Přejít k článku

Co je Deset Božích přikázání?

Co je Deset Božích přikázání?

Co říká Bible

 Deset přikázání neboli Desatero jsou zákony, které dal Bůh starověkému izraelskému národu. V Bibli jsou označené hebrejským výrazem ʽasereth haddevarim, který doslova znamená „deset slov“. V Pentateuchu (Tóře), což je prvních pět biblických knih, se tento výraz objevuje třikrát. (2. Mojžíšova 34:28; 5. Mojžíšova 4:13; 10:4) Z řeckého ekvivalentu deka (deset) logous (slova) vznikl pojem „dekalog“.

 Bůh napsal Deset přikázání na dvě kamenné desky a ty dal na hoře Sinaj svému proroku Mojžíšovi. (2. Mojžíšova 24:12–18) Výčet Deseti přikázání je možné najít v 2. Mojžíšově 20:1–17 a v 5. Mojžíšově 5:6–21.

 Seznam Deseti přikázání

  1.   Uctívej jedině Boha Jehovu. (2. Mojžíšova 20:3)

  2.   Nepraktikuj modlářství. (2. Mojžíšova 20:4–6)

  3.   Nepoužívej Boží jméno nevhodným způsobem. (2. Mojžíšova 20:7)

  4.   Dodržuj sabat. (2. Mojžíšova 20:8–11)

  5.   Měj úctu k rodičům. (2. Mojžíšova 20:12)

  6.   Nevraždi. (2. Mojžíšova 20:13)

  7.   Necizolož. (2. Mojžíšova 20:14)

  8.   Nekraď. (2. Mojžíšova 20:15)

  9.   Nesvědč falešně. (2. Mojžíšova 20:16)

  10.   Nebuď chtivý. (2. Mojžíšova 20:17)

 Proč se někdy seznamy Deseti přikázání liší?

 V Bibli nejsou jednotlivá přikázání očíslovaná. Proto se liší názory na to, jakou podobu by mělo Desatero mít. Běžně se člení tak, jak je uvedeno výše. Někteří ale dělí Deset přikázání jiným způsobem. Rozdíly se týkají prvního, druhého a posledního přikázání. a

 Co bylo účelem Deseti přikázání?

 Desatero bylo součástí Mojžíšova zákona. Tento zákoník obsahoval přes 600 přikázání a šlo v podstatě o podmínky smlouvy mezi Bohem a starověkým izraelským národem. (2. Mojžíšova 34:27) Bůh Izraelitům slíbil, že když budou Mojžíšův zákon poslouchat, bude se jim dobře dařit. (5. Mojžíšova 28:1–14) Hlavním účelem tohoto zákona ale bylo připravit Izraelity na příchod slíbeného Mesiáše neboli Krista. (Galaťanům 3:24)

 Musí Deset přikázání dodržovat křesťané?

 Ne. Bůh dal Mojžíšův zákon, ke kterému patřilo i Desatero, výhradně starověkému izraelskému národu. (5. Mojžíšova 5:2, 3; Žalm 147:19, 20) Křesťané se jím řídit nemusí, a „zproštěni Zákona“ byli dokonce i křesťané židovského původu. (Římanům 7:6) b Mojžíšův zákon byl nahrazen „Kristovým zákonem“, který zahrnuje všechno, co mají podle Ježíše jeho následovníci dělat. (Galaťanům 6:2; Matouš 28:19, 20)

 Má dnes Deset přikázání ještě nějaký význam?

 Ano. Když se nad Deseti přikázáními víc zamyslíme, můžeme se hodně naučit o tom, jakým způsobem Bůh přemýšlí. (2. Timoteovi 3:16, 17) Desatero je založené na spolehlivých zásadách, které nebudou nikdy zastaralé. (Žalm 111:7, 8) Mnohé z těchto zásad jsou vlastně základem pro myšlenky, které najdeme v části Bible běžně nazývané Nový zákon. (Viz „ Zásady vyjádřené v Deseti přikázáních se objevují i v Novém zákoně“.)

 Ježíš učil, že celý Mojžíšův zákon, včetně Desatera, stojí na dvou základních přikázáních. Řekl: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘ Na těchto dvou přikázáních závisí celý Zákon.“ (Matouš 22:34–40) I když tedy křesťané nemusí dodržovat Mojžíšův zákon, podle Ježíšova pokynu mají milovat Boha a ostatní lidi. (Jan 13:34; 1. Jana 4:20, 21)

  Zásady vyjádřené v Deseti přikázáních se objevují i v Novém zákoně

Zásada

Výskyt v Novém zákoně

Uctívat jedině Boha Jehovu

Zjevení 22:8, 9

Nepraktikovat modlářství

1. Korinťanům 10:14

Mít úctu k Božímu jménu

Matouš 6:9

Pravidelně se věnovat uctívání Boha

Hebrejcům 10:24, 25

Mít úctu k rodičům

Efezanům 6:1, 2

Nevraždit

1. Jana 3:15

Necizoložit

Hebrejcům 13:4

Nekrást

Efezanům 4:28

Nesvědčit falešně

Efezanům 4:25

Nebýt chtivý

Lukáš 12:15

a Podle tradičního židovského rozčlenění „je 2. Mojžíšova 20:2 prvním ‚slovem‘ [neboli přikázáním] a verše 3–6 jsou považovány za jeden celek, tj. druhé ‚slovo‘“. (The Jewish Encyclopedia) Naproti tomu katolíci považují 2. Mojžíšovu 20:1–6 za jedno přikázání. Tím se z pokynu ohledně nevhodného používání Božího jména stává druhé přikázání. Aby se zachoval celkový počet přikázání, rozdělují katolíci poslední nařízení ohledně touhy po manželce a majetku někoho jiného na dva samostatné zákony.

bŘímanům 7:7 se mluví o Mojžíšovu zákonu a jako příklad je uvedeno desáté přikázání. Z toho je jasně vidět, že Desatero bylo jeho součástí.