ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Нојабр 2015

Бу сајда 2015-ҹы ил декабрын 28-дән 2016-ҹы ил јанварын 31-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Өвладынызы ушаглыгдан Јеһованын јолунда тәрбијә един

Исанын тәлим верәркән ҝөстәрдији үч хүсусијјәт сизә өвладларынызы јахшы тәрбијә етмәјә көмәк едә биләр.

Јенијетмә өвладынызы Јеһованын јолунда тәрбијә един

Јенијетмә өвладыныза руһани ҹәһәтдән бөјүмәјә неҹә көмәк едә биләрсиниз?

Охуҹуларын суаллары

Гәдим Әриһа шәһәринин гыса мүддәтли мүһасирәдән сонра әлә кечирилдијинә һансы сүбут вар?

Јеһованын сәхавәтини гијмәтләндирин

Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки, инсан һәм тәмиз нијјәтдән, һәм дә худбин мәгсәдлә өз вахтындан, ҝүҹүндән вә вәсаитләриндән кечә биләр.

Јеһова Аллаһ мәһәббәтдир

Јеһова бәшәријјәти севдијини неҹә ҝөстәрмишди?

Башгасыны өзүнүзү севдијиниз кими севирсиниз?

Исанын мәсләһәтинә никаһынызда, јығынҹагда вә тәблиғ ишиндә әмәл едә биләрсиниз.

Падшаһлығын јүзиллији

Һансы үч үсулла Аллаһын Падшаһлығы һагда тәблиғ етмишик?

FROM OUR ARCHIVES

«Ҝүнәш алтында олан һеч нә сизә... мане олмамалыдыр!»

1930-ҹу илләрдә Франсада таммүддәтли хидмәт едән Шаһидләр дөзүмлү вә чалышган олмагда нүмунә гојмушлар.