Контентә кеч

ТОПЛА ВӘ ӨЈРӘН

Тсиппора

Мүгәддәс Китаб персонажы һагда олан бу вәрәгәни јүклә вә Мусанын арвады Тсиппора барәдә өјрән. Чап ет, кәс, ортадан гатла вә јығ.

Бу коллексијадан диҝәр материаллар

Мәнуһ

О, ән ҝүҹлү инсанлардан биринин атасы олуб.

Топла вә өјрән. Ҹәдун

Әввәл-әввәл Ҹәдун еһтијатлы инсан иди, анҹаг сонрадан о, ҹәсарәтли олду

Топла вә өјрән. Наимә

Әри вә оғланлары өләндән сонра о, дост-танышдан хаһиш етди ки, ону башга адла чағырсынлар.