Pa JW Library paliba ako mwingatinikapo nga mulefwaya ishiwi nelyo amashiwi ya mu Baibolo na mu lupapulo.

Pa kufwaya, citeni ifyakonkapo:

  • Fwayeni mu Baibolo

  • Fwayeni mu Lupapulo

  • Fwayeni Ilyashi

Fwayeni mu Baibolo

Kuti mwafwaya ishiwi nelyo amashiwi muli Baibolo mulebelenga.

Pali Baibolo mulemona ilyo mwiswile JW Library, tinikeni pa kakufwailako akali pa muulu; lyena lembenimo ishiwi mulefwaya. Ilyo mulelemba, mukalamona amashiwi na yambi. Tinikeni pe shiwi pa kuti mumone ponse apa lisangwa mu Baibolo nelyo mu lupapulo.

Apatila Amalembo Ayambulwa Sana e paba amalembo ayambulwa sana ukulingana ne fyo mwalemba umwakufwaila. Apatila Amalembo Yonse e paba amalembo yonse ukulingana no mwakonkanina amabuuku ya mu Baibolo. Apatila Ifipande e paba ifyo mulefwaya ifyaba mu katabo ka Ifyaba mu Cebo ca kwa Lesa e lyo na Akatabo ka Kutwafwa Ukusambilila Icebo ca kwa Lesa.

Nga mwacilembamo amashiwi ukucila pali limo, kuti mwatinika apaleti Amashiwi Yamo Yene pa kuti mumone amashiwi yalya yene mwacilembamo.

Fwayeni mu Lupapulo

Kuti mwafwaya ishiwi nelyo amashiwi mu lupapulo mulebelenga.

Nga mwaisula ulupapulo, tinikeni pa ka kufwailako; lyena lembenimo ishiwi mulefwaya. Ilyo mulelembamo, mwakulamona amashiwi na yambi. Tinikeni pe shiwi pa kumona ifyo mwacilafwaya.

Nga mwacilembamo amashiwi ukucila pali limo, kuti mwatinika apaleti Amashiwi Yamo Yene pa kuti mumone amashiwi yalya yene mwacilembamo.

Fwayeni Ilyashi

Nga mwalikopolola icitabo ca Insight, kuti mwafwayamo ifyebo mulefwaya. Kuti mwacita ifi nga mulebelenga Baibolo iili yonse nelyo ulupapulo mu JW Library.

Tinikeni pa ka kufwailako, lyena lembenimo ilyashi mulefwaya. Ilyo mulelembamo, amalyashi ayapalako mu citabo ca Insight yalaba pa mutande wa fyo mulefwaya. Tinikeni pe lyashi pa kwisula icipande.

Ifi twalandapo fyafumine mu October 2014 ilyo bapangile JW Library 1.3.4, iibomba pa Android 2.3 na yambi ayacililepo. Nga ca kuti ifi twalandapo tamulefimona pa JW Library mwabika pa tabuleti nelyo foni, moneni ifyo mwingacita pa cipande icileti “Tendekeni Ukubomfya JW Library pa Android,” apaleti Ifintu Ifipya Ifingamwafwa.