Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Yu Yu Gat Tingting Blong Jehova Long Olgeta We Oli No Strong?

?Yu Yu Gat Tingting Blong Jehova Long Olgeta We Oli No Strong?

“Ol haf blong bodi ya blong yumi we yumi stap ting se oli no gat paoa, be olgeta ya oli mas stap.”1 KOR. 12:22.

1, 2. ?From wanem Pol i kasem save long olgeta we oli no strong?

YUMI evriwan yumi harem se samtaem yumi no strong. Maet yumi sik smol, ale yumi no moa gat paoa blong mekem ol wok blong yumi. Be naoia yumi traem tingbaot se yumi no moa strong blong plante manis. Long taem olsem, yumi wantem se ol narafala oli kasem save long trabol blong yumi, mo oli sore long yumi.

2 Samtaem aposol Pol i harem se hem i no moa gat paoa, from sam samting we oli hapen long kongregesen mo long laef blong hem. Plante taem hem i harem se hem i no moa save gohed. (2 Kor. 1:8; 7:5) Ol samting we oli hapen long hem, oli mekem se hem i kasem save long man we i no strong. Hem i talem se: “Taem wan man i no strong, be mi tu mi harem we mi mi no strong.” (2 Kor. 11:29) Mo hem i talem se ol man long kongregesen oli olsem ol haf blong bodi blong man. Taswe, ol haf blong bodi blong yumi we “yumi stap ting se oli no gat paoa, be olgeta ya oli mas stap.” (1 Kor. 12:22) ?Hem i minim wanem? ?Wanem tingting blong Jehova long ol man we oli no strong? ?Yumi mas mekem wanem blong yumi gat tingting blong hem? ?Mo olsem wanem samting ya bambae i karem blesing long yumi?

 TINGTING BLONG JEHOVA LONG OLGETA WE OLI NO STRONG

3. ?Wanem i save mekem se yumi gat nogud tingting long ol brata mo sista?

3 Long wol tede, plante man we oli wantem kasem samting we olgeta nomo oli wantem, oli spolem olgeta we oli no strong. Oli ting se man i mas yangfala mo i mas gat paoa blong hem i win gud long laef blong hem. Tingting blong olgeta i save spolem yumi tu. Maet yumi stat blong gat nogud tingting long sam brata mo sista we oli nidim oltaem blong ol narafala oli givhan long olgeta. ?Yumi save mekem wanem blong yumi gat tingting blong Jehova long ol brata mo sista?

4, 5. (1) ?Yumi lanem wanem long pijatok blong Pol? (2) ?Wanem gudfala samting i kamaot taem yumi givhan long olgeta we oli no strong?

4 Jehova i luk evriwan long kongregesen se oli impoten. Long 1 Korin japta 12, Pol i soemaot se ol haf blong bodi blong yumi we yumi ting se oli blong nating nomo, mo oli no gat paoa, be olgeta evriwan oli gat wok blong mekem. (Ridim 1 Korin 12:12, 18, 21-23.) Sam man we oli bilif long evolusen, oli talem se sam haf blong bodi blong yumi oli stap blong nating nomo. * Fastaem oli talem se smol las fingga blong leg blong yumi, i stap blong nating nomo. Be naoia, ol saentis oli faenemaot se smol fingga ya i givhan bigwan long ful bodi blong i no lei i go wansaed, taem yumi stanap.

5 Pijatok ya blong Pol i soemaot se yumi nidim evri brata mo sista long kongregesen. Setan i wantem we yumi ting se yumi nating nomo. Be Jehova i no olsem. Hem i wantem se olgeta man blong hem, wetem olgeta ya tu we oli no strong, “oli mas stap” long kongregesen. (Job 4:18, 19) Hemia i min se yumi mas harem gud blong stap long medel blong ol man blong God long fulwol, mo yumi harem gud long wok we yumi mekem long kongregesen blong yumi. Yu traem tingbaot. Ating yu bin tekem taem finis blong givhan long wan olfala Kristin. Maet hem i harem gud long samting ya, mo yu tu yu harem gud. Yes, taem yumi givhan long ol narafala, yumi lavem olgeta moa, yumi glad, yumi gat longfala tingting, mo yumi kam gud moa long ol fasin blong yumi. (Efes. 4:15, 16) Jehova i wantem se yumi tinghae long olgeta brata mo sista blong yumi, olgeta we oli no strong tu. Sipos yumi mekem olsem, bambae yumi gat stret tingting long olgeta, mo evriwan long kongregesen bambae oli lavlavem olgeta moa.

6. ?Taem Pol i yusum ol tok ya “no gat paoa” mo “strong,” hem i stap tokbaot wanem?

6 I tru se Pol i yusum tok ya “no gat paoa” taem hem i tokbaot sam Kristin long Korin. Hemia from we sam man we oli no bilif, oli talem tok ya blong tokbaot ol Kristin. Mo tu, samtaem Pol i tokbaot hem wan se hem i “no gat paoa nating.” (1 Kor. 1:26, 27; 2:3) Mo taem hem i tokbaot sam Kristin we oli “strong long fasin ya blong bilif,” hem i no stap talem se oli gud moa long ol narafala. (Rom 15:1) Hem i talem nomo se ol Kristin we bilif blong olgeta i strong, oli mas gat longfala tingting long olgeta we oli no strong yet long trutok.

YUMI MAS JENISIM TINGTING BLONG YUMI

7. ?From wanem i no isi blong givhan long narafala we i nidim help?

7 Jehova i givhan long ol man we oli no strong, mo hem i glad taem yumi mekem sem mak. (Sam 41:1; Efes. 5:1) Be samtaem i no isi blong yumi givhan long narafala. ?From wanem? Maet from we yumi ting se hem nao i mas stretem prapa trabol blong hem. No maet yumi no go luk hem from we yumi no save se bambae yumi talem wanem long hem. Cynthia * i wan sista we man blong hem i lego hem. Hem i talem se: “Sipos  ol brata oli fraet blong kam klosap long yu, mo oli no givhan long yu olsem ol fren oli stap mekem, samting ya i save mekem yu yu harem nogud. Taem yu kasem trabol, yu nidim we ol narafala oli givhan long yu.” King Deved tu i harem nogud taem ol fren blong hem oli no givhan long hem.—Sam 31:12.

8. ?Wanem bambae i givhan long yumi blong yumi kasem save long ol brata blong yumi?

8 ?Wanem bambae i givhan long yumi blong yumi kasem save moa long ol brata blong yumi we oli nidim help? Hemia taem yumi tingbaot se plante long olgeta oli harem nogud from we maet oli sik, tingting blong olgeta i foldaon, no from we olgeta nomo oli stap long trutok. Sipos ol trabol olsem oli kasem yumi, yumi wantem se ol narafala oli kasem save mo oli sore long yumi. Yu traem tingbaot ol man Isrel. Oli bin harem nogud tumas long Ijip, ale taem oli rere blong go insaed long Promes Lan, Jehova i talem se oli “mas givhan” long ol brata blong olgeta we oli pua mo oli no strong.—Dut. 15:7, 11; Lev. 25:35-38.

9. ?Taem wan Kristin i no strong, yumi mas mekem wanem? Yu talem wan pijatok.

9 Yumi no mas hareap blong jajem ol brata mo sista from trabol we oli kasem, mo yumi no mas ting se yumi gud moa long olgeta. Be yumi mas givhan long olgeta taem oli no strong. (Job 33:6, 7; Mat. 7:1) Yu traem tingbaot wan man we i aksiden long moto, ale oli karem hem i go long hospital. Taem ol dokta mo ol nes oli luk hem, ?yu ting se oli traem blong faenemaot se hu i mekem aksiden ya? !Nogat! Bambae oli givhan kwiktaem long hem, blong hem i kamgud bakegen. Hemia i sem mak long yumi. Taem wan Kristin i kasem trabol nao i kam slak, yumi mas givhan long hem blong bilif blong hem i kam strong bakegen.—Ridim 1 Tesalonaeka 5:14.

10. Samfala we maet yumi ting se oli no strong, ?oli “rijman long bilif” olsem wanem?

10 Maet yu ting se sam brata mo sista oli no strong. Be sipos yu tingting gud long laef blong olgeta, maet yu faenemaot se bilif blong olgeta i strong. Yu traem tingbaot wan sista we laef blong hem i no isi, from we man blong hem i no stap long trutok. Yu traem tingbaot wan mama we i no gat man blong hem, be hem i wok had blong tijim ol pikinini blong hem mo i tekem olgeta i go oltaem long ol miting. Mo yu traem tingbaot ol yangfala we oli stanap strong evri dei, taem ol fren long skul oli traem pulum olgeta blong oli brekem loa blong God. Olgeta evriwan ya oli lavem Jehova tumas, mo oli holemstrong long hem. Taem yumi tingbaot ol samting we ol brata mo sista blong yumi oli mekem blong wosipim Jehova, bambae yumi luksave se oli “rijman long fasin blong bilif,” nomata se yumi ting se oli no strong.—Jem. 2:5.

YUMI JENISIM TINGTING BLONG YUMI

11, 12. (1) ?Wanem i givhan long yumi blong yumi gat tingting blong Jehova taem ol brata mo sista oli mekem mastik? (2) ?From wanem Jehova i fogivim Eron, mo samting ya i tijim yumi long wanem?

11 Yumi mas tingbaot ol brata mo sista olsem we Jehova i tingbaot olgeta, nomata se oli mekem mastik. Ol stori long Baebol oli givhan long yumi blong yumi kasem save long tingting blong Jehova. (Ridim Ol Sam 130:3.) Yu traem tingbaot sipos yu yu stap wetem Moses, taem Eron i stap mekem eskius from pija blong bul we hem i wokem long gol. ?Bambae yu yu gat wanem tingting long Eron? (Eks. 32:21-24) Mo taem Eron i lesin long Miriam, nao i stap tok agens long Moses from we hem i mared long wan woman Itiopia, ?bambae yu yu gat wanem tingting long hem? (Nam. 12:1, 2) ?Mo bambae yu yu mekem wanem taem Eron mo Moses, tufala i no ona long Jehova we i mekem wota i kamaot long ston?—Nam. 20:10-13.

12 Sipos Jehova i wantem, hem i save panisim Eron stret long taem we hem i mekem  ol rong ya. Nating se samtaem Eron i slak, be Jehova i save se hem i no wan rabis man. Eron i mekem mastik from we hem i stap long wan taem we i no isi, mo from we hem i lesin long ol man we oli no stret. Be taem hem i luksave se hem i rong, hem i talemaot mastik blong hem mo i lesin long advaes blong Jehova. (Eks. 32:26; Nam. 12:11; 20:23-27) Eron i lavem Jehova mo hem i tanem tingting blong hem, ale Jehova i fogivim hem. From samting ya, plante yia afta, ol man oli tingbaot yet se Eron mo ol famle blong hem oli ona long Jehova.—Sam 115:10-12; 135:19, 20.

13. ?Yumi save mekem wanem blong yumi jenisim tingting blong yumi? Yu talem wan eksampol.

13 Ol brata blong yumi tu oli save mekem mastik olsem Eron. ?Sipos wan brata i mekem mastik, yu yu gat wanem tingting long hem? ?Yu luk se yu mas jenisim tingting blong yu? (1 Saml. 16:7) Yu traem tingbaot wan yangfala we i luk olsem se fasin blong hem i no stret. Maet hem i jusum ol pleplei we oli no stret. Long taem olsem, yu no mas kwik blong talem se yangfala ya i nogud. Be i gud yu tingbaot sam samting we yu save mekem, blong givhan long hem. I gud yu tekem taem blong tijim hem, blong hem i mekem ol gudfala desisen. Taem yu mekem olsem long ol brata mo sista blong yu, bambae yu gat longfala tingting long olgeta, mo yu lavem olgeta moa.

14, 15. (1) ?Jehova i mekem wanem taem Elaeja i fraet? (2) ?Yumi lanem wanem long fasin blong Jehova?

14 ?Jehova i tingting olsem wanem long olgeta we tingting blong olgeta i foldaon? Bambae yumi tokbaot wan man blong Jehova we i harem nogud from we tingting blong hem i foldaon. Man ya hemia Elaeja. Hem i wan profet blong Jehova we i no fraet blong agensem ol 450 profet blong Bal. Be afta, hem i harem se rabis Kwin Jesebel i wantem kilim hem i ded. Hem i fraet tumas, ale hem i ronwe.  Hem i wokbaot 150 kilometa i go long Bereseba, afta i wokbaot wan fuldei bakegen i go long draeples. Hem i taed we i taed bitim mak, mo tingting blong hem i foldaon olgeta, nao hem i wantem ded.—1 King 18:19; 19:1-4.

Jehova i luk se Elaeja i fraet, ale hem i sanem wan enjel blong i givhan long hem (Yu luk haf 14, 15)

15 ?Jehova i mekem wanem taem hem i luk se Elaeja i fraet mo tingting blong hem i foldaon? ?Hem i sakemaot hem? !Nogat! Jehova i sanem wan enjel blong i givhan long Elaeja. Enjel ya i talem tu taem long Elaeja blong i kakae, nao hem i save gat paoa blong gohed long rod blong hem. (Ridim 1 King 19:5-8.) Yes, Jehova i lesin long Elaeja, mo hem i givim samting we Elaeja i nidim. Biaen nomo, hem i jes talem samting we Elaeja i mas mekem.

16, 17. ?Yumi save folem fasin blong Jehova olsem wanem?

16 ?Yumi save folem fasin blong Jehova olsem wanem? Yumi no mas hareap blong talem samting we yumi ting se brata no sista blong yumi i mas mekem. (Prov. 18:13) Be i moagud yumi lesin long hem mo yumi soemaot se yumi tingbaot hem, from we maet tingting blong hem i foldaon, no hem i harem se hem i nating nomo. (1 Kor. 12:23) Biaen nomo, bambae yumi kasem save long samting we hem i nidim, mo yumi naf blong givhan gud long hem.

17 Yu traem tingbaot Cynthia we yumi tokbaot hem finis. Taem man blong hem i lego hem mo tufala gel blong hem, trifala i harem nogud tumas. ?Sam brata mo sista oli givhan long trifala olsem wanem? Cynthia i talem se: “Mi ring long olgeta blong talemaot samting we i hapen, ale 45 minit i no pas yet, be oli kam long haos finis. Oli krae from we oli sore long mifala. Afta, oli stap wetem mitrifala blong tutri dei olsem. Mitrifala i harem nogud tumas mo mitrifala i no kakae gud, taswe oli singaot mitrifala i go stap long haos blong olgeta blong smoltaem.” Stori ya i mekem yumi tingbaot toktok blong disaepol Jemes, we i talem se: “?Sipos i gat ol brata mo ol sista blong yufala we oli trabol long klos mo kakae, nao wan long yufala i no givhan long olgeta, bambae olsem wanem nao? Sipos wan long yufala i talem long olgeta se, ‘God i blesem yufala. Yufala i go putum klos blong yufala i wom, mo yufala i kakae,’ be hem i no givim klos mo kakae long olgeta, tok ya i no save givhan nating long olgeta. Sipos bilif blong man i stanap hem wan, we i no gat ol gudfala wok i go wetem, bilif blong hem i ded nomo.” (Jem. 2:15-17) Ol brata mo sista ya oli givhan long Cynthia mo tufala gel blong hem long stret taem we oli nidim. From samting ya, sikis manis afta long trabol ya, trifala i gat paoa blong mekem wok blong haftaem paenia.—2 Kor. 12:10.

YUMI EVRIWAN I KASEM BLESING

18, 19. (1) ?Olsem wanem yumi save givhan long olgeta we oli no strong? (2) ?Hu i kasem blesing taem yumi givhan long olgeta we oli no strong?

18 Sipos yumi sik longtaem, bambae i tekem taem blong yumi kam gud bakegen. Long sem fasin, taem wan brata blong yumi i mekem wan mastik no hem i stap long trabol, i tekem taem blong hem i kam strong bakegen long bilif. I tru se hem i mas stadi hem wan, i mas prea, mo i mas go long ol miting, blong bilif blong hem i kam strong. Be hem i nidim we yumi tu yumi givhan long hem. Taem hem i stap kam strong bakegen, yumi mas gat longfala tingting long hem. Yumi mas gohed blong soemaot se yumi lavem hem, mo yumi nidim hem long kongregesen.—2 Kor. 8:8.

19 Taem yumi givhan long ol brata mo sista blong yumi, yumi glad tumas. Mo yumi lanem blong gat longfala tingting mo sore. Be i no yumi nomo we i kasem blesing. Evriwan long kongregesen bambae oli lavlavem olgeta. Antap moa, taem yumi “givhan long olgeta we oli no strong,” yumi soemaot se yumi folem fasin blong Jehova, we i tinghae long evri man.—Wok 20:35.

^ par. 4 Wan buk blong Charles Darwin (The Descent of Man) i talem se, plante haf blong bodi oli stap blong nating nomo. Wan narafala man we i bilif long evolusen, hem tu i talem se plante haf long bodi, olsem apendiks, oli no nid blong stap.

^ par. 7 Mifala i jenisim sam long ol nem ya.