Přejít k článku

Přejít na obsah

DVANÁCTÁ KAPITOLA

Žijme tak, abychom Bohu dělali radost

Žijme tak, abychom Bohu dělali radost
  • Jak se můžeme stát Božími přáteli?

  • V jakém ohledu se sporná otázka, kterou vznesl Satan, týká vás osobně?

  • Jaké jednání se Jehovovi nelíbí?

  • Jak by měl člověk žít, aby Bohu dělal radost?

1, 2. Například které lidi Jehova považoval za své blízké přátele?

JAKÉHO člověka byste si vybrali za přítele? Velmi pravděpodobně by to byl někdo, kdo se na věci dívá stejně jako vy a kdo má stejné zájmy a hodnoty. A určitě byste se cítili dobře s člověkem, který má takové pěkné vlastnosti, jako je například poctivost a laskavost.

2 Některé lidi si za své důvěrné přátele vybral v průběhu dějin i sám Bůh. Jehova nazval svým přítelem například Abrahama. (Izajáš 41:8; Jakub 2:23) Také o Davidovi Bůh mluvil jako o ‚muži příjemném jeho srdci‘, protože David měl povahu, která se Jehovovi líbila. (Skutky 13:22) A na proroka Daniela Jehova pohlížel jako na ‚někoho velmi žádoucího‘. (Daniel 9:23)

3. Na základě čeho si Jehova některé lidi vybírá za své přátele?

3 Proč Jehova považoval Abrahama, Davida a Daniela za své přátele? Odpověď je patrná z toho, co řekl Abrahamovi: „Naslouchal [jsi] mému hlasu.“ (1. Mojžíšova 22:18) Jehova se tedy stává přítelem těch lidí, kteří pokorně dělají to, co od nich očekává. Izraelitům Bůh řekl: „Poslouchejte můj hlas, a stanu se vaším Bohem a vy se stanete mým lidem.“ (Jeremjáš 7:23) Pokud Jehovu posloucháme, můžeme se jeho přáteli stát i my.

JEHOVA SVÉ PŘÁTELE POSILUJE

4, 5. Jak Jehova ukazuje svou sílu ve prospěch svých ctitelů?

4 Přemýšlejme o tom, co to znamená, když je někdo přítelem Boha. Bible říká, že Jehova vyhlíží po příležitostech ‚ukázat svou sílu ve prospěch těch, jejichž srdce je vůči němu úplné‘. (2. Paralipomenon 16:9) Jak může Jehova ukázat svou sílu ve váš prospěch? Jeden způsob je popsán v Žalmu 32:8, kde čteme Boží výrok: „Způsobím, abys měl pochopení, a budu tě poučovat o cestě, po níž bys měl jít. Budu radit s okem upřeným na tebe.“

5 To je skutečně působivé vyjádření zájmu, který o nás Jehova má. Poskytuje nám potřebné vedení a střeží nás, když jeho rady uplatňujeme. Bůh nám chce pomáhat, abychom úspěšně překonávali zkoušky a trápení. (Žalm 55:22) Pokud tedy Jehovovi sloužíme s úplným srdcem, můžeme mít stejnou důvěru jako žalmista, který řekl: „Jehovu si stále stavím před sebe. Je po mé pravici, a proto nebudu přiveden k potácení.“ (Žalm 16:8; 63:8) Ano, Jehova nám může pomáhat, abychom mu svým způsobem života dělali radost. Již jsme se však dozvěděli, že existuje jeden Boží nepřítel, který by nám v tom rád zabránil.

SATANOVO VYZÝVAVÉ TVRZENÍ

6. Jaké vyzývavé tvrzení o lidech Satan pronesl?

6 jedenácté kapitole jsme si vysvětlili, jakým způsobem Satan Ďábel zpochybnil Boží právo být Svrchovaným Panovníkem. Satan Boha obvinil z toho, že lže, a nepřímo naznačil, že Jehova nejedná s Adamem a Evou čestně, protože jim nedovolil rozhodovat si o tom, co je správné a co špatné. Když Adam s Evou zhřešili a země se začala zalidňovat, Satan zpochybnil pohnutky celého lidstva. V podstatě tvrdil: „Lidé Bohu neslouží z lásky. Pokud k tomu dostanu příležitost, odvrátím od Boha kohokoli.“ Že v to Satan skutečně doufal, je vidět ze zprávy o Jobovi. Kdo to ale byl a jak se ho Satanovo vyzývavé tvrzení týkalo?

7, 8. (a) Čím Job vynikal mezi ostatními lidmi ve své době? (b) Jak Satan zpochybnil Jobovy pohnutky?

7 Job žil asi před 3 600 lety. Byl to dobrý člověk, protože Jehova o něm řekl: „Na zemi není nikdo jako on, muž bezúhonný a přímý, který se bojí Boha a odvrací se od špatného.“ (Job 1:8) Job dělal Bohu radost.

8 Satan zpochybnil Jobovy pohnutky ke službě Bohu. Ďábel Jehovovi řekl: „Nepostavil jsi sám plot okolo [Joba] a okolo jeho domu a okolo všeho, co má všude kolem? Dílu jeho rukou jsi požehnal a jeho hospodářská zvířata se rozšířila po zemi. Ale napřáhni, prosím, pro změnu ruku a dotkni se všeho, co má, a viz, zdali tě neprokleje přímo do obličeje.“ (Job 1:10, 11)

9. Jak na Satanovo vyzývavé tvrzení Jehova reagoval a proč?

9 Satan vlastně namítal, že Job Bohu slouží jen z vypočítavosti — tedy kvůli tomu, co od něj na oplátku dostane. Ďábel Joba obvinil také z toho, že kdyby byl vystaven zkoušce, obrátil by se proti Bohu. Jak se Jehova se Satanovým vyzývavým tvrzením vypořádal? Sporná otázka se týkala Jobových pohnutek, a proto Jehova Satanovi dovolil, aby Joba vyzkoušel. Jedině tak se mohlo jasně projevit, zda Job Boha miluje, nebo ne.

JOB JE PODROBEN ZKOUŠKÁM

10. Jaké zkoušky Joba postihly a jak na ně reagoval?

10 Satan Joba brzy vyzkoušel mnoha různými způsoby. Jobovi byla ukradena některá zvířata. Jiná byla zabita. Většina jeho sluhů byla povražděna. To pro Joba znamenalo ekonomické těžkosti. Dále Joba postihla tragédie, když všech jeho deset dětí zahynulo při vichřici. Navzdory těmto hrozným událostem však „Job nezhřešil ani nepřipsal Bohu nic nepatřičného“. (Job 1:22)

11. (a) Jaké další obvinění Satan vznesl proti Jobovi a jak na to Jehova reagoval? (b) Jak se Job zachoval, když ho postihla bolestivá nemoc?

11 Satan se ale nevzdal. Musel si myslet, že i když Job dokázal snést ztrátu svého majetku a smrt svých sluhů i dětí, určitě se proti Bohu postaví v případě, že onemocní. Jehova tedy Satanovi dovolil, aby Joba postihl odpornou, bolestivou nemocí. Avšak ani potom Job víru v Boha neztratil. Místo toho pevně prohlásil: „Dokud nevydechnu naposled, nepřipravím se o svou ryzost!“ (Job 27:5)

Job byl za svou věrnost odměněn

12. Jakou odpověď Job poskytl na Ďáblovo vyzývavé tvrzení?

12 Job si neuvědomoval, že původcem jeho těžkostí je Satan. Neznal podrobnosti o Ďáblově vyzývavém tvrzení, a proto se obával, že zdrojem jeho problémů je Bůh. (Job 6:4; 16:11–14) Přesto však zůstal Jehovovi věrný. A Satanovo tvrzení, že Job slouží Bohu ze sobeckých důvodů, se díky Jobově věrnosti prokázalo jako lživé.

13. K čemu vedla Jobova věrnost?

13 Job svým věrným jednáním Jehovovi umožnil, aby na Satanovo vyzývavé tvrzení rázně odpověděl. Job se opravdu prokázal jako Jehovův přítel a Bůh ho za jeho věrnost odměnil. (Job 42:12–17)

JAK SE TO TÝKÁ NÁS?

14, 15. Proč můžeme říci, že Satanovo vyzývavé tvrzení ohledně Joba se týká všech lidí?

14 Sporná otázka vznesená Satanem — totiž zda lidé zůstanou Bohu věrní — však nebyla namířena jenom proti Jobovi. Týká se i nás. To je jasně patrné ze slov v Příslovích 27:11, kde Jehovovo slovo uvádí: „Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce, abych mohl dát odpověď tomu, který mě popichuje.“ Tato slova byla zapsána až stovky let po Jobově smrti a ukazují, že Satan i tehdy popichoval Boha a obviňoval jeho služebníky. Když žijeme tak, abychom se Jehovovi líbili, vlastně tím přispíváme k odpovědi na Satanova falešná obvinění a děláme Bohu radost. Jak to na vás působí? Není snad pro nás ctí, že můžeme přispět k odpovědi na Ďáblova lživá tvrzení, i když je s tím možná spojena nutnost udělat ve svém životě určité změny?

15 Všimněme si, že Satan řekl: „Všechno, co člověk má, dá ve prospěch své duše.“ (Job 2:4) Satan použil slovo „člověk“ a tím jasně ukázal, že své obvinění namířil nejen proti Jobovi, ale proti všem lidem. To je velmi důležitá myšlenka. Satan zpochybnil i vaši věrnost Bohu. Rád by dosáhl toho, abyste Boha neposlouchali a abyste se v období těžkostí odklonili od spravedlivých zásad. Jak se toho snaží docílit?

16. (a) Jakými taktikami se Satan snaží odvrátit lidi od Boha? (b) Jak se Ďábel může pokoušet používat tyto taktiky proti vám?

16 desáté kapitole jsme si ukázali, že Satan se snaží lidi odvrátit od Boha pomocí různých taktik. Na jedné straně útočí „jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil“. (1. Petra 5:8) Satanův vliv tedy můžete pocítit tehdy, když se vám přátelé, příbuzní a další lidé snaží bránit ve studiu Bible a v uplatňování toho, co se z ní dozvídáte. * (Jan 15:19, 20) Na druhé straně se Satan „stále proměňuje v anděla světla“. (2. Korinťanům 11:14) Ďábel se může snažit nenápadně vás zavést na scestí a od bohulibého způsobu života vás odlákat. Může využívat také sklíčenost a možná se pokusí vyvolat ve vás pocit, že nejste dost dobří na to, aby z vás Bůh mohl mít radost. (Přísloví 24:10) Ale ať už Satan jedná jako „řvoucí lev“, nebo jako ‚anděl světla‘, jeho vyzývavé tvrzení zůstává pořád stejné. Satan tvrdí, že když se setkáme se zkouškami nebo pokušeními, přestaneme Bohu sloužit. Jak můžeme na toto obvinění odpovědět a podobně jako Job dokázat, že jsme Bohu věrní?

POSLOUCHEJME JEHOVOVA PŘIKÁZÁNÍ

17. Z jakého základního důvodu bychom měli poslouchat Jehovova přikázání?

17 Na Satanovo vyzývavé tvrzení můžete odpovědět tím, že budete žít tak, jak se to Bohu líbí. Co k tomu patří? Bible odpovídá: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou životní silou.“ (5. Mojžíšova 6:5) S tím, jak poroste vaše láska k Bohu, bude růst také vaše touha dělat to, co od vás Bůh očekává. Apoštol Jan napsal: „Láska k Bohu . . . znamená, že zachováváme jeho přikázání.“ Pokud budete Jehovu milovat celým srdcem, zjistíte, že „jeho přikázání . . . nejsou břemenem“. (1. Jana 5:3)

18, 19. (a) Co například patří k Jehovovým přikázáním? (Viz rámeček „ Zavrhněte jednání, které Jehova nenávidí“.) (b) Jak víme, že Bůh po nás nechce příliš mnoho?

18 Jaká přikázání Jehova lidem dal? Některá z nich se týkají chování, kterému se musíme vyhýbat. Všimněme si například rámečku nazvaného „ Zavrhněte jednání, které Jehova nenávidí“. Je v něm vyjmenováno, jaké chování Bible jasně odsuzuje. Na první pohled se vám může zdát, že některé uvedené skutky nejsou zase tak špatné. Když ale budete rozjímat o připojených biblických verších, pravděpodobně si uvědomíte, že Jehovovy zákony jsou moudré. Změnit své chování pro vás může být tím nejtěžším úkolem, před jakým jste kdy stáli. Život v souladu s Božími požadavky však člověku přináší velké uspokojení a štěstí. (Izajáš 48:17, 18) A udělat takové změny je ve vašich silách. Proč to můžeme říci?

19 Jehova po nás nikdy nechce víc, než jsme schopni udělat. (5. Mojžíšova 30:11–14) Naše možnosti a omezení zná lépe než my sami. (Žalm 103:14) Jehova je navíc schopen dát nám sílu k tomu, abychom ho poslouchali. Apoštol Pavel napsal: „Bůh je věrný a nedovolí, abyste byli pokoušeni nad to, co můžete snést, ale spolu s pokušením poskytne také východisko, abyste je mohli snášet.“ (1. Korinťanům 10:13) Jehova nám chce pomáhat, abychom vytrvali, a proto nám může dát „moc, která je nad to, co je normální“. (2. Korinťanům 4:7) Pavel snesl mnoho zkoušek, a tak mohl říci: „Ke všemu mám sílu mocí toho, kdo mi sílu předává.“ (Filipanům 4:13)

PĚSTUJME BOHULIBÉ VLASTNOSTI

20. Které bohulibé vlastnosti bychom měli rozvíjet a proč jsou důležité?

20 Máme-li Jehovovi působit radost, je třeba, abychom dělali něco víc, než jen se vyhýbali věcem, které nenávidí. Musíme také milovat to, co miluje on. (Římanům 12:9) Necítíte se snad přitahováni k lidem, kteří mají stejné názory, zájmy a hodnoty jako vy? Jehova to cítí stejně. Učme se tedy milovat věci, kterých si Jehova cení. Některé z nich jsou popsány v Žalmu 15:1–5, kde čteme o tom, jaké lidi Bůh považuje za své přátele. Jeho přátelé projevují vlastnosti, které Bible nazývá „ovoce ducha“. Patří k nim „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost [a] sebeovládání“. (Galaťanům 5:22, 23)

21. Co vám pomůže rozvíjet bohulibé vlastnosti?

21 Bohulibé vlastnosti můžeme rozvíjet pomocí pravidelného čtení a studia Bible. A když zjistíme, co od nás Bůh očekává, pomůže nám to uvést své myšlenky do souladu s tím, jak smýšlí on. (Izajáš 30:20, 21) Čím více budete svou lásku k Jehovovi prohlubovat, tím větší bude vaše touha žít tak, abyste mu dělali radost.

22. Čeho dosáhnete tím, že budete žít bohulibě?

22 Má-li z nás mít Jehova radost, musíme vyvíjet úsilí. Bible změnu způsobu života přirovnává ke svlékání staré osobnosti a k oblékání nové. (Kolosanům 3:9, 10) Žalmista však o Jehovových přikázáních napsal: „V jejich dodržování je velká odměna.“ (Žalm 19:11) I vy zjistíte, že když člověk žije tak, aby Bohu dělal radost, přináší to velkou odměnu. Když si takový způsob života zvolíte, odpovíte tím na Satanovo vyzývavé tvrzení a rozradostníte Jehovovo srdce.

^ 16. odst. To neznamená, že lidé, kteří vám odporují, jsou osobně ovládáni Satanem. Satan je však bohem tohoto systému věcí a celý svět leží v jeho moci. (2. Korinťanům 4:4; 1. Jana 5:19) Můžeme tedy očekávat, že vést bohulibý způsob života bude nepopulární a někteří lidé se nám v tom budou snažit bránit.