Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 4 2017 | ?Nguan nin wie’n be su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?A BU I SƐ?

?Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be wu? Biblu’n waan: ‘[Ɲanmiɛn] núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun.’Sa Nglo Yilɛ 21:4.

Nguan nin wie’n be su ndɛ nga Biblu’n kan’n, fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga yiyi nun.

 

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Be wu be o lɔ?

?Kɛ mɔ wie’n i su ndɛ’n ti fanunfanun ti’n, wan yɛ ɔ kwla tɛ e su kpa naan y’a lafi su-ɔ?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Nguan’n nin wie’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n

?Be wu be o lɔ? ?Be nga be wuli’n be o nin?

Kɛ e si kɛ e tukpacifuɛ’n su wa wu’n

?Kɛ sran kun tɔ tukpacɛ m’ɔ timan nguan liɛ’n, wafa sɛ yɛ i osufuɛ’m be kwla niɛn i lika naan i wla w’a gua ase-ɔ? ?Ngue yɛ sran m’ɔ nian tukpacifuɛ’n i lika’n, ɔ kwla yo naan w’a trɛ i awlɛn-ɔn?

Eliasi Itɛli i Biblu m’ɔ yili be Ebre nun’n

Eliasi Itɛli ti laa fluwa sifuɛ dan kun, yɛ ɔ yili Biblu nɲɔn Ebre aniɛn’n nun. ?Ngue ti yɛ Biblu nɲɔn sɔ’n be ti kpa dan-ɔn?

Ebre nun fluwa mma’m be nun kaan’n gua sran awlɛn su nzue dan

?Kɛ Zezi kan mmla’n i nun fluwa mma kaan’n i ndɛ’n, ngue ɔ kunndɛ kɛ sran’m be wun i wlɛ-ɔ?

?Asiɛ’n m’ɔ́ wá káci lika klanman’n, ɔ ti ngua dilɛ annzɛ ɔ́ yó sɔ sakpa?

Sran’m be kan Edɛnin fie’n i mlinlɛ’n i ndɛ. ?Cɛn wie lele asiɛ’n kwla kaci lika klanman ekun?

?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Kokolɛ’n ti klɔ sran’n i nzuɛn. ?Cɛn wie lele ɔ kwla yaci kokolɛ?