Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Валидејнләр үчүн көмәк

Валидејнләр үчүн көмәк

Јәгин фикир вердиниз ки, бу журналдакы мәсләһәтләр Мүгәддәс Китаба әсасланыб. Аиләнин һәр бир үзвүнүн хошбәхт олмасы үчүн ән ҝөзәл мәсләһәтләр Мүгәддәс Китабдадыр. Орадакы өјүд-нәсиһәтләр инсана дүшүнҹә тәрзини јахшылашдырмаға көмәк едә биләр (Мәсәлләр 1:1—4).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ҺӘЈАТЛА БАҒЛЫ СУАЛЛАРА ДА ҸАВАБ ВЕРИЛИР. МӘСӘЛӘН,..

Биз сизи Мүгәддәс Китабы арашдырыб бу вә диҝәр суаллара ҹаваб тапмаға дәвәт едирик. «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» адлы видеоја бахын. Коду скан един, јахуд jw.org сајтына дахил олун.