Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ОЈАНЫН! № 2, 2019 | Тәрбијәдә алты гызыл гајда

Тәрбијәдә алты гызыл гајда

Өвладынызын бөјүјәндә неҹә инсан олмасыны истәјирсиниз?

  • Тәмкинли

  • Тәвазөкар

  • Мәтин

  • Мәсулијјәтли

  • Јеткин

  • Дүрүст

Бу кејфијјәтләр ушагда өз-өзүнә јаранмајаҹаг. Бунун үчүн ушаға валидејн тәрбијәси лазымдыр.

Бу журналда өвладларынызын тәрбијәсиндә зәрури олан алты гызыл гајда тәгдим олунур. Бу гајдалар онлара јеткин һәјата атылмаға көмәк едәҹәк.

 

Өвладыныза өзүнә һаким олмағы өјрәдин

Өзүнә һаким олмаг нә үчүн ваҹибдир вә буна неҹә наил олмаг олар?

Өвладыныза тәвазөкар олмағы өјрәдин

Өвладларыныза тәвазөкар олмағы өјрәтсәниз, бунун һәм инди, һәм дә ҝәләҹәкдә фајдасыны ҝөрәҹәкләр.

Өвладыныза мәтин олмағы өјрәдин

Мәтин олмаг өвладыныза һәјатдакы чәтинликләри әминликлә јолуна гојмаға көмәк едәҹәк.

Өвладыныза мәсулијјәтли олмағы өјрәдин

Инсан мәсулијјәтли олмағы нечә јашындан өјрәнмәлидир? Ушаглыгдан, јохса бөјүјәндән сонра?

Бөјүк нәсиһәти

Ушаглара һәјатда јол ҝөстәрмәк лазымдыр. Бәс буну ким едә биләр?

Ушагларын мәнәви дәјәрләри олмалыдыр

Өвладларыныза мәнәви дәјәрләр ашыласаныз, онларын ҝәләҹәји үчүн мөһкәм тәмәл гураҹагсыныз.

Валидејнләр үчүн көмәк

Валидејнләр дә хошбәхт јашамаг үчүн дүзҝүн мәсләһәтә еһтијаҹ дујурлар. Әлавә мәлумат үчүн jw.org сајтына дахил олун.