Přejít k článku

Co je Tóra?

Co je Tóra?

Co říká Bible

 Slovo „tóra“ pochází z hebrejského slova tórah, které se dá přeložit jako „rady“, „vyučování“ nebo „zákon“. a Z následujících příkladů je vidět, jak se toto hebrejské slovo používá v Bibli.

  •   Slovo tórah se často vztahuje na prvních pět knih Bible – na 1. až 5. Mojžíšovu. Říká se jim také Pentateuch, což v řečtině znamená „pětidílný svazek“. Tóru napsal Mojžíš, a proto je označená jako „kniha Mojžíšova zákona“. (Jozue 8:31; Nehemjáš 8:1) Původně to byla zjevně jedna kniha, ale později byla rozdělena, aby se v ní snadněji hledalo.

  •   Slovo tórah je také použité na jednotlivé zákony, které dal Bůh Izraelitům a které se týkaly určitých oblastí, například „zákon [tórah] oběti za hřích“, „zákon o malomocenství“ a „zákon o Nazirejci“. (3. Mojžíšova 6:25; 14:57; 4. Mojžíšova 6:13)

  •   Slovo tórah se někdy vztahuje na radyvyučování poskytované rodiči, někým moudrým nebo samotným Bohem. (Přísloví 1:8; 3:1; 13:14; Izajáš 2:3, Bible21)

Co v Tóře neboli Pentateuchu najdeme?

Rozšířené mýty o Tóře

 Mýtus: Zákony v Tóře jsou věčné a nikdy by se neměly přestat dodržovat.

 Fakt: Některé překlady Bible uvádí, že určité zákony Tóry – například ty, které se týkají sabatu, kněžství a Dne smíření – jsou „trvalé“, „věčné“ nebo „provždy platné“. (2. Mojžíšova 31:16; 40:15; 3. Mojžíšova 16:33, 34, Český ekumenický překlad) Hebrejské slovo použité v těchto verších ale může znamenat i trvající do neurčité budoucnosti, ne automaticky navždy. b Když už Mojžíšova smlouva zákona platila asi 900 let, Bůh předpověděl, že ji nahradí „novou smlouvou“. (Jeremjáš 31:31–33) „Výrokem ‚nová smlouva‘ učinil tu dřívější zastaralou.“ (Hebrejcům 8:7–13) K nahrazení staré smlouvy došlo asi před 2 000 lety na základě smrti Ježíše Krista. (Efezanům 2:15)

 Mýtus: Židovská ústní tradice a Talmud mají stejnou váhu jako psaná Tóra.

 Fakt: V Bibli nenajdeme žádnou oporu pro to, že by Bůh dal Mojžíšovi kromě psané Tóry ještě ústní zákon. Bible jasně uvádí: „Jehova přikročil k tomu, aby řekl Mojžíšovi: ‚Zapiš si tato slova.‘“ (2. Mojžíšova 34:27) Židovské tradice, ze kterých se skládá ústní zákon, začali zavádět farizeové. Ústní zákon byl později zapsán, začal být známý jako Mišna a nakonec se stal základem Talmudu. Židovské tradice jsou ale často v rozporu s Tórou. Právě proto Ježíš farizeům řekl: „Učinili [jste] Boží slovo neplatným kvůli své tradici.“ (Matouš 15:1–9)

 Mýtus: Učit ženy Tóru je špatné.

 Fakt: V Mojžíšově zákoně je předpis, že by se měl celý tento zákon číst přede všemi lidmi, včetně žen a dětí. Proč? „Aby naslouchali a aby se učili, jelikož se budou bát Jehovy, [svého] Boha, a dbát, aby prováděli všechna slova tohoto zákona.“ (5. Mojžíšova 31:10–12) c

 Mýtus: Tóra obsahuje skrytá sdělení.

 Fakt: Mojžíš, který Tóru zapsal, řekl, že její poselství je jasné a všem dostupné, ne že je v ní nějaké zašifrované sdělení. (5. Mojžíšova 30:11–14) Teorie o skrytých poselstvích v Tóře je součástí kabaly neboli tradičního židovského mysticismu, který vykládá Bibli pomocí „vychytrale vymyšlených“ metod. d (2. Petra 1:16, Nový zákon, Col)

a Viz revidované vydání díla The Strongest Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, heslo 8451 v části „Hebrew-Aramaic Dictionary-Index to the Old Testament“.

b Viz dílo Theological Wordbook of the Old Testament, svazek 2, strany 672, 673.

c Na rozdíl od toho, co učí Tóra, židovská tradice často zakazovala ženám Tóru studovat. V Mišně je například citován rabi Eliezer ben Hyrkanos, který řekl: „Kdokoli poučuje svou dceru o Tóře, učí ji oplzlosti.“ (Sota 3:4) A v Jeruzalémském talmudu je uveden jeho výrok: „Ať jsou slova Tóry raději spálena ohněm, než aby byla předávána ženám.“ (Sota 3:19a)

d Dílo Encyclopaedia Judaica popisuje kabalistický přístup k Tóře takto: „Tóra ani tak neznamená něco konkrétního jako spíš mnoho různých věcí na mnoha různých úrovních.“ (2. vydání, svazek 11, strana 659)