Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč mám fyzicky pracovat?

Proč mám fyzicky pracovat?

 Mladí lidé se ptají . . .

Proč mám fyzicky pracovat?

„Nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych fyzicky pracoval. Bylo pro mě daleko příjemnější dělat něco na počítači.“ Nathan

„Někteří mladí námi opovrhují, protože pracujeme fyzicky. Podle nich nejsme dost chytří na to, abychom mohli dělat něco jiného.“ Sarah

FYZICKOU PRÁCI mnozí pokládají za nudnou, špinavou a nepřijatelnou. O dělnických profesích jistý profesor ekonomie prohlásil, že „v ctižádostivém světě nemá tento typ zaměstnání žádnou prestiž“. Není tedy divu, že mnoho mladých lidí se na fyzickou práci dívá s pohrdáním.

Bible však předkládá poněkud jiný pohled. Král Šalomoun řekl: „Pro člověka není nic lepšího, než aby jedl a vskutku pil a aby dal své duši vidět dobré za svou tvrdou práci.“ (Kazatel 2:24) V biblických dobách byl Izrael zemědělskou společností. K orání, sklízení a mlácení bylo zapotřebí mimořádného tělesného úsilí. A přesto Šalomoun prohlásil, že tvrdá práce může být odměňující.

O několik století později apoštol Pavel vybízel: „Zloděj ať již nekrade, ale spíše ať koná tvrdou práci a svýma rukama koná dobré dílo.“ (Efezanům 4:28) Pavel dobře věděl, co to znamená tvrdě pracovat. Ačkoli byl velmi vzdělaný člověk, někdy se živil výrobou stanů. (Skutky 18:1–3)

Jak se na manuální práci díváš ty? I když si to možná neuvědomuješ, může ti být v mnoha směrech prospěšná.

Příprava do života

To, že se budeš fyzicky namáhat, například zatloukat něco kladivem nebo sekat trávník, může přispívat k dobrému zdraví, protože tak zlepšuješ svou kondici. Ale nejen to. Dokážeš  například vyměnit pneumatiku nebo olej v autě? Věděl bys, jak opravit rozbité okno? Poradil by sis s ucpaným odtokem? Umíš vařit? Jsi schopen bezvadně uklidit koupelnu a záchod? Takové dovednosti by si měli osvojit jak mladí muži, tak ženy, protože jim to velmi usnadní život, až se jednou budou chtít osamostatnit.

Je zajímavé, že když byl Ježíš na zemi, získal v některých směrech značnou manuální zručnost. Mluvilo se o něm jako o tesaři. Byl tak znám nepochybně proto, že se od svého adoptivního otce Josefa naučil tesařskému řemeslu. (Matouš 13:55; Marek 6:3) I ty můžeš při manuální práci získat řadu užitečných dovedností.

Formuje vlastnosti

Tvrdá práce může mít vliv i na tvou sebeúctu. V pojednání pro Americké centrum duševního zdraví a vzdělávání doktor Fred Provenzano uvádí, že když se člověk naučí dobře zvládat fyzické úkoly, může mu to dodat „pocit sebedůvěry a celkové jistoty“ a „také si tím může zlepšit sebekázeň a organizovanost, což je nezbytné k tomu, aby plnil povinnosti v zaměstnání“. Jistý mladý muž, který se jmenuje John, dodává: „Tělesná práce člověku pomáhá rozvíjet trpělivost a učí ho řešit problémy.“

Sarah, kterou jsme citovali na začátku, říká: „Fyzická práce mě naučila nejen pracovitosti, ale také duševní i tělesné kázni.“ Musí být manuální práce vždy nudná a nepříjemná? Nathan tvrdí: „Naučil jsem se mít z ní radost. Postupně mi šla práce lépe od ruky, byl jsem zručnější, a tak se zlepšovala i její kvalita. To posilovalo mé sebevědomí.“

Při manuální práci také můžeš poznat radost z dosažených výsledků. Mladý muž, který se jmenuje James, o tom říká: „Rád dělám tesařské práce. Je to sice někdy fyzicky náročné, ale vždy se mohu s dobrým pocitem podívat na výsledek. Skutečně mi to přináší vnitřní uspokojení.“ Brian má podobný postoj: „Baví mě pracovat na autech. Když vím, že dokážu něco spravit tak, aby to bylo jako nové, jsem spokojený a dodává mi to sebedůvěru.“

Posvátná služba

Jestliže mladý křesťan umí tvrdě pracovat, pomůže mu to i ve službě Bohu. Když král Šalomoun dostal za úkol postavit nádherný Jehovův chrám, uvědomil si, že to bude vyžadovat mimořádné úsilí a dovednost. V biblické zprávě je uvedeno: „Král Šalomoun přistoupil k tomu, aby poslal a dal přivést Chirama z Tyru. Byl to syn ovdovělé ženy z kmene Naftali a jeho otec byl Tyřan, zpracovatel mědi; a byl plný moudrosti a porozumění a poznání, jak konat všelijakou práci s mědí. Přišel tudíž ke králi Šalomounovi a začal konat všechno své dílo.“ (1. Královská 7:13, 14)

Pro Chirama bylo jistě velkou výsadou, že svou dovednost směl použít k podpoře Jehovova uctívání. V tomto případě se prokázala pravdivost slov v Přísloví 22:29: „Spatřil jsi muže, který je zručný ve své práci? Před krále se postaví; nepostaví se před obyčejné lidi.“

Výsadu podílet se na stavbách sálů Království dnes mohou mít i ti mladí lidé, kteří nemají větší zkušenosti ve stavebnictví. Mnozí si na stavbě sálů Království osvojili praktické dovednosti z oboru elektrikář, instalatér, zedník nebo tesař. Možná by ses mohl zeptat starších ve vašem sboru, zda se můžeš na takových stavbách podílet i ty.

 James, který pracoval na stavbě několika sálů Království, vypráví: „Mnozí členové sboru možná nemají čas nebo potřebné schopnosti. Takže když při stavbě pomáháš, podporuješ tím vlastně celý sbor.“ Nathan, který se naučil pracovat s betonem, zjistil, že se mu tím otevřely další možnosti ve službě Bohu. Vzpomíná: „Díky tomu jsem mohl odjet do Zimbabwe a využít své schopnosti při stavbě odbočky svědků Jehovových. Pracoval jsem tam tři měsíce, a byl to ten největší zážitek mého života.“ Touha tvrdě pracovat vedla jiné mladé lidi k tomu, aby se nabídli, že budou sloužit jako dobrovolníci v místní odbočce svědků Jehovových.

Člověk, který je obratný ve fyzické práci, získá určitou míru ‚soběstačnosti‘. (1. Timoteovi 6:6) Mnozí mladí svědkové Jehovovi slouží jako průkopníci, jak se říká celodobým evangelistům. Díky tomu, že se naučili nějaké řemeslo, jsou schopni dobře se uživit, aniž by museli investovat mnoho času a peněz do světského vzdělání.

Jak se manuální práci naučit

Je samozřejmé, že ať si chceš řemeslem vydělávat nebo bys jen rád doma něco opravil, bude pro tebe prospěšné naučit se, jak při konkrétní práci postupovat. Možná, že nějaká škola v místě tvého bydliště nabízí v tomto směru nějaké kurzy. A pravděpodobně určité školení dostáváš i od rodičů. Jak? Tím, že s nimi spolupracuješ a učíš se vykonávat domácí práce. Doktor Provenzano, kterého jsme již citovali, píše: „Podílet se na domácích pracích je obzvláště důležité pro dospívající, protože se tím učí zvládat základní domácí povinnosti, což jim pak umožní úspěšně obstát, až jednou budou na rodičích nezávislí.“ Všímej si tedy, co je potřeba udělat. Je načase posekat trávu nebo opravit poličku?

Fyzická práce rozhodně není nic ponižujícího a může ti v mnoha směrech prospět. Nevyhýbej se jí. Místo toho se snaž „vidět dobré“ za svou tvrdou práci, protože — jak je řečeno u Kazatele 3:13 — „je to dar od Boha“.

[Proporek na straně 21]

Mnozí mladí lidé se naučili nějakému řemeslu, a díky tomu mohli rozšířit svou službu Bohu

[Obrázky na straně 22]

Mnoho základních dovedností tě mohou naučit rodiče