Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ана дилләриндә Мүгәддәс Китаб

Ана дилләриндә Мүгәддәс Китаб

Јеһованын Шаһидләри «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја тәрҹүмәси»ни охумаг истәјәнләрин һамысына верирләр.

Мүхтәлиф Мүгәддәс Китаб ширкәтләри тәрәфиндән милјардларла Мүгәддәс Китаб нүсхәләринин вә чохсајлы тәрҹүмәләрин чап олунмасына бахмајараг, касыбчылыг вә дини ајры-сечкилик уҹбатындан чохлары өз ана дилләриндә Мүгәддәс Китаб әлдә едә билмирләр. Буна ҝөрә дә Јеһованын Шаһидләри 115-дән чох дилдә «Јени Дүнја тәрҹүмәси» бурахырлар.

Бәзи нүмунәләрә нәзәр салаг.

 • Руанда. Дөрд ушағы олан Силвестр вә Венанти дејирләр: «Биз чох касыбыг. Аиләмизин һәр бир үзвүнә Мүгәддәс Китаб алмаға ҝүҹүмүз чатмырды. Инди исә һәр биримизин кинјаруанда дилиндә шәхси “Јени Дүнја тәрҹүмәси” вар вә биз Мүгәддәс Китабы бирликдә охујуруг».

  Бу өлкәдә јашајан бир англикан кешиши демишди: «Мүгәддәс Китабын бу тәрҹүмәсини баша дүшүрәм. Бу, индијәдәк охудуғум тәрҹүмәләрин ән јахшысыдыр. Јеһованын Шаһидләри, һәгигәтән дә, инсанларын рифаһыны дүшүнүрләр!»

 • Конго Демократик Республикасы. Бәзи килсәләр Јеһованын Шаһидләринә өлкәдә ән чох данышылан дилләрдән бири олан лингала дилиндә Мүгәддәс Китаб сатмагдан имтина едирләр.

  Тәәҹҹүблү дејил ки, лингала дилиндә «Јени Дүнја тәрҹүмәси» ишыг үзү ҝөрәндән сонра орада јашајан Шаһидләр бу тәрҹүмәни севә-севә охујур вә башгаларына пајлајырлар. Јеһованын Шаһидләринин конгресиндә бу тәрҹүмәнин тәгдим олунмасы бөјүк севинҹлә гаршыланды. Һәтта стадиону мүһафизә едән полисләр белә Мүгәддәс Китаб алмаг үчүн нөвбәјә дајандылар.

 • Фиҹи. Фиҹи дилиндә Мүгәддәс Китаб олдугҹа баһадыр, бунун уҹбатындан Шаһидләр бир мүддәт инҝилис дилиндә олан «Јени Дүнја тәрҹүмәси»ндән истифадә едирдиләр. Анҹаг 2009-ҹу илдә фиҹилиләрин доғма дилиндә Мүгәддәс Јазыларын јунанҹа һиссәсинин (Инҹил) «Јени Дүнја тәрҹүмәси» ишыг үзү ҝөрдү.

  Бу тәрҹүмәнин башадүшүлән олмасы бир кишини о гәдәр һејран етмишди ки, она да бир нүсхә верилмәсини хаһиш етди. Лакин јерли Шаһидләр кишијә дедиләр ки, Мүгәддәс Китабларын нөвбәти партијасы онун шәһәринә ҝәләнә гәдәр ән азы бир ај ҝөзләмәлидир. Амма о ҝөзләмәк истәмәди вә әлиндә артыг китабы олан вә 35 километр узаглыгда јашајан бир Шаһидлә ҝөрүшмәјә разылашды. О деди: «Бу тәрҹүмә адәтән бизим истифадә етдијимиз тәрҹүмәдән олдугҹа јахшыдыр. О, ајдын вә асан башадүшүләндир».

 • Малави. Девид адлы бир киши Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајанда јерли Баптист тәшкилатынын үзвләри евинә ҝәлиб вердикләри Мүгәддәс Китабы әлиндән алдылар. Буна ҝөрә дә чичева дилиндә «Јени Дүнја тәрҹүмәси» чыханда онун чохданкы арзусу јеринә јетди.

  Малавидә Мүгәддәс Китаб баһа олдуғу үчүн Девид билмирди нә етсин. Амма она «Јени Дүнја тәрҹүмәси» вериләндә о деди: «Бу Мүгәддәс Китаб көһнә Мүгәддәс Китабымдан јахшыдыр».

60 ил әввәл Нју-Јорк шәһәриндә кечирилән конгресдә инҝилис дилиндә «Јени Дүнја тәрҹүмәси»нин биринҹи һиссәси ишыг үзү ҝөрәндә мәрузәчи динләјиҹиләри тәшвиг етмишди: «Ону охујун. Арашдырын... Башгаларына да верин». Бу сәбәбдән Јеһованын Шаһидләри 175 милјондан чох «Јени Дүнја тәрҹүмәси» чап едибләр. Үстәлик, сиз Мүгәддәс Китабы тәхминән 50 дилдә онлајн шәклиндә охуја биләрсиниз.