewis adloniant?

Pam Nad Yw Tystion Jehofa yn Dathlu’r Nadolig?

Mae llawer o bobl yn dathlu’r Nadolig er eu bod yn gwybod ei wreiddiau. Dysgwch pam dydy Tystion Jehofa ddim yn ei ddathlu.

Pam Nad Yw Tystion Jehofa yn Dathlu’r Pasg?

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ystyried y Pasg fel dathliad Cristnogol. Pam nad yw Tystion Jehofa yn ei ddathlu?

Pam Nad Yw Tystion Jehofa yn Dathlu Penblwyddi?

Ystyriwch bedair agwedd ar ddathlu penblwyddi sy’n dangos pam nad ydyn nhw’n plesio Duw.

Pam Mae Tystion Jehofa yn Wahanol i Grefyddau Eraill yn y Ffordd Maen Nhw’n Dathlu Swper yr Arglwydd?

Y Goffadwriaeth neu Swper yr Arglwydd yw’r digwyddiad mwyaf sanctaidd i Dystion Jehofa. Ystyriwch beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y digwyddiad hwn.

Beth Yw Barn Tystion Jehofa ar Angladdau?

Mae credoau pendant Tystion am farwolaeth yn dylanwadu ar eu penderfyniadau ynglŷn ag angladdau. Felly, pa egwyddorion sy’n dylanwadu ar eu penderfyniadau?

Ydy Tystion Jehofa yn Gristnogion?

Ystyriwch resymau pam rydyn ni’n Gristnogion, yn ogystal â sut rydyn ni’n wahanol i grefyddau eraill sy’n cael eu galw’n Gristnogion.

Ai Protestaniaid yw Tystion Jehofa?

Mae dau beth yn gwahaniaethu Tystion Jehofa oddi wrth grefyddau eraill sy’n eu galw eu hunain yn Gristnogion ond nid yn Gatholig.

Ydy Tystion Jehofa yn Sect neu Enwad Americanaidd?

Ystyriwch bedair ffaith am y gyfundrefn ryngwladol hon.

A Yw Tystion Jehofa yn Seioniaid?

Rydyn ni’n seilio ein daliadau ar y Beibl, a dydyn ni ddim yn dyrchafu un grŵp ethnig na phobl yn uwch nag eraill.

Ai Cwlt Yw Tystion Jehofa?

Cymharwch ddau syniad cyffredin am gyltiau â’r ffeithiau am Dystion Jehofa.

Faint o Dystion Jehofa Sydd Drwy’r Byd?

Gweld sut rydyn ni’n cyfrif ein haelodau.

Sut Rydw i’n Dod yn Un o Dystion Jehofa?

Mae Mathew 28:19, 20 yn tynnu sylw at dri cham.

Ydy Tystion Jehofa yn Osgoi Rhywun a Oedd yn Perthyn i’w Crefydd?

Weithiau mae angen i rywun gael ei ddiarddel, ac yn y pen draw mae hynny’n ei helpu i ddod yn ôl i’r gynulleidfa.