Přejít k článku

Měli bychom uctívat obrazy a sochy?

Měli bychom uctívat obrazy a sochy?

Co říká Bible

 Ne, neměli. Dílo New Catholic Encyclopedia v jedné pasáži popisuje zákony, které Bůh dal izraelskému národu, a uvádí: „Různé biblické zprávy svědčí o tom, že k pravému uctívání Boha nepatřily obrazy ani sochy.“ Zamysleme se nad těmito biblickými verši:

  •   „Neuděláš si vyřezávanou sochu ani podobu něčeho, co je nahoře v nebesích nebo co je dole na zemi nebo co je ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani se nedáš svést, abys jim sloužil, protože já, Jehova, tvůj Bůh, jsem Bůh vyžadující výlučnou oddanost.“ (2. Mojžíšova 20:4, 5) Vzhledem k tomu, že Bůh vyžaduje „výlučnou oddanost“, nelíbí se mu, když uctíváme obrazy, ikony, sochy nebo symboly.

  •   „Nebudu [se] o svou chválu dělit s modlami.“ (Izajáš 42:8, Slovo na cestu) Bůh také odmítá uctívání, které lidé sice prokazují jemu, ale dělají to prostřednictvím obrazů či soch. Když se někteří Izraelité snažili Boha uctívat prostřednictvím sochy telete, řekl, že tento lid „jedná zvráceně“. (2. Mojžíšova 32:7–9, Jeruzalémská bible)

  •   „Neměli bychom si představovat, že Božská bytost je podobná zlatu nebo stříbru nebo kamenu, podobná něčemu vymodelovanému díky umění a vynalézavosti člověka.“ (Skutky 17:29) Na rozdíl od pohanů, kteří při uctívání často používají obrazy a sochy vytvořené „díky umění a vynalézavosti člověka“, křesťané by podle Bible měli chodit vírou, a ne tím, co vidí. (2. Korinťanům 5:7)

  •   „Střežte se před modlami.“ (1. Jana 5:21) Nauka o tom, že Bůh schvaluje používání obrazů a soch při uctívání, je sice rozšířená, ale z biblických pokynů, které dostali jak izraelský národ, tak křesťané, je vidět, že je nesprávná.