Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

JW LIBRARY

Ifyo Mwingabomfya Umwakusungila pa JW Library nga Mulebomfya Android

Ifyo Mwingabomfya Umwakusungila pa JW Library nga Mulebomfya Android

Umwakusungila pa JW Library kuti mwabikamo ifyo mulefwaya ukufuma mu lupapulo ululi lonse nga filya fine tucita nga twabikapo icishibilo apo tulebelenga mu lupapulo ulwapulintwa. Cila lupapulo pa JW Library lwalikwata utwakusungilamo utuli 10.

Ifi e fyo mufwile ukucita pa kubomfya umwakusungila:

  • Saleni Ifyo Mulefwaya Ukusunga

  • Tinikeni pa ka Kusungilamo

  • Ifyo Mwingacita ku fyo Mwasunga

Saleni Ifyo Mulefwaya Ukusunga

Kuti mwasunga icipande nelyo icipandwa, kabili kuti mwasunga paragrafu nelyo ilembo lya mu Baibolo.

Pa kusunga icipande nelyo icipandwa, tinikeni pa ka kusungilamo. Umutande wa twakusungilamo utwa lupapulo mwiswile ulesuka. Tinikeni pa ka kusungilamo apashili ifili fyonse nga mulefwaya ukusunga icipande nelyo icipandwa.

Nga pali paragrafu nelyo ilembo mulefwaya ukusunga, balileni ukutinikapo; lyena tinikeni pa ka kusungilamo.

Tinikeni pa ka Kusungilamo

Pa kubwelela ku fyo mwacisunga, isuleni ulupapulo umuli ifyo musungile; lyena tinikeni pa ka kusungilamo. Tinikeni apo mulefwaya.

Ifyo Mwingacita ku fyo Mwasunga

Nga mulefwaya, kuti mwabikapo fimbi pa fyo musungile nelyo ukufifuuta. Pa kufuuta ifyo musungile, tinikeni pa ka kusungilamo; lyena tinikeni pa kakwete utumatoni tutatu akali ku kulyo kwa fyo mulefwaya ukufuuta. Tinikeni apaleti Fuuteni.

Nga mulefwaya ukubikapo fimbi pa fyo musungile, tinikeni pa ka kusungilamo; lyena tinikeni pa kakwete utumatoni tutatu akali ku kulyo kwa fyo mulefwaya ukufumyapo. Tinikeni apaleti Bikenipo fimbi. Nga mwatinikapo, palaba ifyo mulefwaya ukubikapo. Utwakusungilamo tusuma ukutubomfya nga mulefwaya ukusunga apo mulebelenga mu lupapulo. Ku ca kumwenako, kuti mulesanga bwangu apo mwashiliile ukubelenga Baibolo.

Ifi twalandapo fyafumine mu May 2014 ilyo bapangile JW Library 1.2, iibomba pa Android 2.3 na yambi ayacililepo. Nga ca kuti ifi twalandapo tamulefimona pa JW Library mwabika pa tabuleti nelyo foni, moneni ifyo mwingacita pa cipande icileti “Tendekeni Ukubomfya JW Library pa Android,” apaleti Ifintu Ifipya Ifingamwafwa.