Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 BAEBOL I TALEM WANEM

Jisas

Jisas

?Jisas Hem i God?

“I no gat man we i luk God samtaem.”Jon 1:18.

?OL MAN OLI TALEM WANEM?

Plante man oli bilif se Jisas hem i no God. Be samfala oli talem se sam vas long Baebol oli soemaot se Jisas i sem mak nomo long God.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

Baebol i no tokbaot Jisas se hem nao i God ya we i Gat Olgeta Paoa, mo se Jisas i sem mak long God. Be Baebol i talem klia nomo se Jisas i daon moa long God. Yu traem tingbaot tok ya we Jisas hem wan i talem, se: “Papa blong mi . . . i hae moa long mi.” (Jon 14:28) Mo tu, Baebol i talem se: “I no gat man we i luk God samtaem.” (Jon 1:18) Jisas hem i no God, from we plante man long taem blong Jisas oli luk hem.

Ol man blong Jisas bifo, oli no talem se Jisas hem i God. Jon we i raetem Gospel blong Jon, i tokbaot ol samting we hem i bin raetemdaon, se: “Mi mi raetem ol tok ya blong yufala i save bilif we Jisas ya, hem i Mesaea, hem i Pikinini blong God.”Jon 20:31. *

 ?Wetaem Jisas i bon?

“I gat sam man . . . oli stap afsaed long vilej, oli stap lukaot long ol sipsip blong olgeta, long naet.”Luk 2:8.

?OL MAN OLI TALEM WANEM?

Sam man oli selebretem Krismas long 25 Disemba, from we oli ting se hemia dei we Jisas i bon. Sam narafala oli mekem lafet ya long stat blong manis Jenuware.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

Baebol i no talem wanem dei mo manis stret, we Jisas i bon long hem. Be Baebol i talem se taem Jisas i bon, “i gat sam man . . . oli stap afsaed long vilej, oli stap lukaot long ol sipsip blong olgeta, long naet.” (Luk 2:8) Ating ol man ya blong lukaot long sipsip oli no save stap afsaed long naet wetem ol sipsip blong olgeta, long manis Disemba mo Jenuware. ?From wanem?

Long ples we Jisas i bon long hem, tufala manis ya Disemba mo Jenuware, hemia manis we ples i kolkol we i kolkol. Baebol i tokbaot tufala manis ya se,“i gat bigfala ren, mo ol man oli stap seksek from ren ya.” (Esra 10:9, 13; Jeremaea 36:22) Hemia i wan taem long yia we ol man blong lukaot long sipsip bambae oli no “stap afsaed long vilej” wetem ol sipsip blong olgeta.

?I tru se Jisas i laef bakegen long ded?

“God i mekem hem [Jisas] i laef bakegen.”Ol Wok 3:15.

?OL MAN OLI TALEM WANEM?

Sam man oli no bilif se Jisas no wan narafala man i save laef bakegen long ded.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

Jisas i talem long ol disaepol blong hem se bambae ‘hem i harem nogud long plante samting. Bambae oli kilim hem i ded, mo long namba tri dei, bambae God i mekem hem i laef bakegen.’ (Matiu 16:21) Baebol i talem se, afta we Jisas i ded mo i laef bakegen, hem i kamtru long moa long 500 man. (1 Korin 15:6) Olgeta ya we oli luk Jisas, oli bilif fulwan se Jisas ya we i ded finis, hem i laef bakegen long ded. !Mo tu, oli rere blong lusum laef blong olgeta from bilif ya!—Ol Wok 7:51-60; 12:1, 2.

?FROM WANEM SAVE YA I IMPOTEN?

Baebol i talem se taem Jisas i ded mo i laef bakegen, hem i openem rod blong ol man oli kasem laef long Paradaes long wol. (Ol Sam 37:11, 29; Revelesen 21:3, 4) Yes, yumi gat janis blong laef olwe long paradaes long wol ya. Yumi talem tangkiu long Jisas mo Papa blong hem Jehova, we i gat olgeta paoa, from we tufala i lavem yumi tumas.—Jon 3:16; Rom 6:23.

^ par. 7 Baebol i no talem se God i gat wan woman blong hem, we i bonem ol pikinini blong hem. Be Baebol i singaot Jisas se “Pikinini blong God,” from we God hem wan i wokem Jisas. Taswe Jisas i gat ol fasin we oli sem mak long papa blong hem.