Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

WAJTAOA N. 3 2017 | Ol Fo Man Long Hos—Oli Gat Paoa Long Yu

?Wanem Tingting Blong Yu?

Plante man oli save stori blong ol fo man ya we oli ron long hos, we buk blong Revelesen i tokbaot. Samfala oli fraet taem oli ridim, be samfala oli intres long stori ya. Traem luk samting we Baebol i talem long saed blong ol profet tok olsem:

“Man we i ridim profet tok ya long bigfala voes mo olgeta we oli harem tok ya mo oli folem, oli glad.”Revelesen 1:3.

Wajtaoa ya i eksplenem mining blong vison ya we i save givhan long yu.

 

STORI BLONG FRAN PEJ

Ol Fo Man Long Hos Mo Yu

Fo hos​—wan waet, wan red, wan blak, mo wan we prapa kala blong hem i lus. Plante man oli save gud stori blong olgeta we buk blong Revelesen i tokbaot.

STORI BLONG FRAN PEJ

?Hu Ol Fo Man Ya Long Hos?

Luk olsem wanem blong save mining blong vison ya.

Wan Pruf Bakegen

Maet yu no save se Tatenae hem i hu, be samting we ol man blong digim graon oli faenem i pruvum wan impoten samting.

BAEBOL I JENISIM LAEF

!Mi Laekem Besbol Tumas!

Samuel Hamilton i laekem tumas spot, be taem hem i stadi Baebol hem i jenisim laef blong hem.

YUMI FOLEM FASIN BLONG BILIF BLONG OLGETA

“Yu Yu Naes Tumas”

Long Ijip, ol hae man blong Fero oli luk se Sera i naes tumas. Maet bambae yu sapraes long samting we i hapen biaen.

?Baebol i Talem Wanem?

?God i mekem i gud moa long wan grup blong man? ?Olsem wanem, God i blesem wan grup blong man mo i mekem we trabol i kasem wan narafala grup?