Bushe kuti mwatila shani?

IFYA MWEO FYONSE․․․․․.

  1. FYASANGWIKE FYE IFINE

  2. KWALI UWA FIBUMBILE

ABANTU bamo bamona kwati umuntu uwasambilila sana kuti atila ifintu “fyasangwike fye ifine,” e lyo uwatemwa ifya mapepo ena kuti atila ifintu fyonse “kwali uwa fibumbile.”

Nomba ifyo te fyo ciba lyonse iyo.

Icishinka ca kuti abantu abengi abasambilila sana ukubikako fye na basayantisiti tabasumiina muli ici icisambilisho.

Moneni ifyalandile profesa wa tushishi, Gerard, uo basambilishe ku koleji ukuti ifintu fyasangwike fye. Atile: “Ilyo nalelemba amashindano, nalelemba ifyo bakafundisha balefwaya nomba nshaficetekele.”

Nomba mulandu nshi bamo abasambilila sana bakaanina ukusumina ukuti ifintu fyasangwike fye? Pa kuti twasuke ici cipusho, natulande pa mepusho yabili ayo basayantisti bafilwa ukwasuka: (1) Bushe ifya mweo fyaishilebako shani? na (2) Bushe ifya mweo fyalealuka shani pa kusanguka icintu cimbi?