Neidio i'r cynnwys

Y Beibl

Tarddiad a Dilysrwydd

Ydy’r Beibl yn Gofnod o Feddyliau Duw?

Dywedodd llawer o ysgrifenwyr y Beibl fod Duw wedi dweud wrthyn nhw beth i’w ysgrifennu. Pam?

A Wnaeth Moses Ysgrifennu’r Beibl?

Roedd gan Moses ran yn ysgrifennu’r Beibl. Faint o bobl ysgrifennodd y Beibl?

A Gafodd y Beibl ei Ysgrifennu at yr Iddewon yn Unig?

Ai ar gyfer yr Iddewon yn unig y mae’r Beibl?

Darllen a Deall y Beibl

Beth Ydy Ystyr “Llygad am Lygad” yn y Beibl?

Ydy’r rheol “llygad am lygad” yn annog pobl i dalu’r pwyth yn ôl?

Beth Yw’r Deg Gorchymyn?

I bwy oedd y Deg Gorchymyn? A oes angen i Gristnogion eu cadw?

Proffwydoliaeth a Symbolaeth

Beth Yw Jerwsalem Newydd?

Sut mae’r ddinas unigryw hon yn effeithio arnoch chi?

Beth Yw’r Bwystfil â Saith Pen yn Datguddiad Pennod 13?

Mae gan y bwystfil awdurdod, grym, a gorsedd. Beth arall mae proffwydoliaethau yn y Beibl yn ei ddatgelu?

Beth Yw’r Anghenfil Ysgarlad yn Datguddiad Pennod 17?

Chwe ffordd o adnabod yr anghenfil ffiaidd hwn.

Beth Mae’r Rhif 666 yn ei Olygu?

Mae’r Beibl yn datgelu beth yw arwyddocâd y rhif 666 a marc y bwystfil.

Diwedd y Byd

Beth Yw Arwyddion y “Dyddiau Diwethaf” neu’r “Cyfnod Olaf”?

Mae’r Beibl yn disgrifio’r pethau fydd yn digwydd cyn “diwedd y byd.”

A Gaiff y Ddaear ei Dinistrio Ryw Ddydd?

Gall yr hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud eich synnu.

Beth Fydd Teyrnas Dduw yn ei Gyflawni?

Dysgwch beth fydd yn digwydd pan fydd llywodraeth Duw yn rheoli dros y ddaear.

Pobl, Llefydd, a Phethau

Menywod yn y Beibl—Beth Gallwn Ni ei Ddysgu o’u Hesiamplau?

Cymharwch fenywod da yn y Beibl â rhai oedd yn wirioneddol ddrwg.

Ai Mam Duw Yw Mair?

Mae’r Ysgrythurau Sanctaidd a hanes Cristnogaeth yn rhoi ateb clir i gwestiynau am y gred hon.

Y Forwyn Fair​—Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud Amdani?

Mae rhai yn honni mai genedigaeth Iesu oedd y Beichiogi Dihalog. Ydy’r ddysgeidiaeth hwn yn y Beibl?

Pwy Oedd y “Tri Gŵr Doeth”? A Wnaethon Nhw Ddilyn “Seren” Bethlehem?

Dydy sawl term sy’n boblogaidd yn nhraddodiad y Nadolig ddim yn ymddangos yn y Beibl.

Pwy Oedd Gwraig Cain?

Mae’r Beibl yn cynnig ateb boddhaol i’r cwestiwn hwnnw.

Hanes Noa a’r Dilyw—Ai Dim Ond Myth Ydyw?

Yn ôl y Beibl, fe wnaeth Duw ddinistrio pobl ddrwg mewn dilyw mawr. Pa ffeithiau sy’n cefnogi’r gred bod y Beibl wedi ei ysbrydoli gan Dduw?

Ai Amdo Turin Yw’r Un a Roddwyd i Lapio Corff Iesu?

Mae tair ffaith bwysig am yr Amdo yn helpu i ateb y cwestiwn.

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Ddeinosoriaid?

Ydy’r Beibl a gwyddoniaeth yn gytûn?

A Wnaeth Duw Ddefnyddio Esblygiad i Greu’r Gwahanol Fathau o Fywyd?

Nid oes dim yn y Beibl sy’n anghytuno â gwyddonwyr sy’n dweud bod amrywiaethau i’w gweld o fewn y mathau gwahanol o fywyd.

Gwerth Ymarferol

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Ddicter?

A yw dicter bob amser yn beth drwg? Beth dylech chi ei wneud pan fydd dicter yn dechrau corddi yn eich calonnau?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Garu Eich Hun?

Dywedodd Iesu: “Rwyt i garu dy gymydog fel rwyt ti’n dy garu dy hun.” Beth oedd ef yn ei olygu?