Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Wanem Ya Kingdom Blong God?

?Wanem Ya Kingdom Blong God?

Jisas i tokbaot Kingdom blong God moa i bitim ol narafala samting. ?Wanem ya Kingdom? ?Wanem ol blesing we bambae yu kasem?