Přejít k článku

Přejít na obsah

Můžete vidět neviditelného Boha?

Můžete vidět neviditelného Boha?

„BŮH je Duch“, a proto je lidským očím neviditelný. (Jan 4:24) V Bibli se však píše, že někteří lidé Boha v určitém smyslu viděli. (Hebrejcům 11:27) Jak je to možné? Můžete „neviditelného Boha“ nějakým způsobem vidět i vy? (Kolosanům 1:15)

Přirovnejme si naši situaci k situaci člověka, který je od narození slepý. Brání mu slepota v tom, aby pochopil, jaký je svět kolem něj? Úplně ne. Lidi, předměty a dění kolem sebe může vnímat díky tomu, že získává informace jinými způsoby. „Nedívám se očima,“ řekl jeden nevidomý muž, „ale myslí.“

Podobně ačkoli nemůžete vidět Boha doslovnýma očima, můžete použít „oči vašeho srdce“. (Efezanům 1:18) Prozkoumejme tři způsoby, jakými byste to mohli dělat.

BOŽÍ VLASTNOSTI JSOU „JASNĚ PATRNÉ“

Nevidomý člověk má často citlivější sluch a hmat a těmito smysly vnímá věci, které nemůže vidět. Stejně tak i vy můžete použít své smysly k tomu, abyste zkoumali svět kolem sebe a poznali neviditelného Boha, který jej stvořil. „Jeho neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí.“ (Římanům 1:20)

Uvažujte například o našem domově, zemi. Je vytvořena jedinečným způsobem – ne tak, abychom na ní pouze přežívali, ale tak, abychom se ze života radovali. Když nás ovívá jemný vánek, když cítíme teplo slunečních paprsků, když ochutnáváme šťavnaté ovoce nebo když posloucháme uklidňující zpěv ptáků, je nám to příjemné. Není snad z těchto darů patrné, že náš Stvořitel je pozorný k našim potřebám, láskyplný a štědrý?

A co se můžete o Bohu dozvědět z toho, co je známo o vesmíru? Například to, že má obrovskou moc. Z nedávných vědeckých objevů vyplývá, že se vesmír rozpíná, a to dokonce stále rychleji. Při pohledu na noční oblohu zkuste přemýšlet nad tím, co je zdrojem energie, která toto stále se zrychlující rozpínání způsobuje. Bible nám říká, že Stvořitel má „hojnost dynamické energie“. (Izajáš 40:26) Boží stvořitelská díla nám ukazují, že je všemohoucí a „vyvýšen v moci“. (Job 37:23)

TEN, KDO „JEJ VYSVĚTLIL“

Matka dvou zrakově postižených chlapců říká: „Jedním z nejdůležitějších zdrojů informací je pro ně to, co jim řeknete. Popisujte jim všechno, co vidíte a slyšíte, a buďte připraveni dělat to nepřetržitě. Jste jejich očima.“ Podobně „žádný člověk nikdy neviděl Boha“, ale Boží Syn Ježíš, „který je na místě u Otcovy náruče, ten jej vysvětlil“. (Jan 1:18) Ježíš, který je Boží první stvoření a jediný zplozený Syn, se stal našima „očima“, jimiž můžeme nahlédnout do nebe. Je tím nejlepším zdrojem informací o neviditelném Bohu.

Ježíš strávil se svým Otcem celé věky. Všimněte si, co o něm řekl:

  • Neúnavně pracuje. „Můj Otec stále pracuje až dosud.“ (Jan 5:17)

  • Zná naše potřeby. „Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než jej vůbec poprosíte.“ (Matouš 6:8)

  •  Láskyplně o nás pečuje. „[Váš Otec], který je v nebesích, . . . působí, aby jeho slunce vycházelo nad lidmi ničemnými i dobrými, a dává déšť na lidi spravedlivé i nespravedlivé.“ (Matouš 5:45)

  • Jsme pro něj důležití jako jednotlivci. „Což se neprodávají dva vrabci za minci malé hodnoty? A přece ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Ale i všechny vlasy na vaší hlavě jsou sečteny. Proto nemějte strach: Máte větší cenu než mnoho vrabců.“ (Matouš 10:29–31)

ČLOVĚK, KTERÝ ZRCADLIL BOŽÍ OSOBNOST

Nevidomí lidé často chápou některé pojmy jinak než ti, kteří vidí. Stín nevnímají jako tmavé místo bez slunečního světla, ale jako chladné místo, kde slunce nehřeje. Stejně jako úplně slepí lidé nevidí stín ani sluneční světlo, my nedokážeme bez pomoci pochopit, jaký je Jehova. Proto Jehova poslal na zem někoho, kdo jeho vlastnosti a osobnost dokonale zrcadlil.

Tím člověkem byl Ježíš. (Filipanům 2:7) O Bohu nejen mluvil, ale také ukazoval, jaký je. Učedník Filip Ježíše žádal: „Pane, ukaž nám Otce.“ Ježíš odpověděl: „Kdo viděl mne, viděl také Otce.“ (Jan 14:8, 9) Jaké Otcovy vlastnosti můžete vidět z toho, co Ježíš dělal?

Ježíš byl srdečný, pokorný a přístupný. (Matouš 11:28–30) Díky jeho laskavé povaze se k němu lidé cítili přitahováni. Dokázal prožívat jejich bolesti i radosti. (Lukáš 10:17, 21; Jan 11:32–35) Když čtete nebo posloucháte biblické zprávy o Ježíšovi, zapojte svou představivost, aby tyto příběhy ve vaší mysli ožily. Jestliže budete přemýšlet o tom, jakým způsobem jednal s lidmi, uvidíte Boží nádhernou osobnost jasněji a bude vás to k Bohu přitahovat.

POSKLÁDEJTE SI CELKOVÝ OBRAZ

O způsobu, jakým nevidomý člověk poznává okolní svět, napsala autorka jedné odborné příručky toto: „Kousek po kousku přijímá informace z různých zdrojů (hmatem, čichem, sluchem a tak dále) a musí si je nějak poskládat dohromady.“ Stejně tak když budete pozorovat Boží výtvory, číst, co Ježíš řekl o svém Otci, a přemýšlet, jak zrcadlil jeho vlastnosti, objeví se před vámi nádherný obraz Jehovy. Tak se pro vás Bůh stane skutečnějším.

Přesně takovou zkušenost měl Job, který žil ve starověku. Zpočátku mluvil bez porozumění. (Job 42:3) Důkladné přemýšlení o obdivuhodných stvořitelských dílech ho ale podnítilo k tomu, aby Bohu řekl: „Z doslechu jsem o tobě slyšel, ale nyní tě přece vidí mé vlastní oko.“ (Job 42:5)

„Jestliže po [Jehovovi] budeš pátrat, dá se ti najít.“

Totéž může platit i o vás. Bible slibuje: „Jestliže po [Jehovovi] budeš pátrat, dá se ti najít.“ (1. Paralipomenon 28:9) Svědkové Jehovovi vám rádi pomohou, abyste byli v pátrání po neviditelném Bohu úspěšní.