Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Mmla mun

Mmla mun

Copyright

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Sran uflɛ fi lemɛn i wun atin.

Anuannzɛ ng’ɔ kpɛli adrɛsi nga i ba’n yɛle Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Sɛ b’a kɛnmɛn i su ndɛ uflɛ’n, nn ndɛ kwlaa nin ninnge uflɛ kwlaa nga be o adrɛsi’n su’n, be ti Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania i liɛ.

Nzɔliɛ mun

Adobe nin Adobe nzɔliɛ’n, Acrobat nin Acrobat nzɔliɛ’n be ti Adobe Systems Incorporated i ngunmin i nzɔliɛ ninnge. iTunes nin iPod be ti Apple Inc. i ngunmin i nzɔliɛ ninnge. Nzɔliɛ uflɛ nga be o adrɛsi’n su’n, be ti be fuɛ fanunfanun’m be tinuntinun be ngunmin be nzɔliɛ ninnge.

Adrɛsi’n su junman dilɛ’n nin i wun atin manlɛ’n i su mmla mun

Adrɛsi nga i su junman dilɛ mmla nga be su yɛ e di ɔ. Sɛ a di ɛntɛnɛti adrɛsi nga su junman’n, nn a kplinnin su su kɛ á dí mmla nga’m be kwlaa be su. Sɛ mmla nga’m be nun kun sa timan ɔ klun su’n, nán kɔ adrɛsi’n su.

?Wafa sɛ yɛ be fa adrɛsi’n yo like ng’ɔ nin i fata’n niɔn? Ninnge fanunfanun be o adrɛsi’n su. I wie yɛle jue, video, foto, ndɛ nga be klɛli’n, ɔ nin be wunsu ninnge uflɛ mɔ be to Watchtower liɛ’n. A kwla nian annzɛ a fɛ i kwlaa sɔ’n wie. Sanngɛ ɔ fata kɛ ɔ yo ɔ bɔbɔ ɔ liɛ’n, ɔ fataman kɛ a fa di aata yɛ ɔ fata kɛ a nian ndɛ nga be lɔngɔ yɛ’n be su yo ninnge mun. Ɔ maan ɔ fataman kɛ:

  • A fa adrɛsi nga su ninnge wie sie i ɛntɛnɛti i bue uflɛ su (Maan ɔ yo adrɛsi uflɛ annzɛ kan sran’m be ko fa ninnge mun lɔ annzɛ kan be nin sran’m be koko yalɛ annzɛ be tra janvuɛ lɔ’n nin o).

  • A fa adrɛsi nga i su like fi naan a yi i nglo wafa uflɛ annzɛ a fa ɔrdinatɛli nun like uflɛ kacikaci i.

  • A yi i su ninnge kunngba’n wie, a yo i kaka, a fa wie, annzɛ a fa adrɛsi nga su like uflɛ fa di aata annzɛ a fa kunndɛ sika (kannzɛ bɔbɔ a ɲanman su o). I wie yɛle ɔrdinatɛli su ninnge nga ti yɛ adrɛsi’n i su ninnge’m be fite’n annzɛ ɔrdinatɛli su ninnge nga e fa uka e wun naan y’a yi adrɛsi’n (i wafawafa’n kwlaa).

  • A kunndɛ ninnge nga mɔ maan adrɛsi nga kwla yo ye’n naan a fa wie titi annzɛ a fa like uflɛ fa cuɛn i sɔ ninnge mun. I wie yɛle ndɛ nga e klɛli be mɔ maan ninnge wie’m be kwla fite naan ninnge b’a siesie sɛsɛsɛ’n. (I wie yɛle nga be flɛ i scraping ɔ nin adrɛsi’n i bo bia’n i nun ninnge’m be falɛ mɔ leman kpɛbo’n).

  • A fa adrɛsi’n nin i su ninnge mun yo like tɛ. I wie yɛle be nga be kɔ su’n be ɲrun tanndanlɛ annzɛ like uflɛ mɔ y’a klemɛn i trele’n mɔ a kwla sin su ba adrɛsi’n su annzɛ a yo su like uflɛ’n.

  • A fa adrɛsi’n yo like wie mɔ maan i su ninnge’m be saci annzɛ i su kɔlɛ yo kekle ɔ. Annzɛ a fa di junman ndrunmun, a fa fɔn mmla annzɛ a fa yo sran uflɛ tɛ.

  • A fa adrɛsi’n bo aata dilɛ ninnge’m be jɔ.

Mmla nga’m be tɔnlɛ

Mmla nga y’a yiyi be nun wa yɛ’n, sɛ a tɔn be nun kun sa’n, Watchtower kwla fa ajalɛ ng’ɔ klo’n naan y’a siesie tɛ nga a yoli’n. Ɔ kwla yo kɛ be tannin wɔ adrɛsi’n i su kɔlɛ blɛ kpe kan annzɛ be tannin ɔ mlɔnmlɔn. Annzɛ be yo maan ɔrdinatɛli nga a fa kɔ adrɛsi’n su’n ɔ nantiman kun mlɔnmlɔn annzɛ be se susute nga be man ɔ atin naan w’a ɔ ɛntɛnɛti su’n naan be tannin wɔ adrɛsi’n i su kɔlɛ annzɛ kusu be kwla fa ɔ kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su.

Mmla’m be kacilɛ

Ɔ ju blɛ wie’n Watchtower kwla kaci mmla nga mun. Mmla uflɛuflɛ nga be kpɛli su’n i su yɛ be nga be ba adrɛsi’n su’n be di ɔ. I ti’n é srɛ́ ɔ kɛ a nian bue nga su kpɛ sunman. I liɛ’n á sí mmla uflɛuflɛ nga e di su’n.

Mmla nin awa nga e jran i Mmla’m be su’n

Adrɛsi’n i su junman dilɛ mmla nga’m be taka Amlɛnkɛn’m be nvle nga be flɛ i Niyɔki’n (U.S.A) i su mmla’m be su. Sɛ ɔ fata kɛ e fa adrɛsi nga i su ndɛ e wɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su’n, Amlɛnkɛn’m be nvle nga be flɛ i Niyɔki’n (U.S.A) i jɔlɛ difuɛ’m be ja su yɛ é fá kɔ́ ɔ.

Be kwla bubu mmla’m be nun

Sɛ jɔlɛ difuɛ wie’m be waan mmla nga’m be nun kun timan kpa naan be timan su naan ɔ fataman kɛ be di su’n, e te di i onga’n su. Kannzɛ Watchtower w’a mianman sran kun kɛ ɔ di mmla nga’m be su’n, i sɔ’n kleman kaan sa kɛ w’a yaci be su dilɛ annzɛ sɛ ɔ nin i fata’n ɔ su jranman be su faman ajalɛ.

Ɔ ti ɔ klun su

Adrɛsi’n i su junman dilɛ mmla’m nga’m be ti wɔ nin Watchtower amun afiɛn fluwa. Ɔ maan i su yɛ amun nuan w’a sɛ kɛ amun jran bé dí junman ɔn. Ɔ maan ajalɛ nga’m be bu adrɛsi nga i su ajalɛ laa liɛ’m be nuan nɲa.