Přejít k článku

Viděl někdy někdo Boha?

Viděl někdy někdo Boha?

Co říká Bible

 V doslovném smyslu Boha nikdy žádný člověk neviděl. (2. Mojžíšova 33:20; Jan 1:18; 1. Jana 4:12) Bible říká, že „Bůh je Duch“, tedy forma života, která je lidským očím neviditelná. (Jan 4:24; 1. Timoteovi 1:17)

 Boha však mohou doslovně vidět andělé, protože jsou také duchovní bytosti. (Matouš 18:10) Navíc ho uvidí i někteří lidé, kteří budou po smrti vzkříšeni k životu v nebi a dostanou duchovní tělo. (Filipanům 3:20, 21; 1. Jana 3:2)

Jak dnes můžeme „vidět“ Boha?

 Bible o zraku často mluví v přeneseném smyslu – spojuje ho s poznáním. (Izajáš 6:10; Jeremjáš 5:21; Jan 9:39–41) Člověk dnes může vidět Boha „očima svého srdce“, a to v tom smyslu, že má víru, díky které Boha zná a váží si jeho vlastností. (Efezanům 1:18) Bible ukazuje, jak lze takovou víru získat.

  •   Zkoumejte, co Bůh vytvořil. Seznámíte se tak s jeho vlastnostmi, k nimž patří láska, štědrost, moudrost a moc. (Římanům 1:20) Když Bůh svému věrnému služebníku Jobovi poukázal na to, co vytvořil, Job měl pocit, jako kdyby měl Boha přímo před očima. (Job 42:5)

  •   Poznávejte Boha studiem Bible. V Bibli je řečeno: „Jestliže po něm budeš pátrat, dá se ti najít.“ (1. Paralipomenon 28:9; Žalm 119:2; Jan 17:3)

  •   Boha poznávejte také tím, že budete uvažovat o Ježíšově životě. Ježíš dokonale zrcadlil osobnost svého Otce, Boha Jehovy, a mohl proto oprávněně říct: „Kdo viděl mne, viděl také Otce.“ (Jan 14:9)

  •   Žijte tak, abyste Bohu dělali radost, a všímejte si toho, jak vám pomáhá. Ježíš řekl: „Šťastní jsou čistí v srdci, protože uvidí Boha.“ Jak už bylo uvedeno, někteří z těch, kdo Bohu slouží, budou vzkříšeni do nebe a díky tomu „uvidí Boha“ doslova. (Matouš 5:8; Žalm 11:7)

Viděl Mojžíš, Abraham a další lidé Boha doopravdy?

 Z určitých zpráv v Bibli by se mohlo zdát, že někteří lidé Boha skutečně viděli. Kontext ale vždy ukazuje, že se Bůh nechal zastupovat andělem nebo se objevoval ve vidění.

 Andělé.

V dřívějších dobách Bůh posílal anděly, kteří sloužili jako jeho představitelé. Objevovali se lidem a předávali jim Boží poselství. (Žalm 103:20) Například jednou Bůh mluvil z hořícího keře s Mojžíšem. Bible říká, že si tehdy „Mojžíš skryl obličej, protože se bál hledět na pravého Boha“. (2. Mojžíšova 3:4, 6) Mojžíš však neviděl Boha doslova. Z kontextu vyplývá, že tím, koho viděl, byl „Jehovův anděl“. (2. Mojžíšova 3:2)

 Podobně když Bible říká, že Bůh „mluvil s Mojžíšem tváří v tvář“, znamená to, že s ním důvěrně komunikoval. (2. Mojžíšova 4:10, 11; 33:11) Mojžíš Boží obličej ve skutečnosti neviděl, protože informace od Boha mu byly předány „skrze anděly“. (Galaťanům 3:19; Skutky 7:53) Podle Bible však byla Mojžíšova víra v Boha tak silná, jako by „viděl Toho, kdo je neviditelný“. (Hebrejcům 11:27)

 Prostřednictvím andělů Bůh komunikoval také s Abrahamem. Při zběžném čtení Bible by se mohlo zdát, že Abraham Boha doslova viděl. (1. Mojžíšova 18:1, 33) Kontext ale ukazuje, že „tři muži“, kteří za Abrahamem přišli, byli ve skutečnosti andělé, které Bůh poslal. Abraham pochopil, že jsou to Boží představitelé, a mluvil s nimi tak, jako by mluvil přímo s Jehovou. (1. Mojžíšova 18:2, 3, 22, 32; 19:1)

 Vidění.

Bůh se lidem objevoval také prostřednictvím vidění, což jsou výjevy předané do lidské mysli. Když tedy Bible například říká, že Mojžíš a ostatní Izraelité „uviděli Boha Izraele“, ve skutečnosti „dostali vidění pravého Boha“. (2. Mojžíšova 24:9–11) Podobně se někdy Bible zmiňuje o tom, že určitý prorok „uviděl Jehovu“. (Izajáš 6:1; Daniel 7:9; Amos 9:1) Z kontextu ale pokaždé vyplývá, že Boha neviděl přímo, ale pouze ve vidění. (Izajáš 1:1; Daniel 7:2; Amos 1:1)