Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Fastok

Ol Fastok

WAJTAOA

Kwestin: ?Yu ting se ol tok ya i save kamtru?

Vas: Rev. 21:3, 4

Soemaot: Wajtaoa ya i tokbaot olsem wanem God bambae i mekem promes ya i kamtru, mo blesing we yu save kasem.

WAJTAOA (las pej)

Kwestin: Yu traem luk kwestin ya. [Yu talem fas kwestin long pej 16, mo ol ansa we samfala oli talem.] ?Wanem tingting blong yu?

Vas: Eks. 3:14, futnot

Soemaot: Smol haf ya i tokbaot sam moa samting we Baebol i talem, long saed blong nem blong God.

BAEBOL TIJIM

Kwestin: Sam man oli ting se wol ya i stap long paoa blong God. ?Be yu save se Baebol i talem samting we i defren?

Vas: 1 Jon 5:19

Soemaot: Buk ya i eksplenem klia, samting we Baebol i tijim long kwestin ya, mo long plante narafala kwestin.

YU WOKEM WAN FASTOK BLONG YU

Yu folem sem plan olsem antap blong wokem fastok ya.