Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2015

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

Гәдим Әриһа шәһәринин узун мүддәт мүһасирәдә галмадан зәбт олундуғуна һансы сүбут вар?

Јушә 6:10—15, 20 ајәләринә әсасән, Исраил гошунлары алты ҝүн ҝүндә бир дәфә Әриһа әтрафында дөврә вурмушдулар. Анҹаг једдинҹи ҝүн шәһәрин әтрафында једди дәфә дөврә вурмушдулар вә Аллаһ Әриһанын нәһәнҝ диварларыны јерлә јексан етмишди. Онда исраиллиләр шәһәрә дахил олуб ону әлә кечирмишдиләр. Беләликлә, Аллаһын Кәламы Әриһанын гыса мүддәт мүһасирәдә олдуғуну дејир. Бәс археоложи газынтылар буну тәсдиг едир?

Гәдим заманларда, адәтән, һүҹум едән гошун гала шәһәри мүһасирәдә сахлајырды. Мүһасирәнин нә гәдәр сүрмәсиндән асылы олмајараг, галибләр шәһәрин вар-дөвләтини, олан-галан азугәсини талан едирдиләр. Лакин археологлар Әриһанын харабалыгларында бөјүк әрзаг еһтијатлары тапмышдылар. «Мүгәддәс Китабын археоложи иҹмалы»нда бунунла бағлы дејилир: «Харабалыгда ҝил габлардан башга ән чох тапылан шеј тахыл иди... Бу, Фәләстин археолоҝија тарихиндә надир бир һалдыр. Бир-ики күпүн тапылмасы мүмкүн иди, амма бу гәдәр чохлу тахылын тапылмасы истисна һалдыр».

Мүгәддәс Јазылара әсасән, исраиллиләрин Әриһа шәһәриндә олан тахылы талан етмәмәсинин сәбәби вар иди. Буну Јеһова онлара бујурмушду (Јуш. 6:17, 18). Исраиллиләр баһар фәслиндә, бичиндән дәрһал сонра һүҹум етмишдиләр. Буна ҝөрә дә шәһәрдә тахыл еһтијаты бол иди (Јуш. 3:15—17; 5:10). Әриһада чохлу тахылын галмасы ҝөстәрир ки, мүһасирә Мүгәддәс Китабда дејилдији кими, гыса мүддәт давам етмишди.