Přejít k článku

Přejít na obsah

6. mýtus: Bůh schvaluje používání obrazů a soch při uctívání

6. mýtus: Bůh schvaluje používání obrazů a soch při uctívání

Jak tento mýtus vznikl?

„Prvotní křesťané uctívání obrazů a soch neznali. . . . Ve 4. a 5. století byly obrazy a sochy do církve přijaty, což se odůvodňovalo tím, že nevzdělaní lidé se z nich mohou o křesťanství poučit lépe než z kázání nebo z knih.“ (Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, McClintock a Strong, svazek 4, strana 503 a 504)

Co říká Bible?

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim.“ (2. Mojžíšova 20:4, 5, Bible21) Křesťanům v 1. století apoštol Jan napsal: „Děťátka, střežte se před modlami.“ (1. Jana 5:21)

Církve tvrdí, že obrazy a sochy jsou pouhým prostředkem, pomocí kterého se člověk může přibližovat k tomu, koho znázorňují, a vzdávat mu úctu. Je tomu skutečně tak? Dílo The Encyclopedia of Religion uvádí: „Zpočátku možná obrazy sloužily především jako vyučovací pomůcky a jako výzdoba; přinejmenším bylo jejich používání takto obhajováno. Zanedlouho však začaly být uctívány. To platilo především v případě ikon, které se staly charakteristickým prvkem pravoslaví.“ Prorok Izajáš však právem položil otázku: „Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte?“ (Izajáš 40:18, Ekumenický překlad)

Prozkoumejte tyto biblické verše: Izajáš 44:13–19; Skutky 10:25, 26; 17:29; 2. Korinťanům 5:7

SKUTEČNOST:

Používání obrazů a soch Bůh neschvaluje.

ZAVRHNĚTE MÝTY, DRŽTE SE PRAVDY

K jakému závěru můžeme dojít na základě tohoto krátkého přehledu mýtů, kterým učí mnohé církve? Tyto ‚vymyšlené báje [řecky myʹthos]‘ se nemohou vyrovnat prostým a povzbuzujícím pravdám obsaženým v Bibli. (2. Petra 1:16, Bible21)

Neváhejte bez předsudků porovnávat Boží Slovo — zdroj pravdy — s tím, co jste se učili. (Jan 17:17) Potom se ve vašem případě splní slib: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32)