Контентә кеч

Инсан нијә өлүр?

Инсан нијә өлүр?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Инсанларын бу суалла марагланмасы тәбиидир, хүсусилә әзизләрини итирәндә. Мүгәддәс Китаб дејир: «Өлүм доғуран нештәр ҝүнаһдыр» (1 Коринфлиләрә 15:56).

Нәјә ҝөрә һамы ҝүнаһ ишләдир вә өлүр?

Илк инсанлар олан Адәмлә Һәвва Аллаһын сөзүндән чыхдыглары үчүн һәјатларыны итирдиләр (Јарадылыш 3:17—19). Өлүм онларын «һәјат мәнбәји» олан Аллаһа гаршы үсјан галдырмаларынын нәтиҹәси иди (Мәзмур 36:9; Јарадылыш 2:17).

Адәм гүсур олан бу ҝүнаһы бүтүн нәслинә өтүрдү. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ҝүнаһ бир адам васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирдији кими, өлүм бүтүн адамлара кечди, чүнки һамы ҝүнаһ ишләјиб» (Ромалылара 5:12). Инсан ҝүнаһ ишләтдији үчүн өлүр (Ромалылара 3:23).

Өлүм неҹә арадан галдырылаҹаг?

Аллаһ вәд едир ки, тезликлә «өлүмү әбәди олараг јох едәҹәк» (Јешаја 25:8). Анҹаг бунун үчүн О, илк нөвбәдә, онун көкүнү, јәни ҝүнаһы арадан галдырмалыдыр. О, буну «бәшәријјәтин ҝүнаһыны јујан» Иса Мәсиһ васитәсилә едәҹәк (Јәһја 1:29; 1 Јәһја 1:7).