Pa JW Library paliba ifitabo, amabroshuwa, amatrakiti ayo mwingabelenga e lyo na mavidio ayo mwingatamba ukwabula ukubomfya Intaneti.

Natulande pa fintu fitatu ifingamwafwa ukukopolola no kubomfya impapulo:

 Ukukopolola Impapulo

Kuti mwakopolola impapulo apo mulefwaila isho mwingalabelenga no kulasambililamo ukwabula ukubomfya Intaneti.

  • Isuleni umwaba ifya pa JW Library kabili tinikeni apaleti Impapulo nga mulefwaya ukumona impapulo shonse.

  • Tinikeni apaleti Indimi pa kumona indimi shonse umwaba isho mpapulo. Saleni ululimi ulo mulefwaya ukubomfya. Pa muulu e paba indimi isho mubomfya sana. Nga mulefwaya ululimi lumo, lembenimo ulo lwine lulimi.

Kwaliba inshila ishalekanalekana isha kusangilamo impapulo pa JW Library. Apatila Ifilipo e paba impapulo sha mu lulimi mwiswililemo, paba ifitabo, amatrakiti, amavidio na fimbipo. Nga mwatinika apaleti Ifilipo, palesa umo mwingasala ukuya pamo nga Ulupungu lwa kwa Kalinda ukulingana no mwaka, nelyo amavidio ayalimo. Tinikeni apaleti Impapulo Shonse pa kubwelela ku mutande wa Ifilipo.

Apaleti Ifipya e paba impapulo ishafumine nomba line ukulingana na ululimi mulebomfya.

Pa mpapulo isho mushakopolola palaba akamoneka kwati kalikumbi. Tinikeni pa lupapulo pa kulukopolola. Nga mwakopolola, akamoneka kwati kalikumbi kalafumapo. Nga mulefwaya ukulubelenga tinikenipo na kabili.

Apaleti Ishakopololwa e paba impapulo isho mwakopolola mu lulimi ululi lonse. Kuti mwashibika ukulingana na Isho Mubomfya Sana, Isho Mushibomfya Sana nelyo Ishikalamba Sana.

Ukufuuta Impapulo

Ulupapulo nga tamulelufwaya, kuti mwalufuuta.

 Isuleni umwaba ifya pa JW Library e lyo mutinike apaleti Impapulo, lyena tinikeni pa mpapulo mulefwaya (ku ca kumwenako, apaleti Amabuuku). Pa lupapulo mulefwaya ukufuuta, tinikeni apali utumatoni tutatu e lyo mutinike apaleti Fuuteni.

Nga mulefwaya umwakubika mubeko incende, kuti mwafuutamo impapulo isho mushibomfya sana nelyo ishikalamba sana. Kabiyeni umwaba fyonse pa JW Library, no kutinika apaleti Impapulo. Moneni apaleti Ishakopololwa lyena shibikeni mu Isho Mushibomfya Sana nelyo Ishikalamba Sana. Fuuteni impapulo shonse isho mushilefwaya.

Ukubikamo Ifyalwike mu Mpapulo Mwakopolola

Limo limo, kulaba ifyo baluulako mu mpapulo isho mwakopolola. Pa lupapulo ulo balwilemo fimo palaba utumoneka ifi.

 Nga mwatinika pa lupapulo, mukalamona utumashiwi utwa kulangilila ukuti nabaluulamo fimo. Tinikeni apaleti Kopololeni pa kubikamo ifyalwike, nelyo tinikeni apaleti Inshita Imbi nga tamulefwaya ukubikamo ifyo balwile pali iyo nshita.

Pa kumona nga mu mpapulo ishakopololwa muli ifyo balwile, isuleni umwaba fyonse ifyaba pa JW Library e lyo mutinike apaleti Impapulo. Nga e mo fili, mwalafimona apaleti Isho Mushilabikamo Ifyalwike. Tinikenipo pa kuti mumone impapulo shonse isho balwilemo fimo. Tinikeni pa lupapulo pa kubikamo ifyalwike nelyo tinikeni pa kali ku kulyo pa muulu akasontele pa nshi nga mulefwaya ukukopolwela pamo ifyalwike.

Ifi twalandapo fyafumine mu February 2015 ilyo bapangile JW Library 1.4, iibomba pa Android 2.3 na yambi ayacililepo. Nga ca kuti ifi twalandapo tamulefimona pa JW Library mwabika pa tabuleti nelyo foni, moneni ifyo mwingacita pa cipande icileti “Tendekeni Ukubomfya JW Library pa Android,” apaleti Ifintu Ifipya Ifingamwafwa.