ABANTU abengi nga batontonkanya pa fishinka tulandilepo, balasumina ukuti kwaliba uwapangile ifya mweo uwa mano icine cine. Umfweni ifyalandile ba Antony Flew, abasambilila sana pa mano ya bantunse. Pa nshita imo ba Antony balekaana ukuti takwaba Lesa. Lelo ilyo basambilile pa fyo ubumi bwaba, na pa mafunde ayatungulula ifyabumbwa mu muulu na pano isonde, balisumine ukuti Lesa e ko aba. Balembele ukuti: “Tufwile ukusumina ifishinka.” Ba Flew balimwene ukuti kwaliba Kabumba.

Ba Gerard abo tulandilepo mu cipande ca kubalilapo nabo e fyo basosele. Nangu ca kuti balisambilila sana pa tushishi, batile: “Nshasangapo nangu cimo icilanga ukuti ifya mweo fyaipangile fye ukufuma ku fishipeema. Ifyo ifya mweo fyapangwa bwino ne fyo fyapikaana filanga ukuti kwali uwafipangile.”

Nga filya fine umuntu engeshiba ifingi pa ulenga ifintu nga ca kuti amona ifyo aalenga, ba Gerard nabo balishibe imibele ya kwa Kabumba ilyo basambilile pa fya mweo ifyo apanga. Ba Gerard balibelengele na Baibolo, icitabo icafuma kuli Kabumba. (2 Timote 3:16) E mo basangile ifyasuko ku mepusho pa fyo umuntu aishilebako, na pa cingafwa bantu ukupwisha amafya bakwata. E ico balishininkishe ukuti Baibolo nayo yine yafuma kuli Lesa.

Nga fintu ba Gerard basanga, ifyasuko fya mu Baibolo fya cine. Kanshi tulemukoselesha na imwe ukulafitontonkanyapo.