WAJTAOA—BLONG STADI Jun 2014

Magasin ya i tokbaot ol stadi long wik blong 4 kasem 31 Ogis 2014.

‘Yu Mekem Rod Blong Yu i Stret’ Blong Yu Gohed Gud

?Yu mas mekem wanem blong yu tekemaot ol samting we oli blokem yu?

Kwestin

?I stret blong ol Kristin oli bonem bodi blong man we i ded?

?Yumi Givhan Olsem Wanem Long Kristin We i Divos?

Yu traem luk ol hadtaem we olgeta we oli divos, oli stap kasem

‘Yu Mas Lavem Jehova We i God Blong Yu’

Traem luk se Jisas i minim wanem taem hem i talem se yumi mas lavem Jehova wetem olgeta hat, laef, mo tingting blong yumi.

‘Yu Mas Lavem Ol Man Raonabaot Long Yu’

?Jisas i minim wanem taem hem i talem se yumi mas lavem ol man raonabaot long yumi? ?Yumi lavem olgeta olsem wanem?

?Yu Yu Tingbaot?

?Yu yu ridim gud ol Wajtaoa we oli jes pas? Traem luk sipos yu save tingbaot.

?Yu Yu Gat Tingting Blong Jehova Long Olgeta We Oli No Strong?

Yu save gat gudfala tingting long ol brata mo sista we oli no strong.

Yu Givhan Long Narafala Blong i Mekem Bes Blong Hem

?Yumi givhan olsem wanem long brata we i yangfala no i jes baptaes blong i gohed gud?